måndag 12 november 2012

Lärare sjuka av strålning

Tre lärare på Tunaskolan har blivit sjuka av elektromagnetisk strålning, enligt Lärarförbundet. Det har lett till undervisning i skolans källare. Nu kräver facket åtgärder, men kommunen anser att allt är okej.
BAKGRUND MAGNETFÄLT
µ Flera människor har vittnat om hur de påverkas av elektromagnetiska fält, så kallad elkänslighet eller elöverkänslighet.
µ Problemet blev nationellt uppmärksammat för ett år sedan då miljönämnden i Mora ville rikta om mobilmaster på grund av en elkänslig man.
µ Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd hävdar att elkänslighet inte orsakas av magnetfält, utan att det handlar om en så kallad noceboeffekt.
µ Samtidigt uppmanar myndigheten till försiktighet vid användning av mobiltelefoner och att 
vistas länge i magnetfält från kraftledningar och elektriska installationer.
Facket framför kraven i ett brev till Arbetsmiljöverket. Det handlar om att lokalerna förändras så att lärarna kan arbeta utan att bli sjuka.
De vill arbeta i klassrum där det inte finns trådlösa nätverk.
- Det här behöver inte innebära att man river ut allt som har med trådlösa nätverk att göra. Det handlar om att anpassa den lokala miljön så att våra medlemmar kan arbeta på ett vanligt sätt, säger Stefan Millgård, ombudsman på Lärarnas riksförbund.
Han är mycket upprörd över att kommunen och facket tidigare kommit överens om åtgärder - men att kommunen nu ändrat sig helt.
- Jag har aldrig varit med om att man tar tillbaka en överenskommelse om en anpassning. Det är inte möjligt om man ska följa arbetsmiljölagen, säger Stefan Millgård.
Vagabonderade strömmar
Lärarna är nu i tjänst, men två av dem har varit hemma i omgångar. Kommunen har gjort en utredning av Tunaskolans arbetsmiljö för ett år sedan. Man hittade då problem med en del mattor och så kallade vagabonderande strömmar.
- Vi har bytt mattor och vi har åtgärdat vagabonderande strömmar. Det var de stora åtgärderna, säger Agneta Hedenström, rektor på Tunaskolan.
Undervisning i källaren
Vagabonderande strömmar är ett fenomen som kan uppstå i elektriska anläggningar då strömmen vandrar i till exempel vattenledningar och skapar magnetfält. Enligt Agneta Hedenström fanns sådana magnetfält i någon korridor och på skolgården. I dag finns inga ovanligt höga elektromagnetiska nivåer i skolan, enligt henne.
- Mätningarna visade ingenting när det gäller de trådlösa nätverken, säger hon.
Tidigare i veckan bedrevs utbildning i skolans källare på grund av problemen för lärarna. Men det här stoppades av skolledningen.
- Det kom till min kännedom elever och någon eller några pedagoger gått till en sådan lokal. Jag gjorde bara klart att vi inte har undervisning för elever i källare, säger Monica Karsbrink Lövbom, verksamhetschef för grundskolan år 7-9.
"Säker miljö"
Hon vill inte uttala sig specifikt om vad som görs för lärarna.
- Vi är inne i en rehabiliteringsprocess på individnivå. Det innebär en mängd åtgärder som jag inte kan gå in på.
Skolledningen vill betona att de gjorda mätningarna visar att miljön är säker för elever och lärare.
Av Bo Torbjörn Ek


måndag 5 november 2012

Strålsäkerhetsmyndigheten förvränger sanningen

När Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) gjorde mätningar av mobil- och annan högfrekvent strålning i Jönköping den 2 november 2012, var budskapet i media tydligt: ”Oroar du dig för att utsättas för strålning från till exempel mobiltelefoner? Det finns ingen anledning.”Vidare kan man läsa: ”Faktum är att maxvärdet låg under en hundradel av det rekommenderade maxvärdet”.

Det är Torsten Augustsson, tidigare anställd på telekomföretaget Ericsson numera representant för Strålsäkerhetsmyndigheten, som är noggrann med att poängtera ofarligheten med strålningen som Jönköpingsborna exponeras för varje dag, 24 timmar om dygnet.
Det som inte sägs i intervjun är att Sveriges gränsvärde för 3G-strålning är ett av de högsta i världen. Med 10 000 mW/m² (milliwatt per kvadratmeter) ligger vi hundra gånger högre, eller mer, än tillåtna nivåer i till exempel Ryssland, Luxemburg, Schweiz, Italien och Belgien. I Paris och Wien är gränsvärdet numera 10 mW/m², alltså en tusendel av det svenska. 
2007 publicerade 14 forskare och vetenskapsmän från olika länder den så kallade Bioinitiative-rapporten, en sammanställning av oberoende forskning som behandlar hälsopåverkan av bland annat mobilstrålning. Bioinitiative-rapporten, som föreslår en högsta tillåten strålnivå av 1 mW/m², uppmärksammades av Europaparlamentet som i en resolution ett år senare (2008) hänvisade till denna och skrev att dagens gränsvärden för högfrekventa elektromagnetiska fält är föråldrade och borde sänkas. Parlamentet uppmanade samtidigt EU-kommissionen att vidta åtgärder och att inte låta sig påverkas av lobbyverksamhet av olika slag. 2011 publicerades Europarådets resolution 1815, där rådet uppmanar alla medlemsstaterna att vidta alla rimliga åtgärder för att minska på befolkningens exponering för elektromagnetiska fält.
Men det är inte bara forskare och politiker som uppmärksammat gränsvärdenas brister. En mängd läkare har också höjt sina röster för en ökad försiktighet. 2004 skrev över hundra tyska läkare på i ett upprop för bland annat kraftigt sänkta gränsvärden, och i mars 2012 publicerade det Österrikiska Läkarsällskapet riktlinjer för bland annat högstanivåer för mobil- och annan högfrekvent strålning. Med hänvisning till över 30 olika rapporter, vetenskapliga artiklar mm., betecknar sällskapet 1mW/m² som mycket över det normala. En nivå som alltså är 10 000 gånger lägre än högsta tillåtna strålnivån i Sverige.
När Elöverkänsligas förening i Jönköping mötte SSM vid mätningen i Jönköping och ställde frågan till SSM:s Jimmy Estenberg om varför myndigheten inte tar hänsyn till alla studier som visar på hälsopåverkan långt under gränsvärdena, gavs endast det korta svaret att studierna inte upprepats i tillräcklig omfattning. Avsaknad av upprepning är en myt som SSM uppenbarligen gärna håller liv i. Numera finns emellertid en lång rad publicerade och upprepade studier som visar på hälsorisker långt under de svenska gränsvärdena. Några av de vanligaste effekterna som observerats är DNA-skador, stress, ångest, huvudvärk och störningar av fortplantningsförmåga.
Men Jimmy Estenbergs svar är inte bara ett tecken på myndighetens okunskap, eller ovilja att berätta sanningen. Det är även tydligt tecken på att SSM åsidosätter den lagstadgade försiktighetsprincipen, som säger att ”försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”. SSM vänder alltså på begreppen och agerar i stället utifrån principen att en verksamhet är ofarlig så länge ingen lyckats bevisa något annat. Om samma resonemang hade förts av till exempel läkemedelsverket, så skulle det innebära att man fick sälja vilken medicin som helst så länge det inte fanns upprepade studier som visade att den var farlig.
Ytterligare en sak som inte framgår när SSM uttalar sig i media, är att den strålning som de mäter gator och torg, även når in i våra sovrum, på arbetsplatser, på dagis och i skolorna. Det nämns inte heller att gränsvärdet på 10 000 mW/m² endast är avsett att skydda mot omedelbara effekter som uppstår inom 6 minuter. Vad som händer vid längre tids exponering, tar myndigheten alltså inte hänsyn till, trots att en stor del av befolkningen utsätts för strålningen dygnet runt.
Det är välkänt att det skett en kraftig försämring av den psykiska hälsan hos särskilt barn och ungdomar under de senaste åren. Utskrivningen av både sömnmedel och antidepressiv medicin har ökat kraftigt. Enligt socialstyrelsen mer än fördubblades utskrivningen av sömnmedel till barn och ungdomar under 19 år mellan 2006 och 2011.
Det finns självfallet många orsaker till varför människor sover dåligt eller inte bår bra. Men en stor mängd forskning indikerar tydligt att strålningen spelar en viktig roll. Det bör därför anses rimligt att man tar hänsyn till det och tillämpar försiktighetsprincipen för att säkerställa människor skyddas på ett lämpligt sätt.


