tisdag 17 december 2013

Alla talar om miljön men få gör något åt den.

Allt eftersom tiden går tillkommer nya gifter i vår omgivning, från det vi föds som liten babis - genom livet till ålderdom. De flesta leksaker innehåller kemikalier och gifter som inte är lämpligt för det lilla barnet. Kläder och textiler innehåller flamskyddsmedel och kemikalier för att kunna lagras och detta gäller även dator, trådlös teknik, TV-skärm och all annan teknisk utrustning. Vem informerar om att bränna av den nyinköpta TV:n innan du börjar använda den i din bostad eller i sovrummet, att bränna av innebär att du under ett par dygn låter den vara påslagen hela tiden i ett ventilerat utrymme, som inte har direkt koppling till bostaden eller arbetsplatsen. Poängen är att du inte ska andas in de giftiga ångor som kommer från flamskyddsmedlet. Vår föda är inte heller giftfri, under produktion tillförs både gifter och bekämpningsmedel som vi får i oss, knappast lämpligt. Ekologisk kost är renare men även här finns mer eller mindre restprodukter av gifter. Att äta så ren kost som möjligt ökar förutsättningarna att må bättre. Även vårt dricksvatten är inte helt rent, det innehåller små restprodukter av tungmetaller från kretsloppet. När vi bl.a. tvättar våra nyinköpta kläder följer en del av giftprodukterna med tvätt- och sköljvattnet ut till reningsverket och till vattendrag och sjöar, där fiskar, andra levande varelser och växter påverkas av gifter och tungmetaller och kretsloppet är igång. Nyligen förbjöds amalgam som tandfyllning i Sverige, amalgam innehåller ca 50 % kvicksilver och är ett av våra värsta miljö- och nervgifter. Även att det inte får användas som tandfyllnadsmaterial numera, så finns det mycket stora mängder kvar i medelålders och äldre människors tänder. Detta kvicksilver läcker ut på naturlig väg och införlivas i kretsloppet. En annan bov ”i dramat lågenergilampan (lysrörslampan)”, där varje lampa innehåller 2-5 mg kvicksilver, vad händer med dessa lampor när de går sönder? De flesta har förstånd att lägga dem i miljöfarligt avfall, men tyvärr inte alla. En del lampor hamnar i brännbara sopor eller direkt i naturen, följder som blir är allvarliga. Lika så vid eldsvåda i villa eller bostadshus, kvicksilver förångas i luften som vi sedan andas in eller följer med det vatten från eldbekämpningen, ut i naturen eller via avlopp till vattendrag och sjöar. Den trådlösa tekniken är fantastisk, den är en del av infrastrukturen som vi inte kan vara utan. Men är det nödvändigt att använda trådlös teknik i alla led? Knappast, den trådlösa tekniken har gjort oss mer makliga, att gå de där stegen till en fast telefon är både besvärligt och energikrävande. Saknar man energi så blir även tankeverksamheten påverkad, vi orkar inte bry oss. Den ökade mobilsmogen runt omkring oss, i hemmet, skolan, arbetsplatsen, sjukvården och i offentliga lokaler, över allt ökar den elektromagnetiska strålning som påverkar oss, vad vi än tycker om trådlös teknik. Olika allergier är ett stort problem i dagens samhälle, vårt immunförsvar blir försvagat som i sin tur bryter ner kroppen som inte vill annat än försvara sig mot yttre påverkan. De personer som fått ett försvagat immunförsvar mot mikrovågsstrålning, hamnar fort i ett hopplöst tillstånd, i en återvändsgränd där inte vet vad de ska kunna ta vägen. Huvudvärk, koncentrationssvårigheter, försämrat minne, sömnstörningar, yrsel, öronsus, trötthet, hjärtproblem m.m. I dagligt tal kallas det överansträngd, utarbetad eller gått in i väggen. Att reagera mot el och mobilstrålning anses inte vara tillräckligt vetenskapligt beprövat av Mobilindustrin, som med sina lobbyister påverkar myndigheter, regering och riksdag. Ändå drabbas nya människor dagligen över hela världen av el- och strålningsöverkänsliga. Tar vi någon lärdom av historien? Tidigare betraktades asbest som ofarligt tills industrin fick krypa till korset och erkänna. Fibromyalgi kallades tidigare för inbillning och käringsjuka tills sanningen inte gick att förneka längre. Strålsäkerhetsmyndigheten styrs av lobbyister i denna fråga, för det märkliga är enligt SSM att trådlös teknik inte är farligt i Sverige och inte för svenska barn. I nästa andetag talar SSM om försiktighetsprincipen, ett budskap med tudelad tunga. Många läkare i stora delar av övriga Europa har en helt annan uppfattning om risker med trådlös teknik och att barn och gravida i första hand ska undvika den trådlösa tekniken. Cirkeln är rund och till slut kommer sanningen på sin plats – även om det tar sin tid, förnekelsen tystnar och sanningen får träda fram. Lika väl som våra kroppar reagerar mot gifter och bekämpningsmedel, så påverkas våra kroppar av mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Jag är inte teknikfientlig, som jag påpekade tidigare - så tycker att när trådlös teknik används på rätt sätt vid rätt tillfälle, är det en tillgång. Men som det är idag så ”missbrukar” vi det användningsområdet, av bekvämlighet, maklighet och en viss girighet att spara in på fasta nät.. Men funderar vi på priset? Vad händer om/när vi blir sjuka av ohälsosam kost eller andra orena produkter, av alla nanopartiklar eller gifter vi andas in, om all mikrovågsstrålning i vår omgivning eller höga elektromagnetiska fält från kraftledningar i närområdet. De som vet svaret är de som har drabbats av el- och strålningsöverkänslighet och många av de människorna syns inte i samhället, de klarar inte av den smutsiga miljön som t.ex. elsmog. Var rädd om ditt liv och njut i stora drag, att planera och vara medveten om vår omgivning är viktig, allt är inte guld som glimmar. Egon Reiver, Eksjö

