tisdag 17 december 2013

Alla talar om miljön men få gör något åt den.

Allt eftersom tiden går tillkommer nya gifter i vår omgivning, från det vi föds som liten babis - genom livet till ålderdom. De flesta leksaker innehåller kemikalier och gifter som inte är lämpligt för det lilla barnet. Kläder och textiler innehåller flamskyddsmedel och kemikalier för att kunna lagras och detta gäller även dator, trådlös teknik, TV-skärm och all annan teknisk utrustning. Vem informerar om att bränna av den nyinköpta TV:n innan du börjar använda den i din bostad eller i sovrummet, att bränna av innebär att du under ett par dygn låter den vara påslagen hela tiden i ett ventilerat utrymme, som inte har direkt koppling till bostaden eller arbetsplatsen. Poängen är att du inte ska andas in de giftiga ångor som kommer från flamskyddsmedlet. Vår föda är inte heller giftfri, under produktion tillförs både gifter och bekämpningsmedel som vi får i oss, knappast lämpligt. Ekologisk kost är renare men även här finns mer eller mindre restprodukter av gifter. Att äta så ren kost som möjligt ökar förutsättningarna att må bättre. Även vårt dricksvatten är inte helt rent, det innehåller små restprodukter av tungmetaller från kretsloppet. När vi bl.a. tvättar våra nyinköpta kläder följer en del av giftprodukterna med tvätt- och sköljvattnet ut till reningsverket och till vattendrag och sjöar, där fiskar, andra levande varelser och växter påverkas av gifter och tungmetaller och kretsloppet är igång. Nyligen förbjöds amalgam som tandfyllning i Sverige, amalgam innehåller ca 50 % kvicksilver och är ett av våra värsta miljö- och nervgifter. Även att det inte får användas som tandfyllnadsmaterial numera, så finns det mycket stora mängder kvar i medelålders och äldre människors tänder. Detta kvicksilver läcker ut på naturlig väg och införlivas i kretsloppet. En annan bov ”i dramat lågenergilampan (lysrörslampan)”, där varje lampa innehåller 2-5 mg kvicksilver, vad händer med dessa lampor när de går sönder? De flesta har förstånd att lägga dem i miljöfarligt avfall, men tyvärr inte alla. En del lampor hamnar i brännbara sopor eller direkt i naturen, följder som blir är allvarliga. Lika så vid eldsvåda i villa eller bostadshus, kvicksilver förångas i luften som vi sedan andas in eller följer med det vatten från eldbekämpningen, ut i naturen eller via avlopp till vattendrag och sjöar. Den trådlösa tekniken är fantastisk, den är en del av infrastrukturen som vi inte kan vara utan. Men är det nödvändigt att använda trådlös teknik i alla led? Knappast, den trådlösa tekniken har gjort oss mer makliga, att gå de där stegen till en fast telefon är både besvärligt och energikrävande. Saknar man energi så blir även tankeverksamheten påverkad, vi orkar inte bry oss. Den ökade mobilsmogen runt omkring oss, i hemmet, skolan, arbetsplatsen, sjukvården och i offentliga lokaler, över allt ökar den elektromagnetiska strålning som påverkar oss, vad vi än tycker om trådlös teknik. Olika allergier är ett stort problem i dagens samhälle, vårt immunförsvar blir försvagat som i sin tur bryter ner kroppen som inte vill annat än försvara sig mot yttre påverkan. De personer som fått ett försvagat immunförsvar mot mikrovågsstrålning, hamnar fort i ett hopplöst tillstånd, i en återvändsgränd där inte vet vad de ska kunna ta vägen. Huvudvärk, koncentrationssvårigheter, försämrat minne, sömnstörningar, yrsel, öronsus, trötthet, hjärtproblem m.m. I dagligt tal kallas det överansträngd, utarbetad eller gått in i väggen. Att reagera mot el och mobilstrålning anses inte vara tillräckligt vetenskapligt beprövat av Mobilindustrin, som med sina lobbyister påverkar myndigheter, regering och riksdag. Ändå drabbas nya människor dagligen över hela världen av el- och strålningsöverkänsliga. Tar vi någon lärdom av historien? Tidigare betraktades asbest som ofarligt tills industrin fick krypa till korset och erkänna. Fibromyalgi kallades tidigare för inbillning och käringsjuka tills sanningen inte gick att förneka längre. Strålsäkerhetsmyndigheten styrs av lobbyister i denna fråga, för det märkliga är enligt SSM att trådlös teknik inte är farligt i Sverige och inte för svenska barn. I nästa andetag talar SSM om försiktighetsprincipen, ett budskap med tudelad tunga. Många läkare i stora delar av övriga Europa har en helt annan uppfattning om risker med trådlös teknik och att barn och gravida i första hand ska undvika den trådlösa tekniken. Cirkeln är rund och till slut kommer sanningen på sin plats – även om det tar sin tid, förnekelsen tystnar och sanningen får träda fram. Lika väl som våra kroppar reagerar mot gifter och bekämpningsmedel, så påverkas våra kroppar av mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Jag är inte teknikfientlig, som jag påpekade tidigare - så tycker att när trådlös teknik används på rätt sätt vid rätt tillfälle, är det en tillgång. Men som det är idag så ”missbrukar” vi det användningsområdet, av bekvämlighet, maklighet och en viss girighet att spara in på fasta nät.. Men funderar vi på priset? Vad händer om/när vi blir sjuka av ohälsosam kost eller andra orena produkter, av alla nanopartiklar eller gifter vi andas in, om all mikrovågsstrålning i vår omgivning eller höga elektromagnetiska fält från kraftledningar i närområdet. De som vet svaret är de som har drabbats av el- och strålningsöverkänslighet och många av de människorna syns inte i samhället, de klarar inte av den smutsiga miljön som t.ex. elsmog. Var rädd om ditt liv och njut i stora drag, att planera och vara medveten om vår omgivning är viktig, allt är inte guld som glimmar. Egon Reiver, Eksjö

måndag 16 december 2013

Trådlös teknik är mänsklighetens bortre parentes.

