tisdag 27 mars 2012

Det kom ett brev

Det kom ett brev från en elev på Sanda Gymnasium i Huskvarna, hon går sista året på Barn och Fritidsprogrammet. Hon berättade att hon läser en kurs som kallas ”Fritid för funktionshindrade”, hon är intresserad i ämnet elöverkänslighet och skickade en mail till Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län. Hon skrev ner 11 intressanta frågor som jag besvarade och allt slutade med att jag blev inbjuden till hennes klass och fick tala och visa bildspel om elöverkänslighet och dess vardag. Intresset bland de unga var stort och jag fick en hel del frågor, de flesta frågorna berörde den mobila delen, dess orsak och verkan.
(Det var andra året jag fått glädjen att föreläsa på samma gymnasium, men nu en ny klass.) Det är så roligt att träffa dessa ungdomar, tala om den verklighet och vardag som berör el- och strålningsöverkänsliga, det är så främmande för många i dagens samhälle.
Att få föra en dialog med dessa ungdomar och lyssna till deras frågor och funderingar är både roligt och mycket viktigt, en dialog att skapa en förståelse och kunskap.
Barn och ungdom som är framtiden, vissa börjar inse att det kan finnas ett förhållande mellan elektromagnetisk strålning och ohälsa, som huvudvärk, rastlöshet och trötthet. Deras mobila vardag är lika naturligt för dem som att äta och dricka, att ha mobilen under huvudkudden när de sover eller som en av dem sa, jag har två laddare i vägguttaget som är placerat intill sängen, där jag sover. När jag förklarade för henne om de elektromagnetiska fält som då skapades, förstod hon orsak och verkan. Försiktighetsprincipens budskap är Aoch O, hur påverkas jag av elektromagnetiska fält här och nu.
Egon Reiver

tisdag 20 mars 2012

Kemisk känslighet och Elöverkänslighet

SKRIFTLIG FÖRKLARING
i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen
om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade
hälsoproblem (ICD)
Oreste Rossi 0014/2012
Europaparlamentet avger denna förklaring
– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2008 om halvtidsöversyn av den
europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (2007/2252(INI)), särskilt
skäl J,

– med beaktande av beslut nr 1350/2007/EG om inrättande av ett andra gemenskapsprogram
för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013) och vitboken ”Tillsammans för hälsa: Strategi
för EU: 2008–2013” (COM(2007)0630),

– med beaktande av sin resolution av den 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med
elektromagnetiska fält,

– med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ojämlikheter i hälsa mellan olika europeiska länder bör åtgärdas.

B. Patienter som lider av multipel kemisk känslighet är känsliga för miljöföroreningar,
medan patienter som lider av elöverkänslighet är känsliga för elektromagnetisk strålning. I
båda fallen är det fråga om allvarliga risker på många olika områden som patienterna inte
själva kan påverka, såsom luften de andas eller exponering för elektromagnetisk strålning.

1. Europaparlamentet rekommenderar att de medlemsstater som ännu inte har gjort det ska ta
med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin version av den internationella
statistiska klassifikationen och i sina förteckningar över yrkessjukdomar som grundar sig
på ILO:s rekommendationer. Parlamentet föreslår att Världshälsoorganisationens
generalförsamling bör ta med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin
kommande klassifikation ICD-11.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar att tillämpa gällande
bestämmelser om elektromagnetisk strålning och exponering för skadliga ämnen samt att
strikt tillämpa försiktighetsprincipen om effektiva åtgärder i hälso- och miljöfrågor för att
omedelbart skydda de drabbade, vars antal hela tiden drastiskt ökar.

3. Europaparlamentet föreslår att man ska harmonisera bestämmelserna om fysikaliska agens
eller skadliga ämnen i medlemsstaterna, på grundval av de striktaste kriterier som finns
och också kontrollera importerade produkter.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med
namnen på undertecknarna till rådet och kommissionen samt medlemsstaternas parlament.