Egon Reiver,
ordf. Elöverkänsligas förening i Jönköpings län
Henrik Thurén, Ingenjör


söndag 28 oktober 2012

Läkare varnar för Wi-Fi i skolan

Så länge myndigheter och telekomindustrin inte kan bevisa att Wi-Fi och annan trådlös teknik är ofarlig för barn och unga, så måste vi inse att risken för ohälsa föreligger.
Att vaccinera barn mot svininfluensan var ofarligt enligt smittskyddsinstitutet, ändå drabbades många barn negativt av effekter från vaccinet.  Vad finns tilliten?
Varför har i synnerhet de svenska myndigheterna så svårt för att inse att problem finns, istället uppträder politiker och de som tjänar pengar på telekomindustrin som strutsar med huvudet ner i sanden.
Är det inte bättre att lyfta fram att problem kan uppstå och tala om försiktighetsprincipen, att använda tekniken i mer skonsam form. Sanningen kommer alltid ifatt, så har det gjort med nerosodyn, asbets, homoslyr och många andra gifter runt omkring oss i vår vardag.
Läste en intressant artikel om Wi-Fi i skolan, varför vill inte skolans ledning inse fakta från andra länder, som gjort samma misstag. Jag har talat med rektorer men de viftar bara bort problemet och hanvisar till SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten).
Självklart ska datorn vara en naturlig del av skolarbetet, med då ska datorn vara ansluten till kabel. Det är som natt och dag vad gäller den strålning som barnet då utsätts för. En skonsam arbetsmiljö ger bättre hälsa!

Skolorna bör inte installera trådlöst Internet system eftersom tekniken är kopplad till inlärningssvårigheter, huvudvärk och immunbrister systemet, enligt en internationell sammanslutning av läkare.
American Academy för miljömedicin, som innehar en konferens om hjärnan och nervsystemet denna vecka i Florida, säger säkrare alternativ bör användas i stället för Wi-Fi.
"Skadliga hälsoeffekter från trådlösa radiofrekventa fält, såsom inlärningssvårigheter, ändrade immunsvar, och huvudvärk, tydligt existerar och är väl dokumenterade i den vetenskapliga litteraturen," akademin i ett uttalande på sin webbplats. "Säkrare teknik, såsom användning av hård-wiring, rekommenderas starkt i skolan."


Experter varnar skolor över potentiellt farliga Wi-Fi mikrovågor
Finns flera routrar inne skolor täcke barn med mikrovågsstrålning? Vissa experter vid ett universitet i Malta konferens om elektromagnetisk strålning tror det, och har begärt en drastisk minskning av exponering.
Regeringar världen över kan ignorera forskning som visar ett samband mellan Wi-Fi-mikrovågsstrålning och ohälsa, för att tillvarata industriella jättar, fysiker Magda Havas (bilden) berättade en konferens på Malta av experter som presenterade resultaten om effekterna av elektromagnetiska fält från mobiltelefoner och antenner, och Wi-Fi lådor.
Havas, från Trent University (Ontario, Kanada), sade att trots flera studier tydligt visar skadliga effekter till följd av Wi-Fi-strålning, regeringar världen över fortsätter att insistera på att placera Wi-Fi-routrar i skolor och offentliga miljöer.
"Vi tror inte på att sätta antenner nära våra skolor, så varför är vi så villiga att sätta antenner inuti skolan? Det stämmer. Wi-Fi-routrar är mikrovågsantenner," Havas sagt.
Världshälsoorganisationen har klassificerat radiofrekventa elektromagnetiskt fält som möjligen cancerframkallande för människor, enligt studier på råttor om användningen av mobiltelefoner och effekterna av mobiltelefon antenner.
Havas, hävdar bestämt att Wi-Fi-strålning är möjligen cancerframkallande hos människan, jämfört trådlösa Internt routrar för mikrovågsugnar.
"Även Wi-Fi-routrar använder en mycket lägre intensitet av strålning är strålning av routrar som inte ingår och består av pulsade vågor som ständigt pågår, till skillnad från en mikrovågsugn som finns och tillfällig.
"Eleverna utsätts för mikrovågsstrålning under 1200 timmar per år, 12.000 timmar efter 10 år. Metallföremål på kroppen, såsom hängslen, kommer sannolikt att öka strålning nära en router," Havas sagt.
Ett annat papper som presenteras av professor Norbert Leitgeb av Österrikes Graz University ifrågasatte också risken för mobiltelefonanvändning bland barn trots att han medgav att påståenden om farlig strålning är fortfarande kontroversiella och kräver ytterligare studier.
"Den offentliga diskussionen om exponering för elektromagnetiska fält i allmänhet och till mobiltelefoner mikrovågor i synnerhet kan vara en hälsorisk för barn är fortfarande kontroversiell. Den styrs av känslor och fördomar, och påverkas av myter, spekulationer och missförstånd," Leitgeb sa.
På grund av fysiologiskt outvecklade funktioner hos barn, spädbarn och spädbarn, säger Leitgeb skillnader behövde studeras enligt utvecklingsålder som chef och tjocklek av skallen är inte samma sak som vuxna.
"Det hävdas att barn kunde löpa större risk eftersom deras potentiella sårbarheten och längre livslängd exponering. Även känslomässigt är antagandet att barn kan vara mer sårbara än vuxna för miljöfaktorer inte motiverade i alla fall," Leitgeb förklaras.
Leitgeb sade att på grund av brist på övertygande experimentella bevis och endast svag bevis från epidemiologiska studier, är det upp till enskilda riskuppfattning att bestämma vilken roll försiktighet och hantering av använda mobiltelefoner för barn.
"En sak är klar. Den allmänna termen" barn "är för ospecifik för att redovisa de olika sårbarheter under deras utvecklingsprocess och förvirrar snarare än underlättar diskussionen. Rekommendationer behöver specifikt behandla barn åldersgrupper snarare än" barn "i allmänhet. "
Förklarade dock Havas som sedan 1939 människors exponering för strålning och mikrovågor har förändrats från att vara intermittent, till konstant under 2010, eftersom strålningen är inte längre begränsat till militärbaser och flygplatser. "Idag har vi sändare inne vårt hem. Tidigare var exponeringen begränsad till ett fåtal yrken. Idag spädbarn och barn utsätts för."
Wi-Fi-basstationer eller routrar i skolan har flera antenner som avger en pejlsignal som alltid på. "Med flera routrar hela skolan är täckt med mikrovågsstrålning. När datorn kopplas bort från Internet, är den enda kvarvarande strålningen från routern. Så är placeringen av dessa routrar kritisk. De bör vara väl märkta i vanlig syn, så långt bort från människor som möjligt. "
Strålning vågor som avges av trådlösa telefoner har också visat sig påverka hjärtat enligt en uppsats av Magda Havas och Dr Jeffrey Marrongelle presenterade under konferensen.
"Detta var en studie för att testa effekten av strålning från en trådlös telefon på hjärtfrekvensen (HRV) eller antalet slag per minut. Även om inte påverkar alla deltagare på samma sätt, det fanns vissa ämnen upplever takykardi eller snabb hjärtrytm , "Havas förklaras.
Intressant besökte flera studenter i Kanada sin pediatrisk kardiolog och bar pulsmätare till skolan för att spela hjärta oegentligheter på Mountainview School i en studie som presenteras av Havas på Wi-Fi strålningen.
"Ett sex-årig flicka upplevde en" musikalisk hjärta ", huvudvärk och yrsel bara medan skolan. En 12-årig pojke upplevelse takykardi. En 12-årig flicka upplevde illamående, kräkningar, ingen feber, sömnlöshet, dimsyn och takykardi bara i skolan. En 13-årig pojke erfaren hjärta bultande, sömnlöshet och huvudvärk men symtomen avtagit när han flyttade. "
Havas sade att medan många föräldrar och lärare kanske tänker att deras barn bara uppfinna ursäkter för att inte gå i skolan, får dessa barn bara upplever dessa symtom medan i skolan på grund av överexponering för mikrovågor som emitteras från antenner eller Wi-Fi-routrar . "Jag har talat med ett antal barn som säger att de älskar skolan, men inte njuta av att vara där eftersom de känner sig sjuka."
Studier med humana spermier visade att spermier utsatt för Wi-Fi-strålning i närheten av en bärbar dator var mycket långsammare och hade DNA-skador.
"Har Wi-Fi påverkar kvinnliga äggceller? Vi vet inte. Men om det gör det, kan exponering av en generation få konsekvenser för kommande generationer", Havas sagt.
Havas sade att även trådlöst internet är högst osannolikt att någonsin tas bort helt, bör mobiltelefon antenner inte placeras i närheten av skolor och Wi-Fi routrar bör inte placeras inuti skolan.
"Det värsta man kan göra är att hålla Wi-Fi på hela tiden. Detta är ett högteknologiskt och låg intelligens alternativ. Ett bättre alternativ är den modifierade Wi-Fi som innebär att begränsa plats och tid för användning. Det bästa av Alternativet är en kabelanslutning som är både högteknologisk och hög intelligens ", Havas sagt.