Det kom ett mail från Kalle Hellberg som alla borte tänka till om! Under de första 100 dygnen i ett kvinnligt fosters utveckling sker bildandet av ca 200.000 folliklar (äggblåsor) i varje äggstock, av vilka var fjärde kan bli det ägg som kommer att bli befruktat och bilda en gravitet när fostret har fötts, vuxit upp och blivit en könsmogen kvinna. Under dessa 100 dygn är dessa tillblivande folliklar totalt utan skydd för strålning från trådlös teknik. Enligt sedan flera år tillbaka sammanställd forskning så löper minst 57 % av skolflickor som utsätts för låg-nivå mikrovågsstrålning (från t ex Wi-Fi eller mobiler) risk att drabbas av fosterdöd, fosterskador eller genetiskt skadade barn, när de föder. Varje genetisk skada kan sedan följa med till efterföljande generationer. WHO:s forskningssammanställning nr 05-609-04 "Biologiska effekter och hälsorisker med mikrovågsstrålning" betonar på sina 350 sidor att det sker biologiska effekter, ohälsa och överdödlighet av artificiell bestrålning av mikrovågor. Avsnitt 28 behandlar problem som rör fortplantningsförmågan. WHO har tillsammans med den stiftelse som bestämmer gränsvärden för strålning i världen, ICNIRP, klassat detta dokument som ”Top secret” och innehållet har inte fått komma allmänheten till del, detta för att inte hindra industrins vinster. I våra skolor, förskolor och daghem (och i hemmen) bygger man nu ut med trådlöst Internet, så kallad Wi-Fi. Strålningsnivån som barnen utsätts för från denna sändningsteknik ligger på den nivå där skaderisken är som störst. Bara detta om strålningens skadeverkan på barn och fortplantningsförmågan har hittills beskrivits i ca 8000 forskningsrapporter! Den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning har i sitt forskningsdokument "Hälsoeffekt på barn och ungdomar" angivit följande skador av lågstrålande teknik: 85% ökning av sjukdomar i centrala nervsystemet 36% ökning av epilepsi 11% ökning av mental retardation 82% ökning av blodimmuna sjukdomar och risk för fostret Föreställ dig att du är en sex år gammal flicka i skolan och sitter med en WiFi bärbar dator (eller iPad) nära magen. Teoretiskt kan dina äggstockar bli bestrålade tills du lämnar skolan i åldern 16-18 år (förutom det du utsätts för på fritiden). När du blir gravid kommer var och en av dina folliklar att ha varit ”mikrade” i många år. Därför kan du kanske inte leverera ett friskt barn. Skulle du bli gravid som student, så producerar ditt embryo (de första 100 dagarna, om det är kvinnliga embryon) cirka 400.000 folliklar i sina äggstockar, för framtida barnafödande. Problemet är att i dessa utvecklingsstadier av follikelcellerna har de inte det cellulära skydd som mogna vuxna celler har. Följaktligen kan ditt "barnbarn" ha fått varenda follikelcell bestrålad och skadad innan dess utformning var klar. Därför, när ditt barn blir vuxen (med dess bestrålade folliklar) finns det en större sannolikhet för att sitt barn (din dotter-dotter) kommer att lida av bl.a skador som nämnts ovan. Givetvis gäller skaderisken även pojkar, spermiernas kvalité försämras markant av denna strålning. Och givetvis påverkar strålningen hela vårt välbefinnande, många av ”moderna” sjukdomar kan härledas till den strålningsmiljö vi alla tvingas leva i! Vi är inte byggda för att utsättas för sådan kompakt ”strålningsdimma” av radiofrekventa vågor med komplext frekvensinnehåll, vars strålningsnivåer kan ligga flera miljarder gånger starkare än den nivå vi har anpassats till genom årtusendena, den s k naturliga bakgrundsstrålningen. Det finns bara ett sätt att hindra denna katastrof, all trådlös teknik som barn kommer i kontakt med måste förbjudas! All trådlös Internet (Wi-Fi) måste skrotas omedelbart! Ingen mobilbasstation får finnas närmare en skola än 1 km. Ingen trådlös teknik får förekomma i hemmen o s v. Barn under 16 år och havande kvinnor ska aldrig använda en mobil, ej heller sjuka äldre. Om inte detta tas på allvar och genomförs, vad blir resultatet? Alternativet är att all trådlös teknik i skolor, på arbetsplatser och i hemmen istället ska vara trådbunden, vi förlorar därmed inget på att förbjuda trådlös teknik. Vi ser nu inför nästa års val dagligen debattglada politiker i media framföra sina löften om mer eller mindre viktiga förändringar och förbättringar för medborgarna. Men ovanstående har aldrig förts på pränt av någon politiker, är inte mänsklighetens överlevnad viktig? Upp till bevis, du politiker som gärna vill synas i media! Vad kommer du och ditt parti göra för att försöka stoppa ovanstående beskrivna katastrof från att inom en snar framtid gälla hela mänskligheten? Kalle Hellberg Vd Maxicom AB Kommentar: Tack Kalle för ditt starka inlägg, allt för få personer vill inse de risker om trådlös teknik som vi talar om. Samtidigt börjar många inse att det inte kan vara så nyttigt med all trådlös teknik, samtidigt är de flesta bekväma och viftar bort insikten om risker, tyvärr. Strålskyddsstiftelsen har en mycket bra information om bl.a vikten av uppkopplade barn ska vara trådbunden. / Egon Reiver, Eksjö

onsdag 11 december 2013

Ett framtidshot

I januari 2009 skrev jag om ett nytt framtidshot, hur elektromagnetisk strålning påverkar våra kroppar, vad vi än tycker om trådlös teknik. Vad har hänt sedan 2009? Mer strålning och mer trådlös teknik! Trådlös teknik är en del av infrastrukturen idag, samtidigt ska vi vara medvetna om att trådlös teknik kan vara en hälsofara.. Alla är vi medvetna om hur olämpligt och rent farligt det är att stoppa in huvudet i en mikrovågsugn (om det var möjligt) när den är påsatt. Samma är det när vi använder trådlös teknik, hur nära kroppen är helt avgörande för hur/om vi kan skadas av mikrovågsstrålning. Att hantera trådlös teknik på rätt sätt är av stor betydelse för vår hälsa och påverkan. WHO:s cancerforskningsorgan, IARC, klassade år 2011 radiofrekvent strålning som möjligen cancerframkallande, 2B och i samma kategori som DDT, bly, PCB och lågfrekventa magnetfält. The Biointiative Report kom ut med en ny uppgraderad sammanställning och utvärdering om allvarliga risker från över 3 800 vetenskapliga rapporter. Där konstateras att fält från mobil och annan trådlös teknik kan orsaka cancer, ALS, Alzheimers sjukdom m.fl. Flera oberoende svenska och utländska studier visar på ökade risker vid användning av mobil och DECT-telefon (trådlös hemtelefon), de allra flesta DECT-telefoner utsätter alla för konstant strålning mot en mobil som anpassar strålningen mellan sändare och användare. Finns det någon miljökonsekvensbeskrivning framtagen i skolor, arbetsplatser och allmänna utrymmen? Tas försiktighetsprincipen på allvar när skolorna byggs ut med wi-fi och wlan? Strålskyddsstiftelsen informerar om hur mobiler och datorer påverkar barns hälsa! Det finns oberoende forskning som visar på ohälsa, ändå förnekar SSM det som inte skadligt, i varje fall inte för svenska barn. Huvudvärk, inlärnings- och sömnproblem har ökat hos svenska skolbarn. Det finns bra alternativ, men det kostar mer. Egon Reiver

fredag 4 oktober 2013

Har alla rätt till vårt samhälle?

Onsdag 9 oktober kl.18.00 Månsalen, Gnosjö Bibliotek Föreläsning om el- och strålningöverkänslighet Har alla rätt att leva i vårt samhälle? En föreläsning av Egon Reiver, ordförande i Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län Arrangör: Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län i samarbete med Gnosjö bibliotek och ABF i Jönköpings län Välkommen Besök gärna www.elkanslig,se - www.feb.nu - www.stralskyddsstiftelsen.se

måndag 2 september 2013

Kan storebror se dej?

