torsdag 7 december 2017

Påverkar vardagsmiljön vår hälsa?Visst påverkar vardagsmiljön vår hälsa, redan innan vi föds är vi beroende av vilka förutsättningar vår mor levde i och hennes vardagsmiljö. Våra liv har olika förutsättningar och det speglar i stort hur vi utvecklas, vår hälsa och den miljön vi växer upp i och lever i.

Redan 2009 uppgav Socialstyrelsens att ca 14 % hade besvär av inomhusmiljön i bostaden, skolan eller på arbetet. Personer med allergi anger ofta besvär relaterade till inomhusmiljön och barn anses mer känsliga. Allt fler drabbas idag av olika former av allergier och funktionsnedsättning och många läkare och forskar står helt frågande varför?

Fukt och mögel kan vara vanligt inomhus, även olika sorters kemikalier, tungmetaller, bekämpningsmedel och konserveringsmedel. Under 1960 och 70-tal var det vanligt att arbeta med olika sorters kemikalier, tungmetaller, bekämpningsmedel och konserveringsmedel av olika slag, som bensen, trikloretylen, styren, aceton, fenoler m.m. och tungmetaller som kvicksilver, bly, asbest m.fl. Många av dessa påverkade eller utvecklade allergier och överkänslighet hos många. Klart miljörelaterat, ändå höll industrin på in i det längste med att dölja det.

Många av världens farligaste bekämpningsmedel förekommer i livsmedel i svenska butiker, även att de är förbjudna i hela EU. En del av dem är hormonstörande och därmed farliga även i mycket små doser.
Stress, buller och dålig ventilation i hem, på arbetsplatser och i skolan påverkar också vår vardagsmiljö negativt. Det är viktigt att vi hittar en källa till välbefinnande, som skapar bra miljö och hälsa. Mat ska vara en njutning och att kunna umgås med varandra, det kan skapa en balans i vår vardag.
Mineraler levererar energi och vitaminer påskyndar cellprocessen i kroppen, därför är vitaminer, mineraler och örter som ingår i naturens apotek, så viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande.
Våra förfäder levde nära naturen, där slit och släng var ett okänt begrepp, en bra miljö var bästa förutsättning för överlevnad. Vi måste idag stanna upp, stressa av, tänka till och mera njuta av det goda som finns i livet runt omkring oss, att se möjligheterna och se mer långsiktigt.
Att se livet i fler perspektiv, kan vara en god möjlighet till en bättre vardagsmiljö. Att bli medveten om hur en bra vardagsmiljö påverkar just dej och din omgivning.


Egon Reiver, Eksjö


onsdag 6 december 2017

#metoo: Tystnadskultur och förnekelse.#metoo har visat på allt från sexuella trakasserier till förnekelse m.m., en välbehövlig upprättelse.  Ändå finns det människor som lever i osynlig tystnad, människor som inte syns eller får synas, därför måste #metoo-rörelse fortsätta att städa upp orättvisor, förnekelse, våld, respektöshet och trakasserier.
Tillgänglighet är inte någon självklarhet för många med funktionsnedsättning, allt från lite till total begränsning. Synlig funktionsnedsättning accepteras lättare än osynlig funktionsnedsättning, som ofta kan förträngas eller inte erkännas.
Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har sänt en gemensam skrivelse till EU-kommissionen, där de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G. I en skrivelse varnar de för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer m.m. p.g.a den ökande strålning som 5G kan innebära, dessutom saknas det forskning som visar på att en utbyggnad av 5G kan påverka ohälsan och miljön.
Allt detta förnekas av en maktfullkomlig telekomindustri och de forskare son de anlitar med forskningsanslag, ”Det finns inget vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker, det finns ingen vetenskaplig grund för att misstänka detta.”
Det innebär att endast telekomindustriens forskning publiceras offentligt, medans oberoende forskning tystas ner, förnekas eller redovisas som osaklig.
Hur fantastisk mobil teknik än kan vara, så måste sanningen om orsak och verkan redovisas, det finns alltid en baksida i allt, som här tystas ner totalt. När, Var och Hur vi använder trådlös teknik, gäller alltid försiktighetsprincipen.
De flesta av el- och strålningskänsliga personer har en nedsatt sköldkörtelfunktion, en tungmetallförgiftning eller annan symtom på nedsatt immunförsvar från yttre påverkan. Att reaktionerna kan visa sig helt olika, kan troligen bero på vårt genetiska arv.
Att kränka människor genom att inte visa respekt, är att trakassera deras människovärde.  ”Osynlig funktionsnedsättning” existerar, det är rent skamligt att förneka problemet och driva det som tystnadskultur. Empati och förståelse verkar vara en okänd faktor bland många, så länge de själva inte är drabbade av någon funktionsnedsättning, sjukdom eller omänsklig miljö.