tisdag 2 oktober 2012

Sverige och Europarådet

Europarådet bildades för 63 år sedan av tio likasinnade länder i Västeuropa, däribland Sverige. Andra världskrigets grymheter och erfarenheter av totalitära regimer hade skapat en insikt om behovet av försoning och samarbete för att värna demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Idag har Europarådet 47 medlemsländer
Alla Europas stater förutom Vitryssland är i dag medlemmar i Europarådet. Europarådets huvuduppgifter är fortfarande desamma som när organisationen grundades 1949. Genom att värna individens rättigheter ska organisationen bidra till fred, stabilitet och säkerhet i Europa.
Sverige arbetar för att stärka Europarådets roll på de områden där organisationen har fördelar i jämförelse med andra organisationer, nämligen i arbetet med att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer.
Så långt låter allt bra, säkert och tryckt, men hur är verkligheten?
I maj 2011 hade Världshälsoorganisationen WHO ett möte med världens främsta cancerforskare, där de klassade de radiofrekventa nätverken som möjligen cancerframkallande, klass 2B på en skala där klass 4 med största sannolikhet inte är cancerframkallande, medan klass 1 med säkerhet är det.
Den 27 maj 2011 hade Europarådet antagit resolutionen nr 1815,
Den potentiella faran med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön.

De skriver: Det finns en stigande oro för negativa hälsoeffekter vid exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält.
Mobiltelefonin finns runt om i världen, över 1,4 miljoner basstationer och det ökar markant.
Idag (2012) finns över 5 miljarder mobiltelefonanvändare.
Att föra in information och upplysning om miljön och på människors hälsa, särskilt riktad till barn och tonåringar och ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” personer och övriga personer med funktionshinder.

Vikten att öka medvetenheten om hälsorisker från DECT-typ trådlösa telefoner, babyvakter och annan utrustning som avger kontinuerliga puls vågor och att för barn - särskilt i skolor och klassrum ska ges företräde åt trådbunden Internetanslutningar, och strikt reglera användningen av mobiltelefoner för skolbarn i skolans lokaler/

Vad innebär Europarådets resolution 1815 för Sverige?

Riksdagens utredningstjänst har gjort en utredning om resolutionens status. Skillnad mellan resolution och konvention, när den har ratifierats, är juridiskt bindande – det är inte en resolution, men den betraktas som kraftfull rekommendation. Utredningstjänsten använder begreppet ”politiskt bindande” om resolution, vilket betyder att politiker har en moralisk skyldighet att försöka följa resolutionen.

En resolution från Europarådet för mänskliga rättigheter ska väga tungt, om man anser att politik handlar om etik och moral och att arbeta för allas bästa!

Finns det någon politiker som har en annan uppfattning? Ja, det får framtiden utvisa, men för dagen är det mycket magert.

Europarådets resolution 1815 innebär att rådet uppmanar medlemsstaterna vidta alla rimliga åtgärder för att minska på befolkningens exponering för elektromagnetiska fält.
Europarådet rekommenderar försiktighetsprincipen, särskilt för barn och unga. Europarådet vill också sänka gränsvärdena för strålningen.
Vad innebär då försiktighetsprincipen, den går ut på att så länge ett fenomen inte är bevisat ofarligt, bör befolkningen skyddas från det som om det var farligt.

Den myndighet som har det övergripande ansvaret inom området för strålskydd är SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten), deras ansvar är att följa utveckling och forskning och dess eventuella hälsorisker. SSM:s ansvarsområde innefattar även exponering från mobiltelefoni.
Att det råder oenighet om den högfrekventa strålningens farlighet beror i första hand på att oberoende forskare säger en sak, och den av mobilindustrin sponsrade forskningen en annan.
Oenigheten beror också på att varken folket eller pressen vill höra talas om att trådlösa telefoner, datorer och leksaker kan ge upphov till skada, särskilt barn och ungdom som är mångdubbelt mer känslig.
Vad säger då SSM som regeringen lyssnar till? Enligt SSM:s bedömning finns det inte några vetenskapliga belägg, för att mobiltelefon och trådlös teknik förorsakar några skadliga effekter. Man hänvisar till de gränsvärden ICNIRP rekommenderar, det som är anpassat telekomindustrin och militären.
Men även om de hänvisar till inga vetenskapliga belägg och förnekar de 2000 forskningsrapporter som finns, så finns det en tydlig praktisk erfarenhet att människor mår sämre eller blir sjuka av elektromagnetisk strålning över hela världen och Sverige är inget undantag.
Det är skamligt att myndigheterna lägger sig platt inför telekomindustrin och telefonoperatörerna marknadsföring och krav.
Vad finns den efterlevnad av mänskliga rättigheterna i FN-konventioner och Europarådets resolution 1815?

Ändå är det konstaterat att överkänslighet mot elektromagnetiska fält och strålning är miljörelaterat och kan ge upphov till ohälsa eller mycket ohälsa.
De flesta som drabbats av el- och strålningsöverkänslighet är inte teknikfientliga, dagens teknik är en del av infrastrukturen, men det är så viktigt att ha sin bostad i ett lågstrålande område, så kroppen får hämta upp sig!
Lågstrålande zon är inte en strålningsfri zon, utan upprättande eller bevarande av lågstrålande område som har låg strålningsmiljö.
När vissa människor inte tål dagens trådlösa teknik, när de reagerar på kraftledningsfälten från högspänningsledningar, så är ett lågstrålande område en förutsättning att överleva. Alla människor reagerar idag på detta, men många kan känna av det utan att veta vad det är och en del personer klarar sig.

I Sv.D 12 juli 2012 stod det att läsa: Sömnmedel ökar bland barn och unga, förskrivning av sömnmedel till barn och unga har ökat med 170 % de senaste 5 åren, enligt Socialstyrelsen. Användningen av melatoninläkemedel har nästan femdubblats – trots att Läkemedelsverket inte rekommenderar medlet till barn.
Allt fler familjer tar hjälp av mediciner för att få barnen att somna.
Mellan 2006 och 2011 ökade antalet barn och ungdomar upp till 19 år som fick sömnmedel från 5170 till 13991 personer.
Går du som förälder till vårdcentralen så får du direkt piller utskrivna till ditt barn, istället för att man använder andra metoder. Säger Mårten Gerle – sakkunnig i psykiatrifrågor vid Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsens egen hälsorapport 2009 är ca 3,2 % (ca 300 000) personer i Sverige elöverkänsliga, ca 36 000 är svårt elöverkänsliga men mörkertalet är mycket stort.. De har utvecklat en allergi/elöverkänslighet som är miljörelaterad. Effekten av olika kemikalier som tungmetaller, bekämpningsmedel och konserveringsmedel bl.a. är sådant som de reagerar stark på.
Många elöverkänsliga får fly från sin bostad i tätort. Många har flyttat ut i skogen till lågstrålande områden för att komma långt ifrån mobilmaster och övrig trådlös teknik (lugna områden)
De har blivit flyktingar i eget land.

Sverige är medlem i Europarådet och ska följa de konventioner och resolutioner som arbetas fram, men hur villig är regeringen? Vad man med tydlighet kan konstatera är att kapitalet styr industrin och marknaden och politikerna finner sig ofta i den sitsen. Konventioner och resolutioner är ofta bara vackra ord som ingen regering eller myndigheter vill följa, de kan ju alltid svänga med orden.