Det har gått många år sedan den brittiske författaren George Orwell skrev boken 1984, romanen som handlar om ett styrt samhälle under konstant övervakning och med hjärnkontroll av allmänheten. I början av 1980-talet, när många blev påminda om just att vara övervakad, att med passerkort använda sin kod till arbetsplatser och andra inrättningar och bli registrerad, var ett påhopp på den personliga integriteten. Både allmänheten och från fackligt håll protesterades högljutt mot detta, den personliga integriteten försattes ur spel. Idag 25-30 år senare funderar ingen på att vara övervakad det tillhör livsstilen att ha en massa smarta prylar runt omkring oss, som ser oss och registrerar varje steg. En jättestor säkerhetsrisk kan vara alla smarta prylar i hemmet, i arbetet och vad du än befinner dej, för hela tiden är du övervakad – ”storebror ser dej”. Smarta TV-apparater med inbyggd kamera kan spionera på dej. I de senaste KTV-boxarna finns det inbyggda kameror för att se vem som sitter i soffan och tittar och riktar relevant innehåll. Inbrottstjuvar kan lära sig dina rutiner genom att hacka belysningssystemet i hemmet, ta kontroll över husets lampor till planering vid ett eventuellt inbrott. Trådlösa hemlarm som kopplas till surfplatta och mobiltelefon. Många vet att en smartphone kan vara en säkerhetsrisk för privatlivet och detta gäller även datorn och surfplattan. Tänk all känslig information som vi laddar ner dagligen, kanske bankuppgifter, lösenord och inte minst mycket om privatlivet. När författaren George Orwell skrev sin roman 1948, visste han inte hur rätt han beskrev verkligheten 50–60 år senare. Hur många idag funderar på att varje steg i deras liv registreras och dokumenteras, allt ifrån ett samtal eller meddelande från telefon eller datorn, kortköp och mycket annat. Det privata livet och personlig integritet existerar knappast, det har blivit officiellt. Allt detta bjuder vi på, industrin kartlägger dina behov och registrerar allt för behov längre fram i livet. Visst är det fantastiskt, men är vi medvetna om alla konsekvenser? Egon

lördag 17 augusti 2013

Överkänslighet

Utställning och Information om el- och Strålningsöverkänslighet, som är miljörelaterat. Den riktas främst till de unga och ger tips och råd hur vi bäst ska skydda oss och använda mobilen på rätt sätt. Mycket informationsmaterial finns tillgängligt att läsa och ta med sig. Utställningen visas på Värnamo Bibliotek 19/8 – 6/9 2013 Välkommen och besök utställningen och titta gärna in på vår hemsida www.elkanslig.se Arrangör är Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län info@elkanslig.se www.elkanslig.se i samarbete med ABF Jönköpings län / Egon

onsdag 7 augusti 2013

Barn och mikrovågsfält

Mikrovågsfält kan orsaka skador på arvsmassa och ge upphov till cancer

The European Environmental Agency (EEA gick nyligen ut och varnade för strålning från mobiltelefoner och trådlösa nätverk efter att en granskning, gjord av The Bio Initiative Working Group, visat att gränsvärdena är tusentals gånger för höga. Samtidigt kan en brittisk rapport inte utesluta cancer på grund av samma strålning. Tysklands miljöminister rekommenderar därför nu fasta nät för att undvika strålning.
År 2000 kom Ecolog-Institutets utvärdering av det dåvarande vetenskapliga läget avseende samma strålning. Den visade bland annat cancerogena effekter, störningar i hjärnfunktioner, stressreaktioner och att blodhjärn- barriären släpper igenom farliga substanser. Professor Henry Lai och hans medarbetare i USA, har funnit skador på arvsmassan i nervceller från råttors hjärnor och beteendeförändringar efter att djuren utsatts för mikrovågsfält. Epidemiologiska befolkningsstudier har visat att låga nivåer av mobiltelefonstrålning bland annat tycks öka risken för cancer, sömnstörningar, hjärnskador och missfall.
Den EU-finanserade Reflexstudien från 2004 visar att strålning från mobiltelefoner 50 procent under EU:s och Sveriges rekommenderade värden orsakar onormalt många brott på vår arvsmassa vilket skulle kunna öka risken för cancer. Enligt tyska tidningar försökte telekombranschen hindra publiceringen av studien. Och ytterligare en studie som i dagarna gett upphov till ett mycket stort eko ute i världen är den svensk-amerikanska som visat att mobilstrålning ger dig huvudvärk. Att studien i sig även gett mobilindustrin en ordentlig huvudvärk är det faktum att den oturligt nog för dem gjorts av deras egna forskare och dessutom med hjälp av pengar från dem själva.
Detta är ett axplock om risker som telekombranchen med alla till buds stående medel försöker att mörklägga. Man påstår att dessa skador är tillfälligheter, att antalet försökspersoner har varit för litet, att resultaten inte publicerats i tillräckligt bra tidskrifter eller helt enkelt är psykiskt betingade. Men vem kan påstå att råttor vars blod-hjärnbarriärer skadats av mobilstrålning inbillar sig detta?
Ingen har analyserat konsekvenserna av den totala mängden strålning i ett längre perspektiv. I många år har vi varnat för svåra hälsokonsekvenser av strålning. Alla celler och kroppssystem man undersökt har uppvisat skador men en helt annan tolkning om orsaken till denna påverkan sker hos våra myndigheter och telekomindustrin.
"Bara ett par meter från en mobiltelefonmast ligger strålningen under gränsvärdet", sade Gösta Johansson, Statens Strålskyddsinstitut (SSI) i Norrländska Socialdemokraten den 22 januari 2002. Samtidigt konstaterade han att ingen kan ge garantier för något. "Gränsvärdet" han hänvisar till är dessutom bara en rekommendation avseende akuta brännskador i "hjärnan" hos vätskefyllda plastdockor i laboratorier, ingenting annat. Att få allmänheten samt dess valda representanter att tro att det finns ett hygieniskt gränsvärde som skyddar dem är kvalificerat lurendrejeri. Martin Lindgren, också han på SSI, sade förra året att det slutgiltiga ansvaret faller tillbaka på det svenska folket, inte på SSI. Hur kan då någon ha förtroende för SSI?
Många forskare påpekar att strålningen är extra farlig för barn. Strålningen går längre in i barns hjärnor som dessutom är känsligare eftersom de håller på att utvecklas. För 30 år sedan fanns ytterst lite högfrekvent strålning i vår miljö. Mänskligheten utsätts alltså kanske nu i dag för en oerhörd risk. Varför tillåts detta av de ansvariga? Vilken framtid ger vi våra barn? En kraftig ökning av bristande koncentrationsförmåga, allergier, cancer, utbrändhet, med mera? Vi har många gånger varnat för att följderna kan bli tragiska om inte åtgärder vidtas i tid. Effekterna kommer vi kanske inte att se förrän om flera år. Vill vi verkligen spela tärning på det här viset med våra barns liv och hälsa?
LENA LINDKVIST
ordförande i Folkets Vilja Lingbo
OLLE JOHANSSON
docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet Stockholm