Skriftlig förklaring om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi,

lördag 17 mars 2012

Satsa på äldreboende för elöverkänsliga

Enligt lag är kommuner och landsting skyldiga att hjälpa personer med funktionsnedsättningar som till exempel elöverkänslighet. Handikapplagstiftningen ställer inga krav på vetenskapliga bevis.
Relaterat
Europarådet skriver i sin resolution 1815 från den 27 maj 2011, i punkt 8.1.4, att medlemsstaterna ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt elöverkänsliga människor som lider av ett syndrom som medför överkänslighet mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive att inrätta strålningsfria zoner som inte täcks av trådlösa nätverk”.
Det har gått ”internettroll” i debatten kring Morafallet och tråkigt nog har flera ledarskribenter hakat på. Det har skrivits spaltmetrar om att en sänkning till 50 nanowatt per kvadratmeter skulle släcka halva Dalarna, men Telia konstaterar att en mätning skulle visa att strålningen från Telia Soneras basstation redan ligger under 50 nW.
Mobiltelefoner fungerar bra även om nivån är tusen gånger lägre än 50 nW – det är alltså möjligt att göra en rejäl sänkning utan att förlora mobiltäckningen.
I en ny forskningssammanställning från november 2011 konstaterar Stephen J Genuis, University of Alberta, Kanada: ”För att bevara folkhälsan och för att hejda den ökande förekomsten av denna medicinska sjukdom som det går att förebygga, behövs omgående folkhälsoåtgärder, inklusive allmän utbildning och lämplig statlig reglering angående exponering för miljögifter och elektromagnetisk strålning (EMR).”
WHO-organet IARC klassificerade 2011 radiofrekventa fält som möjligen cancerframkallande, i samma klass (2B) som bland annat DDT och bly.
Redan i februari 1998 var 400 av Elöverkänsligas Riksförbunds medlemmar miljöflyktingar, främst beroende på den kraftiga utbyggnaden av GSM-näten hösten 1997. 3G-utbyggnaden, grannars DECT-telefoner, trådlösa nätverk och den pågående 4G-utbyggnaden tvingar nu många fler att lämna sina hem och söka sig till mer lågstrålande områden.
Den som inte mår dåligt av sin mobiltelefon och aldrig har sett någon svårt el-överkänslig förlora medvetandet därför att han eller hon utsatts för strålning från en mikrovågssändare av något slag har naturligtvis svårt att sätta sig in i situationen.
Det är inte konstigt att en del människor blir sjuka när man utsätter hela befolkningen för en ny typ av miljöbelastning. Vi vet nu alla vad massvaccineringar kan medföra. Det otäcka med den trådlösa ”utvecklingen” är att man inte vill se alla varningstecken. Enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport var 3,2 procent elöverkänsliga redan 2008. Högarna med forskningsrapporter som visar på biologiska effekter av strålningen ökar ständigt – men de ansvariga stoppar huvudet i sanden.
Vi måste inse att de som redan insjuknat är att betrakta som miljöindikatorer. Om alla tog till sig av dessa erfarenheter och minskade sin exponering för elektromagnetiska fält skulle många människors hälsa kunna räddas.
Använd alltid trådburen teknik i första hand. Fiberkabel till varje hem skulle ge alla möjlighet att använda ny teknik utan att utsättas för skadlig strålning.
En enkät bland föreningens 600 medlemmar i Stockholms län hösten 2009 visade att bostadssituationen var plågsam för 45 personer och outhärdlig för 21 personer.
Ett ökande antal elöverkänsliga letar med ljus och lykta efter ett boende i lågstrålande miljö, av dem är många ålderspensionärer. Behovet av äldreboenden för elöverkänsliga är stort.
Norrtälje kommun måste värna de lågstrålande områden som ännu finns kvar och göra det möjligt för fler elöverkänsliga att flytta hit. En satsning på äldre- och seniorboende i lågstrålande miljö skulle sätta Norrtälje på kartan och få elöverkänsliga från hela landet att vilja bosätta sig här. Det skulle ge både skatteintäkter och nya arbetstillfällen. Norrtälje kommun skulle dessutom stå väl rustad den dag elöverkänslighet och riskerna med trådlös teknik erkänns fullt ut – det dröjer förhoppningsvis inte särskilt länge.

Inger Svedmyr, ordförande
Elöverkänsligas förening i Stockholms län

söndag 4 mars 2012

Strålning i skolan

Trådlös kommunikation är ingen nyhet, det har funnits länge, men utvecklingen har sprungit lite för fort för att hälsoaspekten ska följa med parallellt.
Det finns mycket forskning omkring detta men mycket hålls tillbaks av ekonomiska skäl, ingen vill inse eller tala om ohälsa.
Ohälsa har också ett pris som förpassas dit inte många vill se av ekonomiska skäl eller inse den okända faran..
Idag satsar många skolor över hela landet på bärbar data som t.e.x. Ipad, en teknik som är imponerande och skapar många möjligheter för barnen, men Ipad kan inte ersätta papper och penna fullt ut i skolan som viss skolpersonal har uttalat sig om. Papper och penna är också viktigt i skolundervisningen - rättstavning, välskrivning o.s.v.
Datakunskap är ett viktigt ämne för alla som går i skolan, men vi får inte glömma bort vikten av bra datamiljö som lågstrålande miljö.
Mona Nilsson skriver: Men det de ignorerar är att tekniken innebär allvarliga risker för barnens och ungdomarnas hälsa. Den strålning som avges då läsplattorna kopplas upp mot internet är sedan maj 2011 cancerklassad som ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B. Dessutom visar undersökningar och erfarenheter att trådlös uppkoppling av datorer försämrar inlärningsförmågan och minnet och orsakar en lång rad symtom som kopplas till exponering för mikrovågor. Få känner till att Europarådet rekommenderade medlemsländerna, däribland Sverige, i maj 2011 att inte använda trådlösa datanätverk utan i stället välja en säker fast uppkoppling mot Internet.
Det är en hälsoskadlig förorening som nu massivt införs i skolor över hela landet. I samma cancerklass finns bly och DDT, ämnen som vi knappast skulle vilja se öka i klassrummen.

Så länge det inte går bevisa att trådlös teknik är ofarligt för våra skolbarn och ungdomar, ska de inte utsättas för exponering av elektromagnetiska fält i skolan, det finns barn och ungdomar som mår dåligt eller mycket dåligt av elektromagnetisk strålning från trådlös WiFi.
I synnerhet exponering på barn och ungdomar, som förefaller ha störst risk att utveckla hjärntumörer.
Man behöver inte vara teknikfientlig för att ifrågasätta riskerna med trådlös teknik, trådbunden datateknik är både mer logiskt och sund för hälsan.
Skolorna får inte snåla in på sådant som kan skapa ohälsa för våra barn, vad jag känner till så ansluts Ipad endast trådlöst till internet, de flesta Laptop har uttag för kabel, därför är det så viktigt att skolan satsar på trådbunden dataanslutning och rätt dator när information och program ska laddas hem.

Egon Reiver