Egon Reiver

söndag 16 september 2012

Indien inför bättre strålskydd än Sverige

Indien inför tio gånger striktare gränsvärden för mobilstrålning än Sverige

9 september, 2012 
Indiens regering har nyligen infört ny lagstiftning för strålning från mobiltelefoni.
Indiens regerings initiativ innebär ett totalt underkännande av de gränsvärden som gäller i EU och som rekommenderats av organisationen ICNIRP.
ICNIRP:s medlemsexperter har finansiella kopplingar till mobilindustrin och har dominerat WHO:s, EU:s och svenska myndigheters expertutredningar om hälsorisker av mobiltelefoni.
ICNIRP:s gränsvärden skyddar uttryckligen inte  mot effekter av långtidsexponering utan enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter av kort tids (6 minuter) exponering.
Från och med den 1 september 2012 gäller följande i Indien:
1. Dels sänks gränsvärdet för tillåten strålning från mobilmaster 10 gånger. Indien har alltså nu tio gånger strängare gränsvärde för strålning än Sverige.
2. Dels sänks gränsvärdet för tillåten strålning från mobiltelefoner till det betydligt striktare som gäller  i USA. Gränsvärdet sänks från SAR 2 W/kg till 1,6 W/Kg. Läs mer här om varför det i praktiken innebär 3 gånger striktare gränsvärde. Förutom USA och Indien har Kanada, Nya Zeeland, Bolivia, Taiwan, and SydKorea dessa striktare gränsvärden.
3. Mobilens strålning (SAR-värde) ska anges på mobilen och vid försäljningsstället.
4. Slumpmässiga kontroller av mobilers strålning ska genomföras.
5. Manualen måste innehålla försiktighetsrekommendationer
Även om gränsvärdet sänks kraftigt tio gånger är det ändå för höggt för att skydda människors hälsa och miljön. Ryssland, Schweiz och Italien exempelvis har ännu lägre gränsvärden. Professor Girish Kumar, Electrical Engineering Department, vid universitetet i Mumbai, är bland dem som är kritiska.
Indiens regering har också utfärdat försiktighetsrekommendationer för mobilanvändare :
- Håll ut mobilen så långt som möjligt från kroppen
- Håll inte mobilen mot huvudet
- Begränsa samtalstiden
- Prioritera SMS
- Använd högtalarfunktionen
- När du har mobilen påslagen, förvara den inte i bröstfickan eller byxfickan. När en mobiltelefon är PÅSLAGEN  sänder den automatiskt  hög strålning var eller varannan minut för att kontakta nätverket.
Jämför denna sista information med svenska Strålsäkerhetsmyndighetens, som felaktigt och vilseledande (mer regel än undantag) påstår att :
”Exponeringen är låg när man inte pratar i mobiltelefonen. Om man till exempel har telefonen som väckarklocka nära sängen sänder den bara ut en kort signal ungefär en gång var fjärde timme för att hålla kontakt med basstationen”
Du som nu undrar om vi verkligen kan lita mer på den indiska regeringen eller vår egen svenska myndighet (?!), kan kolla själv. Det är enkelt att mäta strålningen från en mobil i on-läge. De nya så kallade ”smarta telefonerna”   sänder ständigt kraftiga signaler,  även då telefonen inte aktivt används, utan att användaren märker det. Detta händer självfallet också även när telefonen ligger nära sängen:
”Det finns i dag ingen hållbar och långsiktig lösning för att hantera den kraftiga och brokiga signaleringen från alla appar som ständigt ”pratar” och uppdateras utan att mobilanvändaren märker det, säger en av TT:s källor.!
Strålsäkerhetsmyndigheten, myndigheten som verkar för ett osäkert strålsamhälle,  skyddar inte allmänheten mot skadlig strålning, utan skyddar den skadliga strålningens producenter. De vilseleder allmänhet och beslutsfattare i en omfattning som borde betraktas som myndighetsmissbruk och även vara åtalbart. Ett axplock av de lögner myndigheten spritt under alla år kan du läsa om i boken Mobiltelefonins hälsorisker.
Ett slående exempel på myndighetsmissbruk är felaktig information om forskningsresultat som bevisligen visar förhöjda risker för en mycket elakartad hjärntumör av mobilanvändning, som i de allra flesta fall inte kan botas utan leder till döden:

Hämtat från Mona Nilssons blogg

tisdag 11 september 2012

Hur bra är vår miljö?

Många människor är överkänsliga mot olika saker som pollen, gräs, solljus, dofter, nötter, gluten, olika kemikalier, elektromagnetisk fält och mikrovågsstrålning från telefonmaster och annan trådlös teknik. Listan kan göras lång, även små mängder kan ge utlösande reaktioner och är specifik för varje individ. Problemet idag är att överkänsligheten ökar och går ner i allt yngre åldrar.
Vi lever i en värld som omger oss av miljögifter, elektromagnetisk strålning och vagabonderande strömmar. Förutom alla master/basstationer och all övrig trådlös teknik, som på sikt bryter ner människors hälsa, det är en tickande bomb som bortförklaras från ansvarigt håll.

Lågenergilampan är en katastrof som EU klubbade igenom tidigare och som marknadsförs i handeln, ingen varningstext som talar om fara och att den skadar människor och miljön, samtidigt som lagar har stiftas om att förbjuda kvicksilver så marknadsförs lågenergilampan som ett ”bra besparingsalternativ” (med sitt kvicksilver) i handeln.

Att lågenergilampan är en bov i dramat är bara att konstatera, lågenergilampan (lysrörslampor) innehåller 2-5 mg Hg, som läcker och har en frekvens på 50 000 till 60 000 Hz. En miljöskandal som EU klubbade igenom tidigare, allt för att bemöta ekonomiska intressen.
Hur sköts sedan hanteringen när lampan är trasig och ska bytas ut? Hur mycket kommer till miljöstationen och hur mycket hamnar ute i vår natur och förgiftar ännu mer?

När en villa eller ett flerfamiljshus brinner frigörs mycket kvicksilver i luften, vattnet som används för släckning av eldsvådan rinner via dagvatten ut i vattendrag, sjöar och hav. Även om ingen människa skulle skadas vid branden så kvarstår faktum att människor, djur och natur skadas i kretsloppet.
De kvicksilverångor som frigörs i luften och som inte har någon lukt för människan, hur reagerar vi och övrigt levande i naturen av dessa ångor?
Tänk tanken att varje lägenhet/bostad har 20 st. lågenergilampor och varje lampa innehåller 2-5 mg Hg, det betyder att varje bostad frigör 40-100 mg kvicksilver som förångas i luften och bland brandrester, som sprids i dagvatten och i omgivningen.

År 2007 registrerades 28.000 bränder av försäkringsbolagen och siffran har inte minskat. Kostnaden för brandskadorna inklusive avbrott uppgick till 4,8 miljarder. 20.000 av dessa bränder inträffade i bostäder och kostnaden för dessa var ca 1,3 miljarder.
Hur många lågenergilampor och lysrör som frigör kvicksilver i bränderna redovisas inte, men bara en matematisk tanke ger skrämmande siffror.

All amalgam som vi har kvar i tänderna och den dåliga kvicksilvermiljön idag är ett hot mot vårt välbefinnande och även övriga gifter och bekämpningsmedel i vår kost och dryck, tillsammans bryter detta ner hälsan, vår kropp gör oss mer mottagliga för bland annat elektromagnetisk strålning, frekvens- och annan överkänslighet.

När en person blir eller är överkänslig, reagerar kroppen genom att upphöra att fungera normalt - kroppen talar om att den inte kan försvara sig – man reagerar och kan inte styra reaktionen, en överkänslighet är ett faktum.


Livsmedelsindustrin vräker ut bekämpningsmedel och andra gifter i vår kost världen över, där lantarbetarna som hanterar gifterna blir de första offren med hög dödlighet.
Därför det så viktigt att vi som är överkänsliga dricker rent vatten och äter ekologisk mat, så kroppen får en chans att hämta sig.

Margaretha Molius bok ”Var så god nästa” speglar verkligheten på ett utmärkt sätt hur vårt samhälle fungerar i kvicksilvermiljön förr och nu.

Egon Reiver

måndag 3 september 2012

Kroppen fungerar som en antenn

Den mänskliga kroppen fungerar som antenn för år elektromagnetiska vågor som AC elektriska transienter, mycket av det i 50 till 100 kHz. I oktober 2007 Världshälsoorganisationen reconnu risken för dessa frekvenser och konstaterade: "Höga nivåer av exponering för elektriska och magnetiska fält i frekvensområdet upp till 100 kHz CAD påverka nervsystemet, vilket resulterar och akuta hälsoeffekter, inklusive nervstimulering. " Beväpnad med denna kunskap det bara är förnuftigt att skydda dig själv och din familj från farliga frekvenserna avhandling EMF.

