söndag 28 oktober 2012

Läkare varnar för Wi-Fi i skolan

Så länge myndigheter och telekomindustrin inte kan bevisa att Wi-Fi och annan trådlös teknik är ofarlig för barn och unga, så måste vi inse att risken för ohälsa föreligger.
Att vaccinera barn mot svininfluensan var ofarligt enligt smittskyddsinstitutet, ändå drabbades många barn negativt av effekter från vaccinet.  Vad finns tilliten?
Varför har i synnerhet de svenska myndigheterna så svårt för att inse att problem finns, istället uppträder politiker och de som tjänar pengar på telekomindustrin som strutsar med huvudet ner i sanden.
Är det inte bättre att lyfta fram att problem kan uppstå och tala om försiktighetsprincipen, att använda tekniken i mer skonsam form. Sanningen kommer alltid ifatt, så har det gjort med nerosodyn, asbets, homoslyr och många andra gifter runt omkring oss i vår vardag.
Läste en intressant artikel om Wi-Fi i skolan, varför vill inte skolans ledning inse fakta från andra länder, som gjort samma misstag. Jag har talat med rektorer men de viftar bara bort problemet och hanvisar till SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten).
Självklart ska datorn vara en naturlig del av skolarbetet, med då ska datorn vara ansluten till kabel. Det är som natt och dag vad gäller den strålning som barnet då utsätts för. En skonsam arbetsmiljö ger bättre hälsa!

Skolorna bör inte installera trådlöst Internet system eftersom tekniken är kopplad till inlärningssvårigheter, huvudvärk och immunbrister systemet, enligt en internationell sammanslutning av läkare.
American Academy för miljömedicin, som innehar en konferens om hjärnan och nervsystemet denna vecka i Florida, säger säkrare alternativ bör användas i stället för Wi-Fi.
"Skadliga hälsoeffekter från trådlösa radiofrekventa fält, såsom inlärningssvårigheter, ändrade immunsvar, och huvudvärk, tydligt existerar och är väl dokumenterade i den vetenskapliga litteraturen," akademin i ett uttalande på sin webbplats. "Säkrare teknik, såsom användning av hård-wiring, rekommenderas starkt i skolan."


Experter varnar skolor över potentiellt farliga Wi-Fi mikrovågor
Finns flera routrar inne skolor täcke barn med mikrovågsstrålning? Vissa experter vid ett universitet i Malta konferens om elektromagnetisk strålning tror det, och har begärt en drastisk minskning av exponering.
Regeringar världen över kan ignorera forskning som visar ett samband mellan Wi-Fi-mikrovågsstrålning och ohälsa, för att tillvarata industriella jättar, fysiker Magda Havas (bilden) berättade en konferens på Malta av experter som presenterade resultaten om effekterna av elektromagnetiska fält från mobiltelefoner och antenner, och Wi-Fi lådor.
Havas, från Trent University (Ontario, Kanada), sade att trots flera studier tydligt visar skadliga effekter till följd av Wi-Fi-strålning, regeringar världen över fortsätter att insistera på att placera Wi-Fi-routrar i skolor och offentliga miljöer.
"Vi tror inte på att sätta antenner nära våra skolor, så varför är vi så villiga att sätta antenner inuti skolan? Det stämmer. Wi-Fi-routrar är mikrovågsantenner," Havas sagt.
Världshälsoorganisationen har klassificerat radiofrekventa elektromagnetiskt fält som möjligen cancerframkallande för människor, enligt studier på råttor om användningen av mobiltelefoner och effekterna av mobiltelefon antenner.
Havas, hävdar bestämt att Wi-Fi-strålning är möjligen cancerframkallande hos människan, jämfört trådlösa Internt routrar för mikrovågsugnar.
"Även Wi-Fi-routrar använder en mycket lägre intensitet av strålning är strålning av routrar som inte ingår och består av pulsade vågor som ständigt pågår, till skillnad från en mikrovågsugn som finns och tillfällig.
"Eleverna utsätts för mikrovågsstrålning under 1200 timmar per år, 12.000 timmar efter 10 år. Metallföremål på kroppen, såsom hängslen, kommer sannolikt att öka strålning nära en router," Havas sagt.
Ett annat papper som presenteras av professor Norbert Leitgeb av Österrikes Graz University ifrågasatte också risken för mobiltelefonanvändning bland barn trots att han medgav att påståenden om farlig strålning är fortfarande kontroversiella och kräver ytterligare studier.
"Den offentliga diskussionen om exponering för elektromagnetiska fält i allmänhet och till mobiltelefoner mikrovågor i synnerhet kan vara en hälsorisk för barn är fortfarande kontroversiell. Den styrs av känslor och fördomar, och påverkas av myter, spekulationer och missförstånd," Leitgeb sa.
På grund av fysiologiskt outvecklade funktioner hos barn, spädbarn och spädbarn, säger Leitgeb skillnader behövde studeras enligt utvecklingsålder som chef och tjocklek av skallen är inte samma sak som vuxna.
"Det hävdas att barn kunde löpa större risk eftersom deras potentiella sårbarheten och längre livslängd exponering. Även känslomässigt är antagandet att barn kan vara mer sårbara än vuxna för miljöfaktorer inte motiverade i alla fall," Leitgeb förklaras.
Leitgeb sade att på grund av brist på övertygande experimentella bevis och endast svag bevis från epidemiologiska studier, är det upp till enskilda riskuppfattning att bestämma vilken roll försiktighet och hantering av använda mobiltelefoner för barn.
"En sak är klar. Den allmänna termen" barn "är för ospecifik för att redovisa de olika sårbarheter under deras utvecklingsprocess och förvirrar snarare än underlättar diskussionen. Rekommendationer behöver specifikt behandla barn åldersgrupper snarare än" barn "i allmänhet. "
Förklarade dock Havas som sedan 1939 människors exponering för strålning och mikrovågor har förändrats från att vara intermittent, till konstant under 2010, eftersom strålningen är inte längre begränsat till militärbaser och flygplatser. "Idag har vi sändare inne vårt hem. Tidigare var exponeringen begränsad till ett fåtal yrken. Idag spädbarn och barn utsätts för."
Wi-Fi-basstationer eller routrar i skolan har flera antenner som avger en pejlsignal som alltid på. "Med flera routrar hela skolan är täckt med mikrovågsstrålning. När datorn kopplas bort från Internet, är den enda kvarvarande strålningen från routern. Så är placeringen av dessa routrar kritisk. De bör vara väl märkta i vanlig syn, så långt bort från människor som möjligt. "
Strålning vågor som avges av trådlösa telefoner har också visat sig påverka hjärtat enligt en uppsats