torsdag 11 juli 2013

Att finnas till


Många kan avnjuta sköna dagar denna sommar med att resa, bada, sola eller läsa något spännande i hängmattan eller i en rogivande och lugn plats.
Under Almedalsveckan i år fick jag möjligheten att informerat om el- och strålningsöverkänslighet vid vårt informationstält på Skeppsbron i Visby vid småbåtshamnen. Ett intressant uppdrag att nå ut med information till olika kategorier av människor och intresset var mycket stort, mycket större än jag hade vågat förvänta mig..
Många var de som stannade upp och ville diskutera, fråga eller lyssna om den information vi delade ut. Även båtfolk i de stora lyxbåtarna var intresserade att ta emot informationen, temat handlade i första hand om trådlös teknik och alternativ för barn och ungdom.
Tidigare läste jag en artikel om att trådlösa enheter nu blivit så utbrett, att frekvenserna ligger så nära att de stör ut varandra. Vi vet att det är trångt med de olika frekvenserna i luften idag och därför är det så viktigt att kommuner och nätoperatörer bygger ut fibernätet till alla alla, som ska vara en prioriterad handling. Fibern helt oslagbert inom kommunikation och den tekniken är betydligt mer vänlig för alla dem som har drabbats av el- och strålningsöverkänslighet.
Det är viktigt att vara vaken för all information om elektromagnetisk strålning.
Varför en del människor drabbas och blir mer eller mindre sjuka av kraftledningar och trådlös teknik, är inget som någon kan avfärda. Tyvärr finns det alltför mycket ekonomiska intressen som styr informationsflödet och vill avfärda de risker som påtalas.
Sverige är en av 47 medlemsstater i Europrådet. Organisationen arbetar i huvudsak med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling.
I maj månad 2011 kom Europarådets resolution 1815 ”De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön”.
Parlamentariska församlingen beklagar att trots uppmaningar om att beakta försiktighetsprincipen, och trots alla rekommendationer, deklarationer och vissa framsteg inom lagstiftningsarbetet, råder det fortfarande en ganska ljum reaktion av kända och nya miljö- och hälsorisker. Förseningar är mer regel än undantag när det gäller att anta och genomföra effektiva förebyggande åtgärder. Att invänta hög bevisnivå från vetenskaplig och klinisk forskning innan man går till handling för att förhindra välkända risker, kan leda till utomordentligt höga framtida kostnader av både ekonomisk och mänsklig art, såsom det en gång skedde i frågan om asbest, blyad bensin och tobak.
Alla med eller utan handikapp har rätt att leva i vårt samhälle och bli respekterad.

Egon Reiver

onsdag 17 april 2013

Brev till Anna-Karin Hatt

2013-04-10 medverkade du i SVT Rapport och hotade om lagstiftning mot dålig mobiltäckning.
Du är It- och energiminister sedan december 2010. Hur medveten eller insatt är du i den nya ohälsan, det som gäller el- och strålningsöverkänslighet?
Socialstyrelsen uppskattade 2009 att det fanns ca 300 000 människor i Sverige som är el- och strålningsöverkänsliga, överkänsliga mot mobilstrålning och annan trådlös teknik och den siffran lär inte ha blivit mindre.
Regeringen talar om ett energisparandet samhälle, men att bygga fler master för att uppnå fullt täckningsområde, är som att svära i kyrkan. Hur går detta ihop med att spara energi och samtidigt bygga fler master, master är stora energislukare och skapar ännu mer högfrekvent strålning som ger ännu mer farlig miljö för människor, djur och natur.
Fiberteknik ratas i stort av beslutsfattare p.g.a kostnadsskäl. Fibertekniken är helt oslagbart och bör byggas ut i betydligt större omfattning än vad det görs idag. Fibern är dessutom mer säker än trådlös teknik vid överföring av information.

Är det känt att många el- och strålningsöverkänsliga personer i vårt land får fly från ett socialt och etablerat liv, från ett välbetalt arbete i stan till glesbygd, långt ifrån master och annan trådlös utrustning. Där får de leva i ensamhet eller i bästa fall ha en likasinnad person som förstår problemet eller som också är elöverkänslig.
De som drabbats av elöverkänslighet är från alla kategorier till civilingenjörer. Att flytta från en civilisation till ett mycket primitivt boende är knappast frivilligt utan ett ”nödvändigt ont”.
Många har svårt att hålla värmen i den lilla stugan, som värms upp med ved i kamin och liten vedspis. Då deras symtom inte accepteras av läkare och försäkringskassa, blir deras ekonomi därefter och påverkar boendet mycket negativt.
Enda ljuskällan är stearinljus, utanför stugan i skogen finns ofta ett torrdass, utan uppvärmning och belysning, ensamheten nöter på själen. De har inte blivit straffade av Gud, utan av samhället, regeringen, makten och överheten, som har vänt dem ryggen. Syns man inte så finns man inte!

Att bli förnekad, ej betrodd eller respekterad av sjukvård och annan inrättning, är att bli kränkt. Elöverkänsliga är en grupp människor som inte tas på allvar, då SSM och Socialstyrelsen vägrar att ta del av Freiburguppropet, som stöds av tusentals läkare runt om i världen.

Det finns mycket forskning som visar på risk för ohälsa från mobiltelefoner, trådlösa nätverk, DECT-telefoner och mobilmaster som sänder ut mikrovågsstrålning. Många läkare hävdar att vi befinner oss i början av en mycket allvarlig utveckling, när vi exponeras av EMF (elektromagnetiska fält) och mikrovågsstrålning dygnet runt.
Låg- och högfrekvent strålning är ingen lokal företeelse, utan globalt och är ett stort problem i hela i-världen och mobiltelefonin och DECT-telefoner är den främsta orsaken till den ökade ohälsan.
Vi är medvetna om att den nya tekniken tillhör infrastrukturen och de flesta el- och strålningsöverkänsliga är inte teknikfientliga, men de behöver lågstrålande miljö i bostaden m.m.
Att bevara lågstrålande områden och skapa lågstrålande zoner är mycket viktigt. En lågstrålande zon betyder inte ”strålningsfri zon”, många mobiltelefoner fungerar med viss begränsning i dessa områden, men för el- och strålningsöverkänsliga är dessa området så viktiga för att kroppen ska hämta vila och energi eller för att överleva dagens strålningssamhälle.

För våra barns och barnbarns skull måste vi ta riskerna på allvar, användandet av trådlös teknik går lägre ner i åldrandet, det kommer nya produkter och mikrovågsstrålning finns runt omkring dygnet runt. Hela tiden exponeras barn, ungdom och vuxna av mikrovågsstrålning, aktivt eller passivt.
Barn är betydligt känsligare för denna strålning och tar fortare skada. Flera undersökningar visar också på förhöjd cancerrisk vid långtidsexponering, många barn har sömnproblem, huvudvärk, illamående, koncentrationssvårigheter m.m.
Hela tiden förnekar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) detta samtidigt som de talar om försiktighetsprincipen. Att förneka ny forskning med att påstå att inget nytt har inkommit är allvarligt, dessutom är SSM rådgivande till regering, socialstyrelsen och Boverket. Så länge sanningen förnekas, kränker myndigheten de drabbade och ingen vill förstå problemet.