 Väl replikerade studier har visat att svaga elektromagnetiska fält avlägsna kalciumjoner som är bundna till membranen i levande celler, vilket mer sannolikt att riva dem, Develop temporära porer och läckage. Kalciumjoner bundna till ytorna av cellmembran är signifikant i att bibehålla deras stabilitet. De hjälper att hålla samman de fosfolipidmolekyler väsentliga per år som är av deras make-up. Utan joner uppsats är cellmembranen försvagas och är mer benägna att riva från under de påfrestningar som följer av de rörliga cellinnehållet (Två examensarbeten membran är endast molekyler tjocka!). Även den erhållna och hålen är självläkande normalt ökar läckage medan den fortfarande de att de är öppna, och detta kan förklara den större delen av de kända biologiska effekterna av svaga elektromagnetiska fält.

 Exponera hjärnvävnad av svaga VHF radiosignaler modulerade vid 16Hz (16 cykler per sekund) frigörs kalciumjoner (kalcium elektriskt laddade atomer) bundna till ytan av cellerna IKT. Ofta svaga områden är mer effektiva än starka sådana. Läckor i membranet som omger lysosomer (små partiklar i levande celler som återvinner avfall) CDN frisättning matsmältningsenzymer, Inklusive DNAas (ett enzym som förstör DNA). Detta förklarar den allvarliga skador på DNA i celler via mobiltelefon signaler. DNAase läcker-genom membranen i lysosomerna (små kroppar i levande celler fyllda med matsmältningsenzymer) Förklarar fragmentering av DNA ses i celler som exponeras för mobiltelefon signaler. När detta i könscellerna sker (de celler som ger upphov till ägg och spermier), minskar fertilitet och genetiska skador i framtiden förutspår generationer.

De biologiska effekterna av elektromagnetiskt inducerad DNA-fragmentering kan inte uppenbara påverkas i cellerna, eftersom fragment av sönderbrutna DNA kan de åter slår och skadade kromosomer (avlånga proteinstrukturer som bär DNA) kan rekonstrueras. Men det finns ingen garanti att de kommer att Återanställd precis som de var. Bitar kan lämnas ut (strykningar) anslöt sig bakåt (inversioner) bytte Mellan olika delar av kromosomen (translokationen) eller till och med kopplad till fel kromosom. De flesta i lådor, Kommer den nya ordningen Arbeta en stund om de flesta av de gener som är kvar och metabola Brister Alla CAD ofta kompenseras av den omgivande cellerna. Men det går snett när det kommer till meios, det som är processen halverar antalet kromosomer Under bildandet av ägg och spermier.

UNDER meios, kromosomerna linje upp i par (ett original från varje förälder) i hela sin längd N aktier intill Motsvarande som kan utbytas och (Detta ger varje av de avkommor har unik kombination av gener). Om arrangemanget föredetting av sina gener förändrats genom elektromagnetisk exponering, kan de inte riktigt anpassa kromosomer och kan även sig i knutar i försöket. Sådana missbildade peers slits sönder ojämnt Vanligtvis i de senare stadierna av meios, så äggen eller spermier som har ofullständiga år eller obalanserad uppsättning av gener, kanske inte fungerar korrekt och därmed minska fertiliteten. Det finns belägg från oberoende studier Flera i Australien, Ungern och USA som redan detta inträffar.

Tung mobiltelefon använda visas att minska både mängden och lönsamhet för spermier. Med hjälp av en mobiltelefon i mer än ugn timmar per dag är förknippad med en minskning av spermie rörlighet och bärkraft på cirka 25 procent. Sannolikheten av dessa resultat statistique vara på grund av fel var tur en på tusen. Det finns anledning att tro att varje människa ägg liknande kan påverkas, mål eftersom de bildas i embryot, innan barnet är fött kommer skadorna Under graviditet kommer att bli uppenbara syftet tills barnet når puberteten.

Läckage av kalciumjoner i cytosolen (den största delen av cellen) fungerar som en metabolisk stimulerande, som står för Rapporterade accelerationer av tillväxt och läkning, syftar det aussi främjar tillväxten av tumörer. Läckage av kalciumjoner in i neuroner (hjärnceller) genererar Falska aktionspotentialer (nervimpulser) som står för bröd och andra neurologiska symtom hos känsliga elektro-individer. Det aussi nedbruten signal-till-brus-förhållandet i hjärnan gör det mindre troligt att adekvat motsvarar svaga stimuli. Detta kan vara delvis ansvarig för olyckan graden av tvätt avgifter förare som använder mobiltelefoner.

En mer detaljerad undersökning av de molekylära mekanismerna förklarar många av de till synes konstiga egenskaper elektromagnetisk exponering, t.ex. varför svaga områden är mer effektiva än starka sådana, varför till exempel vissa frekvenser är 16 Hz Speciellt potent och varför pulsad fälten göra mer skada. Det har gjorts många studier som tyder på att exponering för svaga elektromagnetiska fält är förenat med en liten men betydande risk för ökningen av att få cancer. Detta kan orsakas av genmutationer följd och från DNA-skador.

 Tillväxten av organism från ett år befruktat ägg Innebär ett enormt komplext mönster att byta på och av gener som reglerar tillväxt, celldelning och differentiering till specifika vävnader. DNA-skada CAD ger ibland oreglerad tillväxt för att bilda tumörer. Dock kan effekten Var inte omedelbart. Följande kemiska exponering för cancer carcinogener sådan asbest kan ta så många år att bli krypande. De drabbade cellerna verkar gå-igenom flera kurser Ständigt ökande genetiska och molekylära anarki innan de slutligen når den punkt i ostoppbara tillväxt och delning. När man bedömer cancerframkallande effekter av elektromagnetiska All exponering måste vi ha i åtanke att det kan finnas har liknande fördröjning. Det kan vara några år innan vi vet de fulla cancerframkallande effekterna av den senaste tidens explosiv tillväxt i användningen av mobiltelefoner.

 Det är inte bara människor som påverkas. Väl underbyggda svar i Andra organismer inkluderar snabbare tillväxt av högre växter, jäst och utbyte i rörelse av kiselalger. De senaste två är betydande eftersom de båda enskilda celler, vilket de effekter som uppstår på cellnivå. Dessutom kan vi förklara Praktiskt taget alla de elektromagnetiska effekter på människor i form av utländsk valuta på cellnivå inträffar, som då kan påverka hela kroppen.

Hämtat från Kalle Hellbergs veckobev

tisdag 10 juli 2012

Hur minns vi Fukushima


Mars 2011 drabbades kärnkraftverket i Fukushima i Japan av en 10 meter hög flodvåg, en tsunami bildades på grund av jordbävning i havet. Kärnkraftverket slogs ut och en härdsmälta var faktum. Japan, ett högteknologiskt land med stor erfarenhet av tsunami hade inte kunnat förutse denna katastrof.
Tidigare har jag varit mer positiv till kärnkraften, men bit för bit har jag förstått att sanningen göms undan av kärnkraftsindustrin och ”deras” politiker. Efter denna katastrof har jag insett att kärnkraften är långt ifrån 100 % säkerhet och så länge som kärnkraftavfallet inte är löst ska inga fler kärnkraftverk byggas eller laddas om. Om vi inte tar kärnkraftens risker på allvar, kan vi vara säkra på att många liv kommer att offras i onödan längre fram i tiden.