måndag 16 december 2013

Trådlös teknik är mänsklighetens bortre parentes.

Det kom ett mail från Kalle Hellberg som alla borte tänka till om! Under de första 100 dygnen i ett kvinnligt fosters utveckling sker bildandet av ca 200.000 folliklar (äggblåsor) i varje äggstock, av vilka var fjärde kan bli det ägg som kommer att bli befruktat och bilda en gravitet när fostret har fötts, vuxit upp och blivit en könsmogen kvinna. Under dessa 100 dygn är dessa tillblivande folliklar totalt utan skydd för strålning från trådlös teknik. Enligt sedan flera år tillbaka sammanställd forskning så löper minst 57 % av skolflickor som utsätts för låg-nivå mikrovågsstrålning (från t ex Wi-Fi eller mobiler) risk att drabbas av fosterdöd, fosterskador eller genetiskt skadade barn, när de föder. Varje genetisk skada kan sedan följa med till efterföljande generationer. WHO:s forskningssammanställning nr 05-609-04 "Biologiska effekter och hälsorisker med mikrovågsstrålning" betonar på sina 350 sidor att det sker biologiska effekter, ohälsa och överdödlighet av artificiell bestrålning av mikrovågor. Avsnitt 28 behandlar problem som rör fortplantningsförmågan. WHO har tillsammans med den stiftelse som bestämmer gränsvärden för strålning i världen, ICNIRP, klassat detta dokument som ”Top secret” och innehållet har inte fått komma allmänheten till del, detta för att inte hindra industrins vinster. I våra skolor, förskolor och daghem (och i hemmen) bygger man nu ut med trådlöst Internet, så kallad Wi-Fi. Strålningsnivån som barnen utsätts för från denna sändningsteknik ligger på den nivå där skaderisken är som störst. Bara detta om strålningens skadeverkan på barn och fortplantningsförmågan har hittills beskrivits i ca 8000 forskningsrapporter! Den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning har i sitt forskningsdokument "Hälsoeffekt på barn och ungdomar" angivit följande skador av lågstrålande teknik: 85% ökning av sjukdomar i centrala nervsystemet 36% ökning av epilepsi 11% ökning av mental retardation 82% ökning av blodimmuna sjukdomar och risk för fostret Föreställ dig att du är en sex år gammal flicka i skolan och sitter med en WiFi bärbar dator (eller iPad) nära magen. Teoretiskt kan dina äggstockar bli bestrålade tills du lämnar skolan i åldern 16-18 år (förutom det du utsätts för på fritiden). När du blir gravid kommer var och en av dina folliklar att ha varit ”mikrade” i många år. Därför kan du kanske inte leverera ett friskt barn. Skulle du bli gravid som student, så producerar ditt embryo (de första 100 dagarna, om det är kvinnliga embryon) cirka 400.000 folliklar i sina äggstockar, för framtida barnafödande. Problemet är att i dessa utvecklingsstadier av follikelcellerna har de inte det cellulära skydd som mogna vuxna celler har. Följaktligen kan ditt "barnbarn" ha fått varenda follikelcell bestrålad och skadad innan dess utformning var klar. Därför, när ditt barn blir vuxen (med dess bestrålade folliklar) finns det en större sannolikhet för att sitt barn (din dotter-dotter) kommer att lida av bl.a skador som nämnts ovan. Givetvis gäller skaderisken även pojkar, spermiernas kvalité försämras markant av denna strålning. Och givetvis påverkar strålningen hela vårt välbefinnande, många av ”moderna” sjukdomar kan härledas till den strålningsmiljö vi alla tvingas leva i! Vi är inte byggda för att utsättas för sådan kompakt ”strålningsdimma” av radiofrekventa vågor med komplext frekvensinnehåll, vars strålningsnivåer kan ligga flera miljarder gånger starkare än den nivå vi har anpassats till genom årtusendena, den s k naturliga bakgrundsstrålningen. Det finns bara ett sätt att hindra denna katastrof, all trådlös teknik som barn kommer i kontakt med måste förbjudas! All trådlös Internet (Wi-Fi) måste skrotas omedelbart! Ingen mobilbasstation får finnas närmare en skola än 1 km. Ingen trådlös teknik får förekomma i hemmen o s v. Barn under 16 år och havande kvinnor ska aldrig använda en mobil, ej heller sjuka äldre. Om inte detta tas på allvar och genomförs, vad blir resultatet? Alternativet är att all trådlös teknik i skolor, på arbetsplatser och i hemmen istället ska vara trådbunden, vi förlorar därmed inget på att förbjuda trådlös teknik. Vi ser nu inför nästa års val dagligen debattglada politiker i media framföra sina löften om mer eller mindre viktiga förändringar och förbättringar för medborgarna. Men ovanstående har aldrig förts på pränt av någon politiker, är inte mänsklighetens överlevnad viktig? Upp till bevis, du politiker som gärna vill synas i media! Vad kommer du och ditt parti göra för att försöka stoppa ovanstående beskrivna katastrof från att inom en snar framtid gälla hela mänskligheten? Kalle Hellberg Vd Maxicom AB Kommentar: Tack Kalle för ditt starka inlägg, allt för få personer vill inse de risker om trådlös teknik som vi talar om. Samtidigt börjar många inse att det inte kan vara så nyttigt med all trådlös teknik, samtidigt är de flesta bekväma och viftar bort insikten om risker, tyvärr. Strålskyddsstiftelsen har en mycket bra information om bl.a vikten av uppkopplade barn ska vara trådbunden. / Egon Reiver, Eksjö