Egon Reiver; Eksjö


fredag 17 november 2017

Information, demokrati eller diktaturhandling?


Hur kan det komma sig att ansvariga myndigheter, organisationer, politiker i riksdag och regering med flera, medverkar endast i spridning av den information telekomindustrin och mobiloperatörerna levererar i sociala media och övrig massmedia?

Hur kan det komma sig att den information som publiceras, att den verklighet som ska spegla vardagslivet hos el- och strålningskänsliga personer, förnekas, förlöjligas och kränks av ansvariga myndigheter, organisationer, politiker i riksdag och regering med flera?

Vad finns respekten, förståelsen, medvetenheten, empatin, mänskliga rättigheter, barnkonventionen och andra konventioner som Sverige skrivit under, alla oberoende forskningrapporter från internationella läkare och forskare, alla verkliga dokument om el- och strålningsöverkänsliga personer? Den information som visar verklighetens vardag för el- och strålöverkänsliga personer.
Jag blir så frustrerad och upprörd över hur samhället mörklägger sanningen, till fördel för den trådlösa infrastrukturen, en odemokratisk handling vill jag påstå.

Att media och myndigheter mörklägger och negligerar strålningsrisker från trådlös teknik och Wi-Fi, mikrovågor och elektromagnetisk strålning som exponeras ofrivilligt på människor.
Myndigheters nonchalans, åsidosättande, genom förvrängd sanning, förnekande, att lämna därhän, kränkningar och förtal med mera, är tyvärr det bemötandet som speglas mot det ”osynliga folket” , människor som mot sin vilja har drabbats av en funktionsnedsättning, som de aldrig valt frivilligt.
Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen skriver: Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G.
De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer p.g.a den ökande strålning som 5G innebär.
De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell.
Över 190 vetenskapsmän och doktorer har undertecknat 5G-appellen. ”Den trådlösa industrin avser att använda teknik som kan ha några mycket allvarliga skadliga följder”, förklarar en av undertecknarna av skrivelsen, Lennart Hardell, cancerläkare och docent vid onkologiska institutionen, medicinska fakulteten, Örebro Universitetet, Örebro. (lista undertecknare 15 september 2017).

Om detta publiceras inte en rad i massmedia, Tv m.m, självklart en avsikt att inte sprida till allmänheten. I ett öppet samhälle, där demokrati ska gälla, måste båda sidor redovisas för att inte styra informationen ensidigt, som sker i diktaturländer.

Felaktig Miljöhälsorapport från Folkhälsomyndigheten om strålningsrisker
9 november, 2017 Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2017 är grovt felaktig och vilseledande gällande hälsorisker med elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik.
Det konstaterar Strålskyddsstiftelsen i en granskning.  De båda författarna till avsnittet om elektromagnetiska fält, Anders Ahlbom och Maria Feychting, professorer vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, har tydliga intressekonflikter i form av bland annat finansiering från den berörda industrin som inte redovisas.