Kärnkraftindustrin bortförklarar dess miljöfarlighet och nya katastrofer, men i USA har man med tydlighet börjat oroa sig på allvar. Den amerikanska senatorn Ron Wyden rapporterar efter ett besök en skrämmande läsning, att reaktor 4 är på väg att kollapsa fullständigt, skriver Bo Zakrisson i 2000-talets vetenskap. Byggnadens bassänger innehåller enorma mängder utbränt kärnbränsle som ligger för kylning. Om ytterligare en jordbävning skulle inträffa eller de skadade bassängerna skulle torka ut, så skulle det innebära en strålningskatastrof av gigantiska mått, som i stort skulle hota allt liv på hela norra jordklotet.
Wyden konstaterar att skadorna på kärnkraftanläggningarna i Fukushima är mycket värre än han hade kunnat föreställa sig.
Arnold Gundersen, före detta kraftverksdirektör hävdar att Fukushima är tio gånger värre än Tjernobyl.
I Kalifornien, Oregon och Colorado har det uppmätts kraftigt förhöjda nivåer av radioaktivitet som härrör från Fukushima. Radioaktiv jod, cesium, strontium, plutonium, uranium och fler strålningsämnen från Fukushima-katastrofen i Japan har landat i USA.
Fukushimakatastrofen är inte över ännu, det är kanske bara en början. Luftburen radioaktivitet är skadligt för mänskligheten och vi vet att höga strålningsmängder skadar eller dödar en person.
Kärnkraftindustrin, lobbyister och ”deras” politiker blundar för verkligheten och tar inget ansvar för våra barn och barnbarn och framtida generationer, endast girigheten styr deras makt och vinstintressen.

Egon Reiver

söndag 10 juni 2012

Ny 400 kV kraftledning - med vems rätt?

Den nya 400 kV kraftledning som ska dras fram över norra Småland från Simpevarp (Oskarshamn) till höglandet, som verkar ha kommit långt i sin projektering.

Svenska kraftnät är ansvarig och deras huvuduppgift är att driva och förvalta stamnätet för el samt övervaka landets elsystem. Vilken hänsyn tas vid nyprojektering, när mark och bostäder finns inom dess riskzon. Finns någon miljökonsekvensbeskrivning som lyfter fram hälsan i de områden som är befolkat. Vilket gränsvärden används? Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar det högre gränsvärdet som gynnar industrin. Är ekonomiska värden viktigare än folkhälsan? En jordkabel har högra anläggningskostnader, men ur hälsoperspektiv är det en investering för folkhälsan och samhället.

En 400-kV skapar mycket höga elektromagnetiska fält, det går igenom ytterväggar i närbelägna hus. I Centraleuropa (som är mer tätbefolkat), finns det många fall och då speciellt barn som drabbats av leukemi på grund av närliggande högspänningsledning.

Vi omges av olika elektriska apparater som skapar el- och elektromagnetiska fält (EMF), som påverkar oss i varierande grad.
Många kan få stressreaktioner, koncentrationssvårigheter, dålig sömn, hjärtproblem, yrsel, m.m. och mår allmänt dåligt.

Inga mediciner hjälper på elektromagnetiska fält, man kan kontakta läkare för att utreda om det finns någon medicinsk orsak, men människokroppen påverkas av elektromagnetiska fält, EMF. Endast avstånd är det som hjälper som skydd från en 400 kV kraftledning, ca 200 meter ifrån är det ca 200 nT (gränsvärdet för boende), men ca 500 meter ifrån är mätvärdet 50 nT och det är bra värde som är helt acceptabelt för de flesta.

Jan Boljang skriver om elöverkänslighet: En del blir så dåliga att de inte kan arbeta, inte fungera i samhället - de har en funktionsnedsättning, benämnt elöverkänslighet.
Det är ingen sjukdom, det är ett funktionshinder som uppstår i den miljön med elektromagnetiska fält, EMF. Det hindrar en person med funktionsnedsättningen – elöverkänslighet, att fungera fullt ut.
Elektromagnetiska fält, EMF påverkar oss alla. En del reagerar och andra gör det inte, men det finns forskning som tyder på att tumörer och leukemi kan utvecklas på sikt.
Lika väl som människor drabbas av annan överkänslighet som pollen eller kemikalier, lika väl kan en till synes frisk människa drabbas och må dåligt när de blir utsatta av elektromagnetiska fält. Någon undersökning av förhållandena på arbetsplatsen eller hemmet görs sällan.

Mät upp din elmiljö och vidtag åtgärder som minskar påverkan från elektriska fält. Kolla upp hur du sover, det är viktigt att din sovplats är fri från el-fält. Det är där vi ska återhämta oss och blir sömnen störd av elpåverkan, leder detta troligen till stress eller andra sjukdomar.

Egon Reiver

lördag 2 juni 2012

Läkaren - de svagas hjälte

Ulrika Åberg, leg. läkare är en beundransvärd person, som har hjälpt och varit till stöd för många utslagna människor i vårt land.
Hennes engangemang för de människor som blivit utslagna av elektromagnetisk strålning är att vara hjälte.
Detta stör socialstyrelsen och mobilindustrin, som av ekonomiska intressen försvarar att mobilstrålning är ofarlig eller näst intill.
Att prestige och girighet går före människors hälsa skrämmer mig, myndigheter och mobilindustrin gömmer och glömmer den svaga människan, som inte ska synas eller finnas i samhället.
Vi måste börja tänka själva och inte bara låta påverkas av myndigheterna vilseledande information.
Syns man inte så finns man inte.
Egon

Solveig Silverin har skrivit nedan artikel som jag stöder helt och fullt.
Skall elöverkänslighet klassas som sjukdom? Ja! Det är en miljösjukdom baserad på miljöförorening, i detta fall artificiell elektromagnetisk strålning

Att ens ifrågasätta om vi är sjuka är ju en lobbyistverksamhet av mobilindustrin. Man ger sken av att det ena utesluter det andra, men var och en borde begripa att så är inte fallet. Se bara hur lobbyisterna nu ger sig på Ulrika Åberg som är läkare  och hjälper elöverkänsliga. Det är sedan en tid tillbaka en massiv kampanj att elöverkänslighet är psykiskt alltså inte en funktionsnedsättning p g a den ökande elektromagnetiska strålningen. Vi är ju inte ens sjuka anser ni som för denna talan, varför jobbar ni inte då?  Lena Hillerts senaste inlägg i GP, det är olyckligt att elsanera för elöverkänsliga. Problemet är inbillat och kan botas med KBT, alltså inte elsanera, alltså inte ett funktionshinder som kräver åtgärder i miljön, elsanering.
Om man erkänner att folk blir sjuka av strålningen då blir det en hälsofråga som vilket annat giftutsläpp som helst. Mobilstrålningen är inte en naturlig företeelse i vår miljö utan en miljö- och hälsofråga och är därför inte en funktionsnedsättning i dess rätta bemärkelse. Jämför med att man får en funktionsnedsättning av hormoslyr, lösningsmedel, asbest när man blivit förgiftad/skadad. Är det en funktionsnedsättning eller en miljöskada som leder till ohälsa?En funktionsnedsättning kopplad till miljön är att man inte fungerar i en naturlig miljö. Men blir man negativt påverkad av en onaturlig faktor i miljön då är det en hälso- och miljöfråga och den faktorn måste därför tas bort ur vår miljö. Då gäller miljöbalken och den artificiella strålningen skall minska eller tas bort.

Solveig Silverin, miljöingenjör

onsdag 30 maj 2012

Strålforskare kringgår avtalet om oberoendeSvensk forskning om mobilstrålning finansieras av industrin. För att säkra forskarnas oberoende har Vinnova gått in som mellanhand. Men Ny Teknik kan visa att denna ”brandvägg” brister. Kontakter mellan industrin och forskarna rapporteras inte som avtalet föreskriver.

Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, KI, blev nyligen vice ordförande i kommissionen Icnirp, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, som sätter gränsvärden för mobilstrålning och andra elektromagnetiska fält.
Samtidigt finansierar hon delvis sin forskning kring hälsorisker och mobiltelefoni via telekomindustrin, vilket hon öppet redovisar i sin jävsdeklaration till Icnirp. Telia Sonera, Ericsson och Telenor bidrar med 50 procent av kostnaden för den svenska delen av forskningsprojektet Cosmos (med över 50 000 mobilabonnenter), hittills cirka 7 miljoner kronor.
Maria Feychting ser ingen konflikt i att leda Icnirps verksamhet samtidigt som hon får industrimedel.
– Jag tycker inte att det är något problem eftersom medlen förmedlas via tredje part som agerar brandvägg mellan oss forskare och industrin, vilket garanterar oss oberoende, säger hon.
Men Ny Tekniks granskning visar att industrin och forskarna först diskuterar sig samman kring finansieringen och sedan vänder sig till Vinnova och ber myndigheten agera mellanhand.
Vinnovas handläggare Pontus von Bahr uppger att parterna kom till förre generaldirektören Per Eriksson med upplägget.
I det sammanhanget upprättades ett så kallat brandväggsavtal 2007, som ska skydda forskarna från ”otillbörlig påverkan” från mobilintressenterna.
Enligt Christer Törnevik, forskningsområdeschef på Ericsson, började Ericsson och forskarna att träffas 2005.
– Innan avtalet skrevs med Vinnova ställde vi dock en del kvalitetsrelaterade frågor, och föreslog att vissa kvalitetskriterier skulle inkluderas i avtalet. Det är normalt att vi får möjlighet att ge vår input och synpunkter angående designen på studier, uppger han.
Ericsson har bland annat föreslagit en internationell referensgrupp och att antalet enkätpersoner skulle uppgå till minst 25 000, säger han.
Vinnova har inte heller haft insyn i vilka underhandskontakter som skett när brandväggsavtalet varit i kraft.
Trots en skrivning i avtalet om att det ska ”säkerställa att alla förbindelser” mellan företagen och forskarna ”är transparenta” begär inte Vinnova några särskilda redovisningar av möten.
I myndighetens förteckning över handlingar i ärendet finns inga noteringar om sådana möten.
Personer från Ericsson Research har vid några tillfällen träffat KI-forskarna sedan Cosmos-projektet påbörjades 2007. Dessa möten har gällt fortsatt finansiering och teknisk information, uppger Christer Törnevik
Enligt Maria Feychting har hon deltagit i möten med företagen 2006, 2009 och 2011, vilka bland annat gällt bolagens intresse för att bidra med medel.
Brandväggsavtalet gällde fram till 2009. Därefter tecknades ett fortsättningsavtal för 2010. Sedan har avtalet upphört.
Nu äskar forskarna återigen finansiering från industrin.
Projektledaren för Cosmos, Anders Ahlbom, professor i epidemiologi vid KI, skickade den 6 oktober 2011 ett mejl direkt till Ericsson: en elva sidor lång ansökan med projekt- och budgetplan för 2012 till 2014. Han skriver i mejlet att finansieringen kräver ett brandväggsavtal ”företrädesvis via Vinnova”.
Forskarnas förfrågan om finansiering ska, enligt Anders Ahlbom, senare skickas till Vinnova.
– Jag kan bara säga att det här är helt normalt. Vi har en diskussion först om själva studien, jag ser inget konstigt med det, säger Christer Törnevik.
Tommy Ljunggren, chef för systemutveckling inom mobiltelefoni på Telia Sonera, säger dock:
– Det är lite underligt, jag vet inte varför men vi har fått ansökan direkt till oss och inte via Vinnova, säger han.
Bolaget avvaktar med att ta ställning till dess man får en ansökan från Vinnova.
Anders Ahlbom:
– Det kan ju verka konspiratoriskt och konstigt att vi har underhandskontakter med industrin, men vi är helt oberoende. Min uppfattning är att telekomindustrin ska bidra med finansiering.
KI-forskarna Anders Ahlbom, ovan, och Maria Feychting, till höger, driver den svenska delen av mobilforskningsprojektet Cosmos. Anders Ahlboms integritet som forskare blev i fjol ifrågasatt av en arbetsgrupp i FN:s cancerforskningsorgan IARC. Maria Feychting är ensam i Icnirps kommission om att få forskningsmedel från telekom­industrin. Övriga Icnirp-ledamöter har inga eller få industrikopplingar.

Källa Ny Teknik

torsdag 24 maj 2012

Polisen oroas för strålning efter hjärntumör

Denna artikel är hämtat från DN, en artikel av Clas Svahn.
Strålningen från polisens kommunikationsradio oroar poliser i Skåne. Huvudskyddsombudet kräver nu ett svar på hur stor strålningen egentligen är.
Det är polisens sedan tidigare hårt kritiserade kommunikationssystem Rakel, som började införas i Sverige 2006, som nu sprider oro bland poliser i Skåne. En oro som blev tydlig när en polisman i Trelleborg, Roger Carlström, i december förra året drabbades av en hjärntumör efter att under en en lång tid fått rodnader i ansiktet.
        Jag har själv kunnat följa intensiteten i rodnaden arbetspass för arbetspass under många år och den har ett direkt samband med radiotrafiken via bärbara Rakelstationer, säger Roger Carlström till Polistidningen.

I varje polisbil finns en fast Rakelstation med antenn utanpå bilen men också två bärbara stationer som polismännen bär med sig på bröstet. Dessutom har polismännen ofta egna mobiltelefoner. Till skillnad från tidigare system sänder Rakel trafiken i extremt korta pulser, 17,6 pulser per sekund.
Skånepolisens skyddsombud Kaj Svensson har under flera år försökt att få Rikspolisstyrelsen, RPS, att göra mätningar av den totala strålningen inne i bilarna. Men trots påstötningar händer inget, säger han.
– Det konstiga är att RPS 2009 bestämde att man skulle göra sådana mätningar och till och med handlade upp en sådan undersökning bara för att i början av 2010 säga att den inte behövdes, säger Kaj Svensson till DN.se.
Kaj Svensson säger att han är skeptisk till RPS agerande och att det naturliga hade varit att RPS fullföljt det man tagit beslut på. Att enbart hänvisa till mätningar på enstaka apparater räcker inte, han vill se en undersökning av den totala strålningsbilden i bilen.
– Poliserna är jätteoroliga och jag har fått närmare 40 förfrågningar från anställda som vill veta hur de ska agera och nästan lika många har hört av sig på andra sätt, säger Kaj Svensson.
På frågan om han ser någon orsak till att stoppa arbetet svarar Kaj Svensson att det inte är den väg som han tänker gå just nu. Istället vill han snabbt få till stånd en ordentlig mätning som kan ge ett säkert svar och därmed antingen stilla personalens oro eller visa att det finns ett problem.
Hur påverkas personalen av den oro som många känner nu?
– Vissa säger att de inte sätter på sin bärbara utrustning när de är i bilen och det kan ju betyda att de missar viss information. Flera har också berättat att de fått samma rodnader som Roger Carlström fick och det oroar dem givetvis.
– Jag uppmanar alla att man inte ska ha mer apparatur på än vad man anser vara nödvändigt.
Roger Carlström själv är övertygad om att det finns en koppling mellan hans sjukdom och Rakel. I intervjun i Polistidningen nämner han hur flera polismän i England stämt myndigheterna sedan de ansett sig ha blivit sjuka av Rakel eller Tetra som det också kallas.
Storbritannien använder alltså också Rakel och i mars 2001 rapporterade det engelska polisfackets tidning att utrustningen kunde störa annan utrustning men också att polismän och ambulanspersonal rapporterat huvudvärk, illamående och sömnproblem sedan systemet infördes.
Oron var så stor att polisfacket beställde en egen oberoende utredning, den så kallade Trowerrapporten som blev klar i september samma år. Där rekommenderades att införandet av Tetra skulle stoppas till dess att dess effekter hade undersökts ordentligt.
I en artikel i tidningen The Ecologist 2004 citeras forskaren Gerard Hyland, expert på lågenergistrålning och medlem av det internationella institutet för biofysik i Neuss i Tyskland och en stark kritiker av Rakel (Tetra). Professor Hyland säger i artikeln att ”med införandet av Tetra kan vi komma att få se en pandemi av hjärntumörer inom tio år”.
Forskarna är dock inte eniga i frågan. I Polistidningen säger docenten i medicinsk fysik vid Umeå universitet, Kjell Hansson Mild, att han inte anser att Rakel kan orsaka några tumörer men att informationen från RPS varit bristfällig. En annan forskare, professorn i onkologi vid Universitetssjukhuset i Örebro, Lennart Hardell, är av en annan åsikt och påpekar att det finns teorier om att radioutrustning som är placerad mot bröstet kan orsaka bland annat leukemi och hjärtproblem:
– Jag tycker att försiktighetsprincipen självklart måste gälla tills vi vet mer. Tekniken har kommit för att stanna men användarna måste få veta hur de kan skydda sig, säger han till tidningen.
Kaj Svensson har nu lämnat frågan vidare till polisfackets nationella skyddsombud.
– Frågan om hur stor strålningen i bilarna är måste få ett svar. Det är inte bra att poliserna som tillbringat mycket av sin arbetstid där oroas över om deras hälsa kommer till skada eller inte, säger han.
Clas Svahn

måndag 14 maj 2012

elöverkänslighet ett växande problem


I lördags 12 maj lyssna jag på Mona Nilsson i samband med Elöverkänsligas Förbundsmöte i Edebo, strax söder om Hallstavik. Mycket intressant och givande att få lyssna till, hon är en av få svenska kvinnor som vet vad hon talar om när det gäller elöverkänslig- och strålningsskadade personer och deras miljöer.