onsdag 11 december 2013

Ett framtidshot

I januari 2009 skrev jag om ett nytt framtidshot, hur elektromagnetisk strålning påverkar våra kroppar, vad vi än tycker om trådlös teknik. Vad har hänt sedan 2009? Mer strålning och mer trådlös teknik! Trådlös teknik är en del av infrastrukturen idag, samtidigt ska vi vara medvetna om att trådlös teknik kan vara en hälsofara.. Alla är vi medvetna om hur olämpligt och rent farligt det är att stoppa in huvudet i en mikrovågsugn (om det var möjligt) när den är påsatt. Samma är det när vi använder trådlös teknik, hur nära kroppen är helt avgörande för hur/om vi kan skadas av mikrovågsstrålning. Att hantera trådlös teknik på rätt sätt är av stor betydelse för vår hälsa och påverkan. WHO:s cancerforskningsorgan, IARC, klassade år 2011 radiofrekvent strålning som möjligen cancerframkallande, 2B och i samma kategori som DDT, bly, PCB och lågfrekventa magnetfält. The Biointiative Report kom ut med en ny uppgraderad sammanställning och utvärdering om allvarliga risker från över 3 800 vetenskapliga rapporter. Där konstateras att fält från mobil och annan trådlös teknik kan orsaka cancer, ALS, Alzheimers sjukdom m.fl. Flera oberoende svenska och utländska studier visar på ökade risker vid användning av mobil och DECT-telefon (trådlös hemtelefon), de allra flesta DECT-telefoner utsätter alla för konstant strålning mot en mobil som anpassar strålningen mellan sändare och användare. Finns det någon miljökonsekvensbeskrivning framtagen i skolor, arbetsplatser och allmänna utrymmen? Tas försiktighetsprincipen på allvar när skolorna byggs ut med wi-fi och wlan? Strålskyddsstiftelsen informerar om hur mobiler och datorer påverkar barns hälsa! Det finns oberoende forskning som visar på ohälsa, ändå förnekar SSM det som inte skadligt, i varje fall inte för svenska barn. Huvudvärk, inlärnings- och sömnproblem har ökat hos svenska skolbarn. Det finns bra alternativ, men det kostar mer. Egon Reiver