Att Miljöhälsorapporten på sidorna 200-208 ger en djupt felaktig bild av forskningsläget om hälsorisker med elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik är synnerligen allvarligt för folkhälsan.
Rapporten ligger till grund för många beslut gällande val av teknik samt nödvändiga åtgärder för att skydda människor mot hälsoeffekter av elektromagnetiska fält, i regeringen, inom myndigheterna och inom kommunerna.  Det berör även beslut gällande barn i skolan och förskolan.
De hälsorisker som forskningen allt tydligare visat under senare år inkluderar risk för aggressiv hjärntumör, Alzheimers och ALS, dvs sjukdomar med hög dödlighet, stort lidande för drabbade och anhöriga. De innebär också höga kostnader för samhället.
Ändå avfärdas riskerna för dessa svåra sjukdomar utan reservation i Miljöhälsorapporten.
Det är särskilt allvarlig då exponeringen för elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning ökat massivt under senare år, även gällande alla barn.
Ledande experter anser att mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning bör klassas som högsta klassens cancerogen, enligt IARC:s klassningssystem.
De växande vetenskapliga beläggen för att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning orsakar psykisk ohälsa och cancer ignoreras också.
I dag utgör den ökande psykiska ohälsan ett stort folkhälsoproblem med stora kostnader för samhället.

Miljöhälsorapporten bör dras tillbaka och omarbetas i samarbete med forskare som förmår ge en saklig och opartisk bedömning av kunskapsläget i enligt regeringsformens krav på all offentlig verksamhet och i folkets intresse, konstaterar Strålskyddsstiftelsen.
Miljöhälsorapporten/Anders Ahlbom och Maria Feychting hävdar bland annat:
”Det finns inget vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker….det finns ingen vetenskaplig grund för att misstänka detta. ”

230 vetenskapsmän har i en gemensam appell (EMFscientists appeal) nyligen konstaterat följande:
”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.”
Att Miljöhälsorapporten/Anders Ahlbom och Maria Feychting har fel är enkelt att bevisa:
Det vetenskapliga stöd för hälsorisker p.g.a elektromagnetiska fält som rapporten påstår inte finns, finns bevisligen i stor omfattning och är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (se lista).

Frågan alla bör ställa sig är: – Vilka är mest trovärdiga, Anders Ahlbom och Maria Feychting, båda finansierade av den berörda industrin? Eller de 230 vetenskapsmännen?

Vi bör också ställa frågorna: -Vilket ansvar har Anders Ahlbom och Maria Feychting för sina uppenbart grovt felaktiga påståenden i rapporten?
Vilket ansvar har de ansvariga på Folkhälsomyndigheten för att ha brustit mot grundläggande krav på saklighet och opartiskhet i en stor miljöhälsofråga?
Det är obegripligt hur Folkhälsomyndigheten har kunnat förbise Anders Ahlboms och Maria Feychtings väl kända intressekonflikter i form av medlemskap i ICNIRP och mångåriga finansiering från telekomindustrin samt Anders Ahlboms koppling till brodern Gunnar Ahlbom, mångårig lobbyist för Telia i Bryssel.
År 2011 accepterades därför inte Anders Ahlbom som objektiv expert åt IARC vid cancerutvärderingen. Nedan bild är från Sveriges Radios artikel om händelsen 2011:

Hälsorapportens text hämtat från Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen.

/ 2017-11-17 Egon Reiver.

torsdag 9 november 2017

Myndigheters prestige går före folkhälsan?


Jag fick brev från en vän, hon är alldeles förtvivlad av det bemötande myndigheter beter sig mot henne och familjen. Hennes barn är drabbad av en funktionsnedsättning, som gör barnet sjukt vid exponering av elektromagnetiska fält och mobilstrålning.
Hon berättar att det tar mycket energi att strida mot olika myndigheterna, när de inte vill acceptera att ett barn blir sjukt och inte klarar av all trådlös teknik i skolan. 
Istället hotar kommunen med att tvinga henne betala höga vitesbelopp för att barnet inte kan gå i skolan. Kommunen vägrar acceptera barnets el- och strålningsöverkänslighet som är en funktionsnedsättning, istället för att lösa problemet med att t.ex.stänga av den trådlösa tekniken eller erbjuda hemundervisning. Vill man hitta lösningar så finns det bra lösningar.