Här en artikel från ”PC för alla”: Camilla Lindbergs påståenden är felaktiga. Radiofrekvent strålning kan orsaka de symtom som elöverkänsliga lider av. Det har beskrivits ända sedan 1960-talet, skriver Mona Nilsson i en replik.

It-konsulten Camilla Lindberg skrev den 2 maj om elallergi: ”Det är som fobi” och det finns ingen forskning som bevisat att symtombilden finns, påstod hon.

I nästa andetag medgav hon att hon inte är insatt i ämnet.
Varför skriva om något man inte är insatt i?

Lindbergs påståenden
är dessvärre felaktiga. Elöverkänslighet handlar om påverkan från en miljöfaktor som i undersökning på undersökning visats skada allt från cellers viktiga reparationsmekanismer och gener, hjärnceller hos försöksdjur, spermier i provrör till bananflugors ägg och tomatplantor.

Att radiofrekvent strålning kan orsaka de symtom som elöverkänsliga lider av har beskrivits sedan 60- och 70-talet av östeuropeiska forskare. De studerade människor som exponerades i yrkeslivet. De senare led av en symtombild som kännetecknades av huvudvärk, sömnlöshet, onormal trötthet, yrsel, illamående, svårt att tänka klart, minnesstörningar, nedstämdhet, hjärtpåverkan, hudutslag.

På sikt ökade risken för cancer och neurologiska sjukdomar. Forskarna beskrev också att känsligheten för strålningen ökade med upprepad exponering, samt att symtomen upphörde om exponeringen upphörde. Symtomen och erfarenheterna är identiska med de som elöverkänsliga rapporterar om och som de hånats så för i media.

Att radiofrekvent strålning, mobilstrålning, orsakar huvudvärk, minnesstörningar, sömnproblem och hjärtpåverkan har dessutom bekräftats under det senaste decenniet i undersökningar i laboratorier och av människor som bor nära mobilmaster.

Vad värre är: ett mycket stort antal människor som bor i närhet av mobilmaster eller som får trådlösa datanätverk på arbetsplatserna vittnar i dag om samma symtombild som de till slut, ofta efter lång tid, kunnat koppla till exponering för strålningen. Det finns ett växande antal barn som drabbats sedan skolan infört trådlösa datanätverk och trådlösa läsplattor/datorer.

Mannen från Mora som påstås lida av fobi, är före detta elingenjör och projektledare vid ett kraftbolag. Han är ganska typisk för en person som utvecklat elöverkänslighet: högt exponerad för elektromagnetiska fält i yrkeslivet, välutbildad, inte sällan ingenjör, tekniker eller datakonsult. Elöverkänslighet är ett växande problem internationellt.

Av den anledningen ansåg Europarådet i sin resolution 1815 från maj 2011 att elöverkänsliga skulle ges särskilt skydd genom att inrättandet av lågstrålande zoner. Precis det som Mora miljönämnd hade för avsikt men som nämnden bespottades för i tongivande press. Varför nämndes aldrig dessa fakta i Expressens och DN:s med flera mediers tidigare rapportering om ärendet?

Det är en obehaglig mänsklig egenskap, som följt oss genom historien, att människor som vågar träda fram och vittna om obekväma sanningar hånas.

En mycket allvarlig
konsekvens blir att människor skräms till tystnad om allvarliga problem. Mörkertalet av drabbade är sannolikt mycket stort, då kopplingen mellan dessa symtom och exponering för mobilstrålning och elektromagnetiska fält ständigt, sopas under mattan.

Mona Nilsson

måndag 30 april 2012

Strålande skola

Skolministeriet i radions P1 granskar skolfrågor ur olika perspektiv och nu senast om elektromagnetisk strålning i de svenska skolorna.
Trådlösa lokala nätverk ökar i takt med att allt fler elever utrustas med datorer i skolorna, näst intill ett oundvikligt verktyg i undervisningen och de trådlösa nätverken börjar bli standard i skolorna.
Men hur påverkas eleverna av  elektromagnetisk strålning, som de utsätts för i skolan när tillgänglighet är ledordet.

I detta radioprogram handlade det om 13-åriga Matilda i Jönköping, för henne har det blivit en mardröm efter införandet av trådlöst i hennes skola.
Hon tyckte det skulle bli jättespännande med en egen Ipad när Internet infördes i hennes skola. Matilda berättar att efter en tid började hon må sämre, allt eftersom hon var i skolan, idag kan hon knappt vistas i skolan utan att få huvudvärk och yrsel.
I hemmet finns inget trådlöst idag och där mår hon mycket bättre, hennes kropp kan hämta upp sig och den får vila från den elektromagnetiska strålningen i skolan. Det har konstaterats att Matilda är överkänslig för trådlös teknik.
Hennes familj har haft möte med bland annat rektorn som föreslagit att Matilda får söka till annan skola, som familjen protesterar mot. Även IT-ansvarig har deltagit i mötet.

9 av 10 skolor har installerat Wi-Fi utan att följa upp om det finns någon hälsorisk. Mona Nilsson som är miljöekonom och journalist säger att de trådlösa datorerna i skolan är endast mobilindustrins behov och Socialstyrelsen skyddar telekomindustrin. Jimmy Estenberg från SSM håller fast vid att det inte är farligt med Wi-Fi i skolan, Mona Nilsson replikerar att då ljuger myndigheterna.
Det framkom även i programmet att cirka 25% av lärarna känner av trådlös teknik i skolan, men de vågar eller vill inte ta upp problemet då de är rädda att mista sitt arbete.
WHO pekar idag på ohälsa, det kan inte uteslutas – men de svenska skolorna och myndigheterna ”blundar med döva öron.”
Mona Nilsson påpekar att det finns starka bevis för att trådlösa nätverk utvecklar överkänslighet hos många.

Finns det då någon lösning för detta problemet? Jovisst finns det!  Kalle Hellberg från Borås är kunnig tekniker som ger sitt svar:
Inaktivera det trådlösa modemet eller routern och dra kabel. Då fås dessutom en mycket stabilare och snabbare uppkoppling.
Läsplattor, som t ex iPad-2, har både inbyggt trådlöst WiFi modem och 3-G modem. En sådan platta strålar kraftig,. WiFi antennen genererar kraftig strålning ifrån sig. Det är mer än 1000 gånger högre än det värde som rekommenderas som högsta värde av oberoende experter. Än värre är 3-G antennen som sitter under ramen.
I början och slutet av ett meddelande är det korta kraftiga spikar som kan vara över 2 W/m2, d v s upp till 100 000 gånger kraftigare strålning än som kan rekommenderas. Dessa värden gäller vid dålig täckning, 1-2 ”staplar” av totalt 5. Vid 5 staplar är värdet mycket ”bättre”, 1 mW/m2 men det är ändå långt över rekommenderat max värde på 10 μW/m2 (mikrowatt). Alltså, använd inte 3G på läsplattan under dåliga förhållanden och stäng av WiFi om det ändå inte behövs.
 Ett trådlöst modem är säkert under ca 1,5 sekund under varje minut..

Att ha kabelbundet Internet ökar installationskostnaderna (som är en engångskostnad).Hälsan för våra barn och ungdomar får inte sättas på spel för att tjäna in en del på installationskostnaden. De som kommer drabbas av ohälsa ett antal år senare på grund av elektromagnetisk strålning från trådlös teknik, detta kommer medför höga sjukvårdskostnader och lidande för de drabbade och samhället får fler problem på halsen.
Men detta är inget som mobilindustrin är intresserad av och absolut inte vill tala om.
Så länge det finns risker som pekar på ohälsa när vi utsätts för mikrovågsstrålning, så länge ska vi definitivt inte utsätta våra barn och ungdomar för mer strålning än vad nöden kräver och som finns i vår omgivningen. Den mobila tekniken är idag en del av vår infrastruktur, men glöm inte bort försiktighetsprincipen och där talar allt för trådbunden teknik som ett bästa skydd.

Kalle Hellberg: Tänk på att barn upp till ca 18 års ålder och foster är mycket känsligare än vuxna. Barns kroppar har visat sig absorbera all strålning de utsätts för och strålning går även genom mammans kropp in till fostret.

Egon Reiver