De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön i Resolution 1815 (2011)
Den parlamentariska församlingen har flera gånger betonat vikten av medlemsländernas åtagande att skydda miljön och miljörelaterad hälsa, såsom fastslagits i många stadgar, konventioner, deklarationer och protokoll, sedan FN-konferensen om den mänskliga miljön och Stockholmsdeklarationen (Stockholm 1972).
Församlingen refererar till sitt tidigare arbete på detta område som Rekommendation 1863 (2009) om miljö och hälsa, om att på ett bättre sätt förebygga miljörelaterade hälsorisker.

Om detta finns inget som Sveriges riksdag eller regering har bryt sig om utan hänvisas till papperskorgen, mycket skamligt och respektlöst.
Enligt grundlagen är alla ledamöter valda av svenska folket och ska representera folket, men här saknas totalt intresse till stöd och hjälp för dem som drabbats av miljörelaterad funktionsnedsättning, el- och strålningsöverkänslighet tillhör den kategorin.
Som det nu ser ut, styrs inte Sverige av riksdag och regering av folkets vilja, utan av lobbyister som med sin påverkningsteknik styr allt som påverkar ekonomin. Kan detta grunda sig på ditt uttalande den 10 april i TV?.
Inget politiskt parti ska slå sig för brösten, alla är mer eller mindre delaktiga i den passivitet som råder hos alla myndigheter, kommuner, landsting, riksdag och regering om el- och strålningsproblemet, tyvärr.
Ingen el- och strålningsöverkänslig person ska behöva vara flykting i eget land. Att behöva fly från nya master och basstationer som byggs ut, är en ren skandal och rent kränkande handling mot dem som drabbats.
När förde regeringen eller något departement en dialog med Elöverkänsligas Förbund, de som är de verkliga experterna på området och kan problematiken?
Tyvärr existerar inte el- och strålningsöverkänsliga personer i regeringens medvetande, all hanteringen av riksdagsmotioner som skrivs varje år om el- och strålningsproblem, behandlas ej utan hänvisas till tidigare års avslagna riksdagsmotioner i ämnet.
Nu krävs är en verklig skärpning från ansvariga politiker och beslutsfattare!
Har inte alla rätt att leva i vårt samhälle? Den frågan kräver ett tydligt och klart svar!
Hur mysig den lilla stugan i skogen än kan se ut, så med tiden byts det mysiga ut till ett helvete, att leva isolerad mot sin vilja i ensamhet, i enkelhet, att leva osynlig och inte existera socialt i samhället är inget självvalt, utan en förpassning av samhällets girighet och självgodhet.

Att människor måste fly från mobilmaster, högspänningsledningar etc. är ett stort problem, som måste tas på största allvar av alla berörde parter och bemötas med största respekt.

Tidigare såg jag allt trådlöst som en framtidsversion, men sedan jag sett vilka biverkningar som kan skapas av all trådlös teknik, ka man inte förneka risker för ohälsa.
Jag är själv inte el- och strålningsöverkänslig, men väl medveten om vad låg- och högfrekvent strålning kan innebära för ohälsan. Bättre vakna i tid och inse risker än att blunda för problemet.

Egon Reiver

 

onsdag 3 april 2013

"Nej till trådlöst i franska skolor"


Den franska nationalförsamlingen har sagt ja till en lagändring i den franska skollagen som föreskriver att skolorna i Frankrike ska prioritera fast uppkoppling till internet framför trådlös (wifi). Ändringen hänvisar till att ett växande antal experter anser att trådlös teknik medför hälsorisker. Den är också i linje med Europarådets rekommendationer.
Enligt den nya lagtexten ska skolorna i Frankrike ”... prioritera användning av trådbunden uppkoppling. Försiktighetsprincipen måste föranleda staten och de regionala instanserna att skydda barnen, och särskilt de allra minsta, mot påverkan av strålning”.
I bakgrundtexten anges att många undersökningar det senaste decenniet har studerat effekterna av elektromagnetiska fält och att ett växande antal experter är av uppfattningen att exponering för strålning från trådlös teknik innebär hälsorisker.
Lagändringen, som kom till stånd efter initiativ från det franska miljöpartiet, lämnas nu till den franska senaten som också måste ge sitt godkännande för att den ska vinna laga kraft.
Rekommendationen om att prioritera fasta nätverk är i linje med Europarådets resolution från maj 2011, som uppmanade medlemsländerna att prioritera fast internetanslutning i skolorna framför trådlöst.
I maj 2011 konstaterade WHO:s cancerforskningsinstitut IARC också att strålningen från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlöst internet är ”möjligen cancerframkallande” klass 2b, efter en utvärdering utförd av 31 internationellt erkända experter.

Mvh
vännen Olle

(Olle Johansson
The Experimental Dermatology Unit
Department of Neuroscience
Karolinska Institute
171 77 Stockholm
Sweden)


onsdag 13 mars 2013

Överkänslighet, en allergi


En kropp som är trött och har brist på sömn är självklart i behov av vila och återhämtning.
En kropp som är överkänslighet av olika symtom är också i behov av vård, vila och återhämtning. Många är de som drabbas av olika allergier, en del mer lindrigt, andra mer våldsamt.
Symtomen är miljörelaterat och en gemensam nämnare är gifter, bekämpningsmedel och tungmetaller i vår omgivning, i mat och dryck.  Vissa personer reagerar starkare, andra mer lindrigt.
Den som har blivit el- och strålningsöverkänslig, är kroppen mer försvagad - den reagerar på elektromagnetisk strålning från master, basstationer och annan trådlös teknik.

Annan reaktion är ljuskänslighet, dofter, mat, dryck eller pollen för att nämna några.
Deras helvete tas inte alltid på allvar eller viftas bort som ”va´ då? Det berör inte mig”.
Men de flesta förstående medmänniskor, som inser problemet och visar respekt och empati.
Vad jag inte förstår är myndighetsutövare förnekar problemet och slänger ut samma teori gång efter gång som ”inte vetenskapligt beprövat”. Men de har ingen förklaring på vad vetenskapligt beprövat innebär, det finns alltid två sidor av ett mynt men man talar bara om en sida – den andra sidan förnekas, tala om tunnelseende.

Den form av förnekelse är att tydligt kränka de människor som drabbats av utmattning och överkänslighet och orsaken är ekonomiska intressen.
Förnekelsen innefattar att många av dessa människor ”finns inte” i samhället, de existerar inte och då behöver ingen ta hänsyn till problemet? I gamla Sovjet och öststater gömde man undan människor som inte passade in eller ansågs vara en belastning för samhället, en viss nyans av detta finns kvar i vårt samhälle 2013 tyvärr.

Strålskyddsstiftelse skriver: ”Det finns ett akut behov av kraftigt sänkta gränsvärden för mikrovågsstrålning, exempelvis mobilstrålning och wifi. Det är slutsatsen i en ny rapport från 29 internationella experter som konstaterar att beläggen för hälsorisker av mikrovågsstrålning från trådlös teknik och elektromagnetiska fält har ökat kraftigt under de senaste fem åren. De varnar för att barn, gravida samt blivande föräldrar är särskilt känsliga för riskerna och avråder från användning av trådlöst uppkopplade datorer och surfplattor i skolorna.”