Trots att det finns läkarintyg vägrar myndigheten, när modern upplyst om att barnet kommer bli livshotande  sjuk när han kommer att utsättas för den trådlösa tekniken.
”Att vara den lilla Daniel som kämpar mot en jätten Goliat”, är inte någon lätt uppgift.
Skolinspektionen som ska vara till stöd, men sedan 2016 hjälper de inte elöverkänsliga barn längre, på samma sätt som förr.
Detta är ett tydligt bevis på hur en myndighet inte visar respekt för person som är drabbas av en funktionsnedsättning. Myndigheten ignorerar totalt den hjälpsökande, där de hämtar  otydliga och osanna underlag som påstående, underlag som hämtas från telekomindustrins betalda lobbyister.
Jag vill påstå att detta är brott mot både barnkonventionen och respekt för de mänskliga rättigheter, som Sverige skrivit under på, men har inte större värde än dasspapper.
Vår regering, riksdag och ansvariga myndigheter och politiker kör sitt egna race så länge de flesta medborgare inte reagerar, då kan de lugnt sitta kvar  och njuta av "demokratin".
Vad är det för samhälle vi vill ha eller stödjer med passivitet och egoism?

Skolplikten innebär snåriga regler och Sverige är ett av två länder som förbjuder hemundervisning.
Enligt 2011 års skollag, anges det tre synnerliga skäl för hemundervisning:
·       Elev som är nyanländ från annat land.
·       Elev som ska göra en längre resa.
·       Elev som deltar i en filminspelning.
·       Men inget om hälsan, att minimera hälsoproblem m.m.  I detta fallet klarar inte barnet att exponeras av trådlös teknik. Enda möjligheten är att skapa en helt strålningsfri miljö för honom och där saknas totalt intresse från myndigheten.

Sverige är anslutet till Europarådet, där Parlamentariska församlingen i Europarådet
talar om ”De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön.
Den parlamentariska församlingen har flera gånger betonat vikten av staternas åtagande att skydda miljön och miljörelaterad hälsa, såsom fastslagits i många stadgar, konventioner, deklarationer och protokoll sedan FN-konferensen om den mänskliga miljön och Stockholmsdeklarationen (Stockholm 1972)
Resolution 1815 (2011): 6. Parlamentariska församlingen beklagar att trots uppmaningar om att beakta försiktighetsprincipen och trots alla rekommendationer, deklarationer och vissa framsteg inom lagstiftningsarbetet, råder det fortfarande en ganska ljum reaktion av kända och nya miljö- och hälsorisker.
Förseningar är mer regel än undantag när det gäller att anta och genomföra effektiva förebyggande åtgärder. Att invänta hög bevisnivå från vetenskaplig och klinisk forskning innan man går till handling för att förhindra välkända risker, kan leda till utomordentligt höga framtida kostnader av både ekonomisk och mänsklig art, såsom det en gång skedde i frågan om asbest, blyad bensin och tobak.
8.1. att allmänt: 8.1.1. vidtaga alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering när det gäller barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer;
8.1.3. införa informations- och upplysningskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, särskilt med inriktning på barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder;
8.1.4. ägna särskild uppmärksamhet åt elöverkänsliga människor som lider av ett syndrom som medför överkänslighet mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive att inrätta strålningsfria zoner som  inte täcks av trådlösa nätverk;
8.1.5. i syfte att minska kostnader samt att spara energi och skydda miljö och människors hälsa
8.3. angående skydd av barn: 8.3.1. att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;
8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet;
8.5.7. se till att insyn i lobbygrupperna blir obligatorisk;
Idag styra all information om negligerad miljöpåverkan från trådlös teknik från mobilindustrin lobbyister. Deras påverkan på myndigheter och ansvariga politiker är total.

·       Det är känt att strålningen öppnar blodhjärnbarriären och släpper igenom giftiga ämnen in i hjärnan.
·       Stör melatoninregleringen med åtföljande sömnproblem, samt att den slår emot immunförsvaret.
·       Det har också visat sig att ett barns huvud kan absorbera dubbelt så mycket mobilstrålning och när det gäller benmärgen så är det tio gånger så mycket.
·       Barn och ungdom som i tidig ålder utsätts och exponeras av trådlös teknik, kan löpa mycket större risk att utsättas för hjärntumör i vuxen ålder.

