fredag 21 mars 2014

Bra förhållningsregler för trådlös teknik.

I dagens samhälle när trådlös teknik bara ökar och människor, djur och växter exploateras mer och mer av mikrovågsstrålning. Ett kommunikationssamhälle där strålningen formligen exploderar, det som har fram och baksida. Framsidan lyfter fram möjligheterna till trådlös kommunikation och baksidan förträngs till tystnad, många människor drabbas av försämrad hälsa, minne och koncentrationsförmåga. Både industrin och myndigheter är mycket medvetna om de riskerna till ohälsa från trådlös teknik, stora resurser och ansträngningar läggs ner för att dölja verkligheten och tillgodose industrins vinster. Dessutom är inte den trådlösa tekniken energibesparande . Barn är mer känsliga än vuxna för högfrekvent strålning genom tunnare skallben, deras celler delar sig oftare och gör dem känsligare. Det finns ett stort antal framtagna rapporter som lyfter fram de skador vi kan drabbas av och mellan 300 000 till 400 000 människor i Sverige är drabbade av strålningsöverkänslighet. Mörkertalet är mycket stort och många känner av trådlös teknik genom trötthet, nedstämdhet, sömnstörningar, huvudvärk hjärtklappning och yrsel m.m. Man sätter inte det i samband med just mikrovågsstrålning. Många el- och strålningsöverkänsliga förpassas från ett normalt boende i samhället och hänvisas till lågstrålande områden i glesbygd, dit strålningen är mer begränsad. Vem tar hänsyn till dessa människor i samhället? Istället kräver många mer och mer mobiltäckning. Vem vill frivilligt fly från hem och yrkeskarriär, när de blir sjuka och inte klarar av att bo i ett samhälle med trådlös teknik och master över allt? Tips till dig som vill lära dig hantera din mobil på rätt sätt! • Tala så lite och så kort tid som möjligt i mobiltelefonen. • Barn under 16 år ska helst inte använda trådlös teknik • Använd aldrig mobiltelefon i bil, buss eller tåg utan anslutning till yttre antenn. • Håll mobilen på avstånd från kroppen vid SMS och MMS. • Använd helst högtalardelen i mobilen vid samtal, avståndet till huvudet betyder mycket. • Håll minst 2 meters avstånd till andra personer när du använder din mobil. • Ha aldrig mobiltelefonen i byxfickan, den påverkas männens fruktsamhet (fertilitet). • Ha mobilen avstängd eller i flygplansläge på natten och ha den aldrig under din huvudkudden eller i närhet av huvudet när du sover. • Hands-free kan vara tveksamt, då kabeln leder strålning. Olika allergier ökar hela tiden, kan detta ha ett samband? Egon Reiver