Det är så frustrerande att detta problem hela tiden bara växer, människor matats med vilseledande reklam och budskap i TV och på film. Telekomindustrin är mycket medvetna om faran och problemet, men deras vinstintresse går även över lik. Myndigheter har jäviga experter som brister i objektivitet och dessutom lämnar felaktig information om strålningsriskerna.

Egon Reiver
Ordförande i Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län

fredag 8 mars 2013

Tillgänglighet för alla


Tillgänglighet för alla är något som myndigheter, kommuner och politiker talar varmt om, men vilken bärkraft och betydelse har ”Tillgänglighet för alla”? Visst vill de genomföra möjlighet till tillgänglighet för alla, men tyvärr finns det starkare intressen som påverkar beslutunderlag och handling. Mellan ord och handling är det alltför stort gap.

HSO i Jönköpings län skriver på sin hemsida. HSO består av 35 olika föreningar för personer med funktionsnedsättning. Vår organisation grundar sig på att alla människor är lika i värde och har samma rättigheter och är religiöst och partipolitiskt oberoende. Vi arbetar för ett samhälle tillgängligt för alla. Personer med funktionsnedsättning skall kunna leva självständigt och med självbestämmande.

Så visst finns det många människor med funktionshinder i Jönköpings län, vilka kommuner och myndigheter lever upp till detta i vårt län? När man börjar syna så finns det stora brister, mycket som faller mellan stolarna, likväl talar kommunens politiker och tjänstemän om fokus på människan i sin målsättning med sin översiktplan.
Ett samhälle för alla – program för funktionshinderpolitiken i kommun, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FN-konventionen om barnens rättighet, människan först och främst, tillgänglighet för alla. Detta är några exempel som jag vill lyfta fram, för familjen Svensson är inte detta kanske något problem, kanske inget att lägga större vikt vid eller fundera på. ”Vi har det så bra så vi klarar oss…..”

35 olika föreningar för personer med funktionsnedsättning i Jönköpings län, gånger ett stort antal föreningsmedlemmar och personer som inte är anslutna till någon organisation, mörkertalet är stort.
En del av dessa människor räknas inte in i samhället, de kan inte utföra något jobb eller det jobb de hade önskat p.g.a sitt funktionshinder.

Myndigheterna lyssnar hellre på dem som utger sig som ”experter” (de med social statlig makt och ekonomiska intressen) istället för de verkliga experterna - de som har drabbats av en funktionsnedsättning, de som med egen erfarenhet vet vad det handlar om.
Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län är 1 av 35 föreningar i HSO Jönköping, som är medvetna vad det handlar om, som är sina egna experter med erfarenhet på el- och strålningsöverkänslighet, men de har ingen status i samhället.

Egon Reiver
Ordförande i Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län

onsdag 20 februari 2013

Legal misshandel?

Visst kan man ställa frågan om legal misshandel, när myndigheter och telekomindustrin förnekar och bortförklarar existensen av elöverkänslighet som människor drabbats av? Att förneka problemet är att förneka sanningen, det är att kränka den grupp människor som mår dåligt och inte kan hävda sina mänskliga rättigheter.

Denna berättelse handlar om en ung kvinna som bor i södra Sverige, hon har alltid varit en drivkraft, hon har aldrig legat samhället till last, men när hon själv blivit sjuk, energin och krafterna har tagit slut, då finns ingen hjälp från samhället, läkare eller vårt sociala skyddsnät. Hon är livets mittpunkt, i sina bästa år.
När jag fick denna bild från Sofie som inte tål elektromagnetiska fält, ställde jag frågan om alla blåmärken eller inre blödning som hon hade på sina lår, om smärta eller ömhet finns eller när det uppstår?

Svaret lät inte vänta på sig, hon berättar!
Ja det gör ont, jag får kramp och muskel/ledvärk och fullt med knölar under huden som man får försöka massera bort.
Knölarna är stora som en ärta och ligger så tätt att huden blir stenhård på en större yta. De gör ont att massera bort, Jag får ont i huvudet, ser illa, blir yr, spyr och mår väldigt illamående. Jag kan inte äta, utan bara dricka vatten. 
Blåmärkena på benen fanns kvar i 10 dagar och jag kunde i princip inte göra något utan låg i sängen . Det tog 4 veckor innan värken och illamåendet gick över. Jag hade ju blivit bättre av hypnosen innan men när jag fick det den här gången blev jag väldigt dålig i flera timmar efter och vit om händerna och fötterna för första gången.

När jag dammsugit och blivit blå på något finger gör det med väldigt ont i handen och armen och det blå har varit kvar i flera dagar. Jag får ont och som kramp i magen och problemen med huvudet. Ihop med detta får jag ofta väldigt svårt att prata i mobilen . Jag får lätt ont i örat som snabbt sprider sig till värk i käken och ner i nacken samt kraftig huvudvärk och ser mkt illa med värk i ögonen. När det blir så pratar jag inte gärna i telefonen och om jag gör det så avslutar jag samtalen fort. Nu när jag blev riktigt dålig för en månad sen, fick jag sådan värk direkt och pratade inte alls i tel. på 10 dagar utan blir dålig bara av att hålla i mobilen så snurrar det till i huvudet rejält och jag får en känsla av att jag inte har en aning om varför jag ska ringa eller vad jag skulle säga, vilket har känts väldigt otäckt.

De sista 3 månaderna har jag haft konstant väldigt ont i kroppen, lederna och musklerna som inte går över utan känns hela tiden. Ben och händer pirrar och sticker hela tiden, går inte över... Är snurrig i huvudet så det känns omöjligt att fokusera både blicken och tankarna och vad jag ska säga hela tiden. Blir väldigt dålig under lysrör vilket gör det mkt svårt att handla eller göra andra ärenden eller gå bort till någon.
Jag var på banken i går och tog bort mitt företagskonto. Fick komma när de stängde så de kunde släcka ner lokalen, mkt snällt av dem:) ändå blev jag helt vit och iskall om händerna som sen gick över till kramp och känslan när förfrysning eller bortdomning går över. Blev väldigt yr i huvudet. Såg inte så jag kunde läsa utan hon fick tala om vad det stod överallt då det inte gick att fokusera blicken. Hon var mycket snäll, hjälpsam och förstående och högsta betyg på bemötande. (Jag fick ha nya kontot gratis ett halvår) Om det bara är elöverkänslighet kan man ju konstatera att man kan bli väldigt dålig av det.

Pratade ju med läkaren om sjukskrivning och hon svarade att hon inget kunde göra. Ska man tolka det som att hon inte vill sjukskriva? Jag fick ju inga papper med mig som jag kunde lämna någonstans. Jag har hittills inte varit sjukskriven någon gång fast jag haft mkt ont och mått dåligt eftersom jag jobbat fast jag varit dålig men fått känslan innan att de inte skulle sjukskriva mig då jag inte jobbat med el, dator mm utan oftast blivit bättre när jag är ute.