Att strålskyddsmyndigheten i stort förnekar detta efter information från telekomindustrin lobbyister, är högst anmärkningsvärt. Då ansvariga politiker och myndigheter hämtar sin information från Strålskyddsmyndigheten (SSM), blir detta ett moment 22, som innebär ett dilemma som saknar lösning. 

Det SSM hänvisar knapphändigt till är Försiktighetsprincipen, som betyder att det finns en svag misstanke om att långvarig mobilanvändning ökar risken för vissa tumörtyper.
·       Att även en svag misstanke om att magnetfält från kraftledningar, som ökar risken för barnleukemi. Därför tillämpar Strålsäkerhetsmyndigheten försiktighet på dessa områden. 
·       Principen innebär att onödig exponering för strålning ska begränsas om det kan ske till rimliga kostnader och konsekvenser.
·       Att Försiktighetsprincipen finns även reglerad i Miljöbalken i 2 kap 3 § tillsammans med andra hänsynsregler. 
·       I miljöbalken sägs att redan vid risk för negativ påverkan på människors hälsa och miljö, innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra en störning.
Det finns hänvisning, men den efterlevs inte av myndigheter, regering och riksdag. Svenska myndigheter och politiker har tyvärr helt ignorerat rekommendationerna, trots att den är politiskt bindande.

Cyperns skolminister förbjuder trådlösa nätverk i förskolan samt stoppar installation av nya trådlösa nätverk i grundskolan för att skydda barnen mot hälsoriskerna med mikrovågsstrålningen
I Sverige vill vi gärna slå oss på bröstet när det gäller barnens situation, men inte ens här har vi lyckats att tillgodose barns rättigheter fullt ut.
Det framgick när barnrättskommittén 2015 kom med sina sammanfattande slutsatser över hur Sverige följer barnkonventionen.
– Idag kan myndigheter och domstolar avfärda konventionen eftersom den inte har status av svensk lag.
Vi har sett att detta får konsekvenser för beslut som rör barn, säger Christina Heilborn.  Källa: Unicef.

Enligt Socialstyrelsens cancerregister har cancersjukdomar ökat med
ca 50 % från år 2000 med 46 000 fall, till år 2015 med 64 000 fall.

Dramatisk ökning av psykisk ohälsa – En effekt av ökad mobilstrålning:
·       Antalet patienter som varje år i öppenvården fått diagnosen ”psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar” har ökat från 142 000 år 2005 till 344 000 år 2014.
·       I åldern 0-29 år har antalet patienter ökat med 200%, från 46 000 år 2005 till 139 000 år 2015.
·       Den ökande psykiska ohälsan är därmed en förväntad effekt av den ökande exponeringen för mikrovågsstrålning och den mest sannolika förklaringen.  
Källa: Strålskyddsstiftelsen.
·       Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse till EU-kommissionen, i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G.
·       De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer p.g.a den ökande strålning som 5G innebär.
·       De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön.
Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell, cancerläkare och docent vid onkologiska institutionen, medicinska fakulteten, Örebro Universitetet, Örebro.

För mycket skärmtid skadar barns hjärnor. "De får svårare att känna empati och det går aldrig att ta igen", säger barn- och skolläkaren Åse Victorin
Åse har inget emot datorer och skärmar som arbetsredskap, men spelande, tittande och kommunicerande via skärmar är skadligt.
Skärmtiden hämmar den kognitiva utvecklingen och ungdomar med mycket skärmtid i bagaget har sämre förmåga att känna empati.
– Hjärnan är plastisk. De områden som tränas utvecklas och de områden som undviks går tillbaka. - Barn måste träna sig i empati.
Skolverkets förslag att digital teknik ska bli obligatoriskt i förskolan är mycket dåligt, tycker Åse Victorin.

