tisdag 28 februari 2012

Digital Detox

Tekniken finns omkring oss och pockar på vår uppmärksamhet. Mobiltelefon, Ipad, läsplatter, bloggar och mejl, det ringer och plingar över allt och Facebook och Twitter är den nya sociala kontaktkanalen för väldigt många. Vi påverkas att alltid vara uppkopplade och tillgängliga, många har till och med sin mobiltelefon under huvudkudden när de sover. Vi får aldrig någon möjlighet att koppla av eller att koppla ned.
Hur påverkar det vår hälsa att alltid vara uppkopplad och tillgänglig?
Den amerikanska journalisten Susan Maushart gjorde studie i sin familj där tillgängligheten var ett måste och hälsan påverkades negativt.
2009 hade hennes och familjens mediavanor nått ett skrämmande crescendo. Hon var mer och mer Iphoneberoende, sonen hade fullt upp med spel och illegal nedladdning och döttrarna var på väg att bli bihang till sin sociala nätverksprofiler.
När Susan bestämde att familjen skulle säga hej då till Internet, TV, mobiler och allt annat under ett halvår, talade barnen om tortyr. Nu några år senare har de en helt annan syn på saken.
Sonen gick aldrig tillbaks till dataspel, äldsta dottern bestämde att inte ha internetuppkoppling i sin nya lägenhet och den yngsta dottern säger att det är bra idé med Digital Detox.
Experimentet förändra dem alla till det bättre, efter de sex månaders digital detox har familjen börjat umgås på riktigt med varandra och den största förändringen gäller sömnen – både kvantitet och kvalitet.
Dotterns tonårshumör var så förknippat med bristande sömn, orsakat av att hon tidigare var ständigt uppkopplad. Hon klarar sig bättre i skolan nu och är sällan sjuk och dessutom har hon lättare att gå upp på morgnarna.

Sömnforskaren Gaby Brede har i en studie presenterat hur uppkopplingshetsen ger ungdomar sömnbrist. Av 260 gymnasielever i Ängelholm led ca 33 % av sömnbrist. Något som, enligt forskare i sin tur leder till aggressioner och allvarliga felbedömningar. Studien visar att eleverna är hyperaktiva och aldrig kan koppla av.
Ett oroväckande resultat är att så få elever känner sig stressade trots att testresultatet är så tydligt. Det är viktigt att poängtera vikten av att föräldrar, lärare i skolan m.fl. hjälps åt att förbättra de ungas sömnvanor och att begränsa mikrovågsstrålningen i vår sovmiljö.
Underlag i artikeln är hämtat från Lotta Ringdahls artikel Digital detox ger mersmak.

Egon Reiver

onsdag 8 februari 2012

Europarådet - ord eller handling

 
Europarådet bildades 1949 och Sverige var ett av de tio länder som grundade rådet. Syftet att ena Europa och skyddet för mänskliga rättigheter.
Europakonventionen antogs 1950 och har därefter flera tilläggsprotokoll tillkommit.
Sedan 1995 är Europakonventionen införlivad i svensk lag och gäller i sin helhet.
Europarådet har idag 47 medlemsländer och den svenska delegationen består av 12 personer.

27 maj 2011 antog Europarådets Parlamentariska församling resolution 1815 ”De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön” (The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment).

Här följer några utdrag ur resolution 1815:

-         Möjlig hälsopåverkan av mycket lågfrekventa elektromagnetiska fält från kraftledningar och elektrisk utrustning, alla människor utsätts idag i varierande grad för elektromagnetiska fält, vars nivåer hela tiden ökar i takt med teknikens utveckling.

-         Mobiltelefoni har blivit en vardaglig företeelse runt om i världen. Den trådlösa tekniken bygger på omfattande nätverk, fasta antenner och basstationer som kommunicerar med radiofrekventa signaler. Ca 1 400 000 basstationer finns idag som ökar markant. Några elektriska och elektromagnetiska fält av vissa frekvensband har positiva effekter som används inom medicinen, medans andra icke-joniserande strålning med andra frekvenser ha mer eller mindre potentiellt skadliga effekter, som extremt låga frekvenser från elledningar och höga som inom radar, telekommunikation och mobiltelefoni.

-         Parlamentariska församlingen i Europarådet ger bl.a. följande rekommendationer:

-         Att vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt radiofrekvenser från mobiltelefoner och i synnerhet exponering på barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer.

-         Att ompröva nuvarande vetenskapliga normer för exponering för elektromagnetiska fält, vilka idag har allvarliga brister.

-         Att införa info och upplysning om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, särskilt inriktning på barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder.

-         Att ägna särskild uppmärksamhet åt elöverkänsliga människor som lider av överkänslighet mot elektromagnetiska fält och att inrätta strålningsfria zoner.

-         Att intensifiera och utveckla forskning som bygger på nya typer av antenner, mobil- och DECT-telefonutrustning, som är lika effektiva men vars effekter är mindre negativa för miljö och människors hälsa.

-         Att införa tydlig märkning som anger förekomst av mikrovågor och elektromagnetiska fält i produkter.

-         Att öka medvetenheten om potentiell hälsorisk med trådlösa DECT-telefoner, babyvakter och andra hushållsapparater som ger kontinuerligt pulsade vågor.

-         Att barn i allmänhet i skolor och hem prioriteras trådbunden nätanslutning och strikta regler för mobilanvändning i skolan.

EGON REIVER