Så här säger Socialstyrelsen (SoS) på sin hemsida:
Elkänslighet är ett antal icke-specifika symtom som påverkade personer kopplar till exponering för elektromagnetiska fält, EMF. De vanligaste symtomen är rodnad, stickande eller brännande känsla i huden, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärtklappning och matsmältningsstörningar. Besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mellan individer
Socialstyrelsens beslutsstöd, råd till läkare som medverkar i sjukskrivningsprocessen, innehåller inte råd om sjukskrivning på grund av upplevda symtom vid exponering för elektromagnetiska fält. Elkänslighet är därmed inte en medicinsk diagnos. Personer kan under kortare tid sjukskrivas för symtomdiagnoser tills orsaken för besvären diagnostiserats. Läkarintyget vid sjukskrivning ska visa att patientens arbetsförmåga är sänkt.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) skriver på sin hemsida om Elkänslighet:
Det finns inget hållbart vetenskapligt stöd för att elkänslighet, eller elöverkänslighet som det ibland kallas, orsakas av radiofrekventa fält. Det vetenskapliga rådet pekar på att flera nya studier tyder på att det istället handlar om en så kallad noceboeffekt, det vill säga en omvänd placeboeffekt.                                                                                                        Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan länge rekommenderat försiktighet inom två tillämpningsområden av elektromagnetiska fält: dels användning av mobiltelefon, dels magnetfält från kraftledningar och elektriska installationer. Inom båda dessa områden finns det vissa forskningsresultat som antyder ett samband mellan elektromagnetiska fält och negativa hälsoeffekter och myndigheten rekommenderar därför viss försiktighet. Enligt det vetenskapliga rådets senaste rapport har det inte kommit fram ny vetenskaplig kunskap som påverkar Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.


Boverket bemöter elöverkänslighet med detta bl.a.                                                                I Socialstyrelsens allmänna råd om bemötande av patienter som relaterar sina besvär till amalgam och elektricitet anges att ett problem vid utredningen av dessa patienter är att det inte finns något vetenskapligt underlag som styrker ett samband mellan allmänna sjukdomssymtom och elektricitet. Å andra sidan kan ett samband inte uteslutas för vissa patienter. Det finns dock inga kliniskt utvärderade prov som kan ange vilka dessa patienter i så fall skulle vara. Se SOSFS 1998:3 (M).

Hur kan 3 myndigheter gå hand i hand och svamla och förneka en verklighet som finns i hela industrivärlden, för att tillmötesgå mobilindustrins ekonomiska intressen? Samtidigt som SoS 2009 gick ut och sa att det finns ca 300 000 personer som lider av elöverkänslighet i Sverige.

Tillgängligheten till sjukvård är i princip obefintlig för de svårast drabbade el- och strålnings-överkänsliga. Miljön på vårdcentraler och sjukhus har blivit allt sämre. Glödlampor har bytts till lågenergilampor (som är högfrekventa) vanliga telefoner har ersatts av trådlösa DECT-telefoner, mobiltelefoner och trådlösa nätverk m.m.

Läkarna svarar att de inget kan göra.
Den form av förnekelse är att tydligt kränka de människor som drabbats av utmattning och överkänslighet och som orsaken är ekonomiska intressen.
Förnekelsen innefattar att många av dessa människor ”finns inte” i samhället, de existerar inte och då behöver ingen ta hänsyn till problemet?

Vad jag inte förstår är hur vissa personer och myndighetsutövare förnekar problemet och slänger ut samma teori gång efter gång om ”ej vetenskapligt beprövat”. Men de har ingen förklaring på vad vetenskapligt beprövat innebär, det finns alltid två sidor av ett mynt men man talar bara om den ena sida – den andra sidan förnekas, tala om tunnelseende.

Det är så frustrerande att detta problem hela tiden bara växer, människor matats med vilseledande reklam och budskap i TV och på film. Telekomindustrin är mycket medvetna om faran och problemet, men deras vinstintresse går även över lik.Strålskyddsstiftelsen bemöter myndigheterna:

Internationella experter varnar för mobilstrålning och trådlös teknik

Det finns ett akut behov av kraftigt sänkta gränsvärden för mikrovågsstrålning, exempelvis mobilstrålning och wifi. Det är slutsatsen i en ny rapport från 29 internationella experter som konstaterar att beläggen för hälsorisker av mikrovågsstrålning från trådlös teknik och elektromagnetiska fält har ökat kraftigt under de senaste fem åren. De varnar för att barn, gravida samt blivande föräldrar är särskilt känsliga för riskerna och avråder från användning av trådlöst uppkopplade datorer och surfplattor i skolorna.
Experterna i The BioInitiative Working Group från 10 olika länder, varav 7 från Sverige, har gått igenom över 1800 vetenskapliga undersökningar. Effekterna av strålningen är fullt klarlagda och kan uppträda inom några minuter av exponering för mobiltelefoner, trådlösa telefoner, mobilmaster och de i skolorna massivt införda trådlösa datanätverken. Långvarig exponering kan resultera i sjukdomar. Studier visar att risken för sömn- och koncentrationsproblem, huvudvärk och cancer ökar vid kronisk exponering för mobilmaster.
Expertrapporten är i linje med Strålskyddsstiftelsens bedömning och är samtidigt förkrossande för myndigheternas experter. De har hävdat att ingen forskning tyder på några risker alls:
– Människor i Sverige har matats med vilseledande budskap. Myndigheternas jäviga experter har brustit i objektivitet och lämnat felaktig information om vad vi vet om riskerna, kommenterar Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Den som förtiger sanningen eller förlöjliga problemet med el- och strålningsöverkänslighet, medverkar till att kränka de människor med funktionshinder, medvetet eller omedvetet.
Egon Reiver
Ordförande i Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län

torsdag 14 februari 2013

Tankar kring en utställning

Tankar kring utställningen på
Huskvarna Bibliotek 13/2 – 9/3 2013
Visste du att
Världshälsoorganisationen WHO har efter ett möte med världens främsta cancerforskare 2011 klassat de radiofrekventa nätverken som möjligen cancerframkallande, klass 2B på en skala där klass 4 är med största sannolikhet inte cancerframkallande, medan klass 1 med säkerhet är det. Detta skedde i maj 2011.
Samma vår 2011 publicerades Europarådets resolution 1815, där rådet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla rimliga åtgärder för att minska på befolkningens exponering för elektromagnetiska fält. Rådet rekommenderar försiktighetsprincipen, särskilt för barn och unga. Europarådet vill också sänka gränsvärdena för strålningen - något som även Europaparlamentet.
Försiktighetsprincipen går ut på, att så länge ett fenomen inte är bevisat ofarligt, bör befolkningen skyddas från det som om det var farligt. Att det råder oenighet om den högfrekventa strålningens farlighet beror i första hand på att oberoende forskare säger en sak, och den av mobilindustrin sponsrade forskningen en annan.
Oenigheten beror också på att varken folket eller pressen vill höra talas om att trådlösa telefoner, datorer och leksaker kan ge upphov till skada, särskilt barn och ungdom som är mångdubbelt mer känslig..
Ingenstans berättades om de summor mobilindustrin ger till cancerorganisationerna.
I förordet till Devra Davis bok Disconnect (som behandlar just den strålning vi här talar om), utbrister professor David Servan-Schreiber: "Hur är det möjligt? Hur kommer det sig att intelligenta människor som borde vara upplysta, helt frankt utgår ifrån att forskningen inte visat några risker, hävdar att ingen ökad risk för hjärntumörer kunnat påvisas och att det inte förekommit någon global ökning av antalet hjärntumörer när man bara behöver skrapa på ytan av fakta för att inse att dessa tre argument inte stämmer?".
Hur kommer det sig att politiker och skolledning inte vill förstå mer om den högfrekventa strålningen, nu utsätter nästan alla landets barn och ungdomar för denna strålning dygnet runt i stället för att satsa på tryggare fast Internet-förbindelse i skolorna?