Kalle Hellberg skriver: Den trådlösa tekniken skadar barnen i skolor med wi-fi och där mobiler är tillåtna, i mycket stor grad, då borde väl all information som handlar om mobiler och trådlös teknik i skolor belysa dessa risker i första hand!
Det handlar ju om barnens hälsa, vilket väl borde vara viktigare än barnens trevnad av att få använda Internet och sociala medier på lektionstid! 
Givetvis skadas alla (allt levande) i hela samhället av den trådlösa tekniken, barnen mest. Men när inte ens barnens arbetsplats skolan tar larmrapporter på allvar, så är det heller ingen som i hemmen och på fritiden bryr sig om denna risk.
Med den faktiska vetskapen om dessa risker, belysta av över 20 000 forskningsrapporter, är det inte mindre än skandal att ni medvetet undanhåller dessa risker i ett program som handlar om mobiler och dess påverkan och inverkan i skolarbetet.

Det är bara att konstatera att myndigheterna inte tar sitt ansvar för hälsomiljön i skolan:
När man använder wi-fi i skolan och förskolan, påverkas barn och ungdom av detta genom trötthet, huvudvärk, sämre inlärning, försämrat minne, psykisk ohälsa, utmattning m.m.
I de skolor där de stängt av wi-fi och annan trådlös teknik, har det genererat till en bättre skolmiljö, bättre hälsa och mer välmående barn.
Man kan med största säkerhet peka på ”PISA-rapporten”, som ett skrämmande exempel på hur den svenska skolan har redovisat sämre resultat på grund av all trådlös teknik. Alla påverkas negativt av trådlös teknik, en del mindre, en del mer och en del blir allvarligt sjuka. El- och strålningsöverkänslighet är en allergi-symtom, som påverkas från yttre påverkan från trådlös teknik som wi-fi, mobilsändare och annan radiofrekvent verksamhet.
Detta förnekas av mobilindustrin, som är fyra gånger större än läkemedelsindustrin, så styrs helt av ekonomiska intressen.


2017-10-08 Egon Reiver

söndag 5 november 2017

Att vara eller inte vara?Det bemötande som många människor möts av från ansvariga myndigheter, politiker och övriga, är idag en ren katastrof.
Att inte vara betrodd för en ”osynlig” funktionsnedsättning, är att behandlas som en sämre klassens medborgare, som saknar sina mänskliga rättigheter och ska behandlas därefter.
Det är frustrerande att flera kategori funktionsnedsatta människor har blivit så illa bemötta, de blir inte tagna på allvar och får inte den hjälp de så väl skulle behöva.

Vems ärende går alla de myndighetspersoner, folkvalda politiker med flera,  som saknar total empati för drabbade människor och kan visa en stor egoism och arrogans. Arrogant bemötande kan upplevas som otrevlig, endast intresserad av sig själv och ointresserad av andra människor och deras funktionsnedsättning, ibland rent överlägsen och föraktande mot andra individer eller deras levnadsproblem.
De ansvariga verka inte känna till problemet eller så är en eller flera utredningar igång, ett slag i luften för verkligheten och sanningen.

Ser man till Grundlagarna och Regeringsformen, är det rättigheter och friheter som tillkommer personer i Sverige och skyddas främst i de tre grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
De rättigheter och skyldigheter som inryms i ett antal internationella konventioner och som ska vara bindande för de anslutna staterna, i detta fallet Sverige.
Men så är inte verkligheten, nu gäller att ekonomiska intressen går före folkhälsan och övriga behov, dessutom gäller myndigheternas prestige, som går före den drabbande och hjälpsökande medborgaren.

Att slå sig för bröstet och att bortförklara ”det enskilda fallet” är myndighetens dåliga försvar, det är rent kränkande för den som drabbats, men ett enkelt sätt för motparten att inte föra frågan vidare eller försöka lösa problemet.
Beslutande myndigheter, politiker och andra organisationer är som strutsen vid uppkomna problem, de stoppar ned huvudet i sanden och därmed löser de inte frågan eller problemet.