onsdag 19 mars 2014

Trådlös teknik skadar barns hälsa och inlärning

Trådlös teknik skadar barns hälsa och inlärning Publicerad 5 mars 2014 (uppdaterad 5 mars 2014) Åsikter (2014-03-05) Den trådlösa teknikens snabba och okontrollerade inmarsch på skolor och dagis innebär en överhängande risk för en framtida ”global epidemi” av hjärnskador. Barnens framtida välmående måste vara viktigare än nya tekniska möjligheter, vars följder för hälsan hittills inte beaktats av vare sig teknikentusiaster eller industri. Det är dags att de vuxna tar ansvar för barnens hälsa. I snabb takt har trådlösa nätverk, trådlösa datorer och läsplattor invaderat skolor och förskolor. Besluten att införa tekniken har gjorts så snabbt att man glömt dess risker, trots att den trådlösa teknikens stora hälsofaror är allt mer klarlagda. All trådlös teknik som ingår i exempelvis läsplattor, mobiler, bärbara datorer, mobilmaster och trådlösa nätverk sänder ut radiofrekvent elektromagnetisk strålning (mikrovågor) som sedan 2011 bedömts vara ”möjligen cancerframkallande” klass 2B av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC. Så starka belägg för att strålningen orsakar cancer finns nu att bedömningen kan skärpas till klass 1, cancerframkallande för människor, i samma klass som asbest och tobak. Europarådet rekommenderar medlemsländerna att inte använda trådlös teknik i skolor och förskolor eftersom tekniken medför hälsorisker och barn är extra känsliga. I resolutionen daterad 27 maj 2011 skrev Europarådet: ”Med tanke på människors ökande exponering för elektromagnetisk strålning, speciellt ungdomar och barn, skulle det kunna leda till extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader om man inte beaktar tidiga varningar.” Man bör ”inom … ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning”. Man bör ”för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet. I Frankrike har nationalförsamlingen nyligen stiftat lagar som tar fasta på Europarådets rekommendation: Kabelnätverk ska prioriteras framför trådlös teknik. Trådlösa nätverk förbjuds på dagis för barn under tre år och de ska stängas av i skolan då de inte aktivt används. Reklam för läsplattor och mobiler riktad till barn under 14 år förbjuds. Även förre Microsoft-chefen i Kanada säger att barn aldrig ska vara nära en uppkopplad mobiltelefon eller läsplatta. Vad har myndigheter i Norden gjort för att informera? De flesta rektorer och lärare tycks sakna kunskap om hälsorisker av exponering för radiofrekvent elektromagnetisk strålning. Tyvärr har större delen av vuxenvärlden i Sverige och Finland försummat att skydda barnen från de allvarliga riskerna med tekniken. Ansvariga myndigheter känner tydligen inte till de varningar som kommit från forskare, experter, läkare samt från drabbade lärare och barn som fått svåra ohälsosymtom sedan tekniken införts i skolor och förskolor. I stället har man låtit sig förföras av inadekvata ”gränsvärden” och industrins ensidiga skönmålning av den trådlösa teknikens fördelar. Dessa gränsvärden baseras på akut uppvärmning av strålningen och bortser från långtidseffekter och de många biologiska effekter som påvisats för betydligt lägre strålning. Det är som om vi befann oss på ett skenande godståg som styrs av en lokförare som struntar i alla hastighetsskyltar och blinkande varningslampor. Det är dags att dra i nödbromsen och skydda barnen och allmänheten bättre. Den radiofrekventa elektromagnetiska strålningen från den trådlösa tekniken vid nuvarande och planerad användning kan leda till en global hälsokatastrof i form av många nya cancerfall och många barn och vuxna som drabbas av annan ohälsa. Vi vet i dag att strålningen skadar cellers DNA, skadar hjärnans celler och funktion, försämrar inlärningsförmåga och minne, orsakar huvudvärk, sömnsvårigheter och kan påverka hjärtat. Spermier blir missbildade. Dessa effekter har påvisats för strålning långt under dagens ”gränsvärden”. Om barn exponeras redan i fosterstadiet eller under den tidiga uppväxten kan hjärnan ta bestående skada eftersom den ännu utvecklas och skyddet som omger den är skörare. Detta kan bland annat medföra ökad risk för ADHD, som under de senaste 10 åren ökat flerfalt bland barn i Sverige. Listan på skador kan göras mycket längre. Forskare från många länder varnar för skadliga effekter av mobil/trådlösa telefoner, trådlösa nätverk och basstationer. I rapporten BioInitiative 2012 publicerar 29 experter en komprimerad analys av 1800 forskningsrapporter. Den visar att dagens ”gränsvärden” är föråldrade och att skadliga biologiska effekter uppstår – helt utan uppvärmning – av den strålning, som kommer från radiosändare i mobiltelefoner, trådlösa bordstelefoner, läsplattor, trådlösa modem och basstationer. Strålningen kan skada djur och människor vid nivåer som är endast en hundratusendel av nuvarande ”säkra gränsvärde” 10 W/m². Europarådets miljökommitté vill ha helt andra gränsvärden och anser det ”ytterst märkligt (lindrigt sagt) att officiella gränsvärden fastställs och föreslås (för WHO, EU-kommissionen och regeringar) av en icke-statlig organisation ICNIRP, som misstänks för bindningar till de industrier vars expansion är beroende av maximala gränsvärden för olika frekvenser av elektromagnetisk strålning” (förkortad övers.). Eftersom strålsäkerhetsmyndigheter inte vidarebefordrar Europarådets varningar, så måste alla som har ansvar för barn skaffa sig kunskap och göra vad de kan så att barnen får en säker och bra miljö i skolan och förskolan utan ”elektronisk dimma”. Norden borde följa Frankrikes och några andra länders exempel. De informerar barn, lärare och föräldrar och stänger trådlösa nätverk i daghem och lågstadieskolor. De begränsar mobiltelefoners användning i skolor och rekommenderar att datorer kopplas upp mot internet med kabel. Det är mycket säkrare för allas hälsa. Mobilmaster med basstationer får inte placeras nära skolor och daghem. Därtill behövs en oberoende granskning av riskbilden gjord av experter med biologisk och medicinsk kompetens. Faran är annars att vi snart får en ”global epidemi” av hjärnskador. Barnens framtida hälsa och välmående måste vara viktigare än nya tekniska möjligheter, vars följder för hälsan hittills inte beaktats av vare sig teknikentusiaster eller industri. Det är dags att de vuxna tar ansvar för barnens hälsa. Rainer Nyberg professor emeritus (pedagogik), Vasa Mona Nilsson vice ordförande för Strålskyddsstiftelsen Erja Tamminen författare, Helsingfors Lennart Hardell professor och överläkare, Örebro