lördag 2 februari 2013

Struntprat om trådlös teknik

Postat 2013/01/29 av Gunilla Ladberg

Det pratas otroligt mycket strunt om den trådlösa tekniken av folk som uppenbarligen inte har en aning om vad det är fråga om. Samt av Strålsäkerhetsmyndigheten som påstår att de ser till ”den samlade forskningen” och som i en debattartikel på SVT säger: ”Inget tyder på att trådlös teknik är farlig för barn”. (Och så stängde de för kommentarer innan jag hann svara.Grrr!)
BULLSHIT säger jag. Det finns mängder av forskning som visar påverkan på såväl människor som djur och växter. Sen finns det naturligtvis också mängder av forskning som INTE visar någon påverkan. Vilka tror du brukar vara med och betala sådan forskning? Rätt gissat: telekomindustrin.
Om man som jag har träffat många människor som är drabbade så är saken kristallklar. De elektromagnetiska signalerna från trådlös teknik kan störa kroppens likaledes elektromagnetiska signaler och ge många olika symtom. Och de som är känsligast drabbas förstås först. Här bara ett par exempel. (Fler finns i min bok Ett Vackert fängelse som handlar om människor som är så illa däran att de måste bo ute i skogen utan modern teknik.)
Två bröder fick våldsam migrän och näsblödningar när de började skolan. Ingen av dem hade haft något sådant förut. Hemma mådde de bra. När föräldrarna började förstå vad det var fråga om och skolan lyssnade och tog bort de trådlösa telefonerna upphörde alla symtom omedelbart.
En tioårig pojke blir så påverkad sedan skolan införde trådlös teknik att han får hjärtstörningar och blir helt utmattad. Han är en duktig elev och gillar skolan och skärper sig allt han kan under skoldagen men när han blir hämtad vid skolbussen sjunker han ihop och måste bäras därifrån.
En elvaårig flicka fick svår huvudvärk sedan skolan infört trådlös teknik. Till slut kunde hon inte gå i skolan alls. Till all lycka hittade föräldrarna en skola helt utan trådlös teknik. När hon gått där ett år sa hennes pappa: ”Jag har inte hört henne säga att hon har huvudvärk på hela året”.
En kvinna jag känner har just till sin sorg måst sluta sitt lärarjobb, hon tål inte skolmiljön längre. En annan har hastigt tvingats flytta hemifrån sedan en mobilmast satts upp nära hennes bostad.
Ja, så där skulle jag kunna hålla på. Och SSM säger: Inget tyder på… Kyss mig!

Av Gunilla Ladberg, hon är värd minst ett stort fång rosor – det hon skriver är fakta.

onsdag 23 januari 2013

Visst är telekombranschen orolig för strålning!

Märkligt att Strålsäkerhetsmyndigheten då påstår att strålningen från mobiler är så låg att de inte vill förbjuda barn att använder dem. Märkligt att Strålsäkerhetsmyndigheten skriver till kommuner och påstår att strålningen är ofarlig att det inte finns något hinder av hälsoskäl att sätta in trådlöst i skolorna?
Lars Dahmén:På Telekomdagen frågade jag publiken. 40 procent av de 600 sade att de oroar sig för mobilstrålning. Fyrtio procent! Och det är tunga beslutsfattare inom telekom och IT. Så oron finns där och måste tas på allvar
Lars Dahmén säger: ”Personligen är jag inte oroad. Om 30 år ler vi lika överseende åt dagens debatt som vi nu ler åt oron för mikrovågsugnarna. Många vägrade ju käka mikrad mat på grund av strålningsrisken.”

Vad Dahmén missar i sin slutsats är att ingen blev akut sjuk av mikrad mat, men många har redan blivit sjuka av mobilstrålningen. Dahmén kommer därför ha helt fel i sin bedömning. Miljöhistorien har alltid visat, att om det finns en misstanke om hälsorisker, vilket oftast kunnat registrerats och därmed väckt misstankar, då kommer också miljö- och hälsoriskerna bekräftas gällande mobilstrålningen. Eftersom folk blir elöverkänsliga och sjuka på annat sätt av den nya teknikens artificiella strålning, kommer mobilstrålningen tvingas minskas kraftigt i vår livsmiljö.

Eftersom mycket små barn nu utsätts för den höga strålningen från läsplattor, iPhone, mobiler, trådlösa nätverk (mobilt nätverk) samt strålning från sändare placerade i vår närmiljö kan skadorna på folkhälsan bli katastrofal. Man kommer inte alls att le om 30 år som Lars Dahmén tror.

Alla de barn som är vuxna om 15 år och blivit strålskadade av långtidseffekterna på olika sätt, kommer istället att fråga föräldrarna varför de inte gjorde någonting för att minska strålningen i deras livsmiljö som barn? De kommer att fråga sina föräldrar varför vi utsatte dem för hög artificiell strålning när de var små? De kommer att fråga föräldrarna varför de inte ens var lite försiktiga, lite rädda om dem?

De kommer att fråga sina föräldrar varför de inte skyddade dem från en strålning som man visste kunde vara en hälsorisk eftersom det redan fanns personer som skadats allvarligt, eftersom det redan fanns forskning som visade på DNA-förändringar, eftersom det redan konstaterats att neurologiska sjukdomar ökade dramatiskt efter att man började bygga ut mobiltelefonin på 1990-talet? De kommer att fråga sina föräldrar varför gjorde ni ingenting för att skydda oss?
Solveig Silverin, miljöingenjör

Kommentar:
På 60- och 70-talet tog man inte kvicksilver, Neurosedyn, Fenoxisyror, DDT, Asbets och andra kemiska produkter på allvar, även ”mikrovågssjukan” började göra sig gällande då. Enligt industrin och myndigheterna var detta ofarligt för människan.

Inget nytt under solen fick jag lära mej som ung av min rektor på 60-talet, jag kanske inte riktigt förstod hela innebörden då men idag är den solklar. Egentligen har inget förändrats från förr till nu med det upplysta samhället. Hela tiden mörklägger eller negligerar myndigheter, telekom- och livmedelsindustrin ohälsa och risker med hjälp av lobbyister och aktörer, ansvarsfrågan om ohälsa är av underordnad betydelse, endast vinsten har högsta prioritet.     / Egon