Jag har inte berört någon funktionsnedsatt grupp, utan jag vill bara lyfta fram att stora problem finns som ansvariga myndigheter, politiker med flera inte vill ta i. De föredra att sitta lugnt och skönt på sina bekväma kontorsstolar och hoppas allmänheten och ignorerar verkligheten.

Att sakna empati och förståelse, är att sakna handlingskraft och dåligt samvete. 2018 är det valår och förhoppningsvis finns det ansvariga som vet vad empati betyder, förmågan att uppleva och förstå andra personers känslor, behov och människovärde.
Egon Reiver, Eksjö.lördag 21 oktober 2017

Vardagsmiljöns NÄR – VAR – HUR.Visst är den mobila tekniken fantastisk, med ett stort urval av möjligheter att kommunicera.
Läste för ca 5 år sedan att elförbrukning av de svenska mobilmasterna skulle ta lika mycket energi som 4 svenska normalstora samhällen, det var för ca 5 år sedan och det har inte blivit någon minskad förbrukning sedan dess, skulle tro att dagens energiförbrukning tillhör de hemligstämplade dokumenten.

EU och svenska myndigheter talar om att spara energi, men inte när det gäller mobilmaster m.m. Mycket snack och lite verkstad är inget ovanligt eller kanske det pågår någon utredning i långbänk.

Mikrovågsstrålning är miljörelaterat, men det talar myndigheter och organisationer inte om, (av ekonomiska vinstintressen från operatörerna). Då skulle hela den mobila infrastrukturen falla som ett korthus.

Vi vet att med 5G kommer ett stort antal wifi-nätverk öppnas i tätorter, offentliga lokaler m.m. i betydligt större utsträckning än idag.
Denna enastående teknik har även en baksida: Wifi, mobiltelefoner och mobilmaster sänder ut mikrovågsstrålning, användaren utsätts mer eller mindre för höga strålningsnivåer, som kan medföra ohälsa av olika slag.

Strålskyddsmyndigheten SSM talar i små ordalag om försiktighetsprincipen. Bioinitiative Report 2012 granskade 1 800 forskarrapporter. Där påvisas skador på levande varelser vid strålningsnivåer redan vid 30 µW/m2 i täthet, något vi inte får blunda för.

Därför bör kabelanslutet nätverk användas i större utsträckning som internetlösning.
När, var och hur vi använder trådlös teknik, är avgörande på hur vi påverkar vår hälsa eller ohälsa. Det finns ett stort antal människor, som idag mår dåligt, är sjuka eller drabbats av en överkänslighet, där deras kroppar reagerar när de utsätts för elektromagnetiska fält eller mikrovågsstrålning från trådlös teknik.
Att reagera från yttre påverkan är inte särskilt ovanligt idag, det är många som har olika former av överkänslighet, eller allergier som det heter i vardagsspråk, så när, var eller hur vi blir utsatta och blir påverkade, är av stor betydelse hur vi kommer att må framöver.
Egon Reiver, Eksjöfredag 10 mars 2017

Miljön och dess konsekvenser.


Hur angeläget är det med en bra miljö? 
Hur ofta gör vi en miljökonsekvent bedömning om hur miljön är runt omkring oss och hur den påverkar vår hälsa, naturen och djurens värld?

Enligt svensk lag krävs en miljökonsekvensbeskrivning, för all verksamhet som påverkar miljön, men verkligheten är något annat.

Vilket ansvar tar då myndigheter för att skydda människor och miljön mot skadliga former av el- och elektromagnetiska fält, samt elektromagnetisk strålning?
Strålskyddsmyndigheten SSM talar i små ord om ”försiktighetsprincipen”, men i övrigt följs de råd som marknaden styr.
Försiktighetsbeskrivning finns i svensk lagstiftning, i Miljöbalken 2 kap. 3§. 
Så länge marknaden styr våra myndigheter, så gäller marknadens budskap att riskerna är så små att det är försumbart. Men någon garanti för att elektromagnetisk strålning är ofarligt, vill ingen skriva under på. 
Så är också med vagabonderande strömmar, som lätt sopas under mattan.
All seriös vetenskapliga forskning visar att den elektromagnetiska strålningen innebär allvarliga risker för människan och miljön på sikt vid exponering. 
Den har ökat lavinartat och en hel generation exponeras idag, ända från fosterstadiet i nivåer som ingen tidigare blivit utsatt för. Vem tar ansvar?
Många människor känner av mikrovågsstrålningen genom bland annat huvudvärk, trötthet, eller är speedade och har svårt att koppla av eller sova, utan att förstå den troliga orsaken.

Sverige har tillträtt flera av Europarådets konventioner, dock inte alla. 2011 antog Europarådet resolution 1815, som innebar att medlemsländerna skulle informera om risker med elektromagnetiska fält och strålning, men det har Sverige inte efterlevt. Av vilken anledning har Sveriges Riksdag och Regering försummat detta, beror det på ekonomiska påtryckningar från telekommarknaden eller saknas intresset för bra miljö och en motiverad folkhälsa?
Miljön handlar inte bara om utsläpp från fordon och flyg. Allt vi äter och dricker, allt vi sprider runt omkring och vår livsstil – är också en miljöfråga på ont och gott.
Få grundämnen är helt harmlösa. Många är giftiga, radioaktiva eller farligt reaktiva.
Det vanligaste är amalgam, som innehåller ca 50% kvicksilver (Hg), som inte bara snabbt bildar giftiga gaser, utan också upptas direkt genom hud och kroppens nervbanor.
Dagligen får vi i oss fluor (F), som fluorid finns i tandkräm, är giftigt också i låg koncentration.
För att inte tala om bly (Pb), som kan lagras i kroppen och orsaka svåra nervskador och kadmium (Cd), som hämmar produktionen av viktiga enzymer,


Att ta ansvar för en god miljö, gäller alla. Vi har endast Moder jord till låns, ett lån som vi inte får missbruka - den ska lämnas vidare till kommande generationer, som till våra barn och barnbarn.
/ Egon R.

onsdag 18 januari 2017

Funktionsnedsättning, ett ord utan större handling?Ordet funktionsnedsättning är ett använt ord, där åtgärd och handling ofta saknar substans. 
Jag har vid några tillfällen stängt av ljudet på Tv:n och endast följa texten vid direktsända debatter, för att få en uppfattning vad som sägs. För den som är helt beroende av TV-texten, är detta mer eller mindre en katastrof. 
En del med hörselnedsättning kan läsa av läpparna på den som talar, men när de vänder sig bort, håller en hand framför munnen eller inte är i bild, finns det ingen information att hämta. Den information texten har är bara hälften om vad som sägs och ligger flera meningar efter vad bilden visar. Det är inte acceptabelt som mänsklig rättighet.

Jag har pratat med Hörselskadades Riksförbund (HRF), de är medvetna av problemet. Tekniken finns och den ska komma, men när, vilket år är frågan?  Vad det handlar om är viljan, pengar och politisk handling och beslut från våra folkvalda.

Åtgärder till de personer som drabbats av funktionsnedsättning är mycket varierande, men knappast högprioriterat. Bara som att ta bort P-tillstånd för många behövande som är rörelsehindrade, som har svårt att förflytta sig från A till B, då finns inte mycket förståelse från beslutsfattare?

Många personer med olika form av allergier och överkänslighet, räknas knappast in som intressanta medborgare, utan de får finna sig i att leva mer eller mindre osynliga i samhället. 

Att bli förnekad, förnedrad inte vara betrodd för allergi eller överkänslighet mot yttre påverkan, som många personer lider av, är ett dåligt bemötande och omänsklig handling.
Så länge ingen själv är berörd, gäller tydligen: ”Det gäller inte mej, det är inte mitt bord”, en egocentriskt handlande och trångsynt värdering.

Vissa organisationer lyckas dess bättre att göra sig hörda, medans andra organisationer försvinner delvis eller helt och förnekas i media-bruset. Det är inte detta samhället vi vill ha, livet är allt för kort för att inte tillvara ta alla möjligheter till att stödja och hjälpa varandra.

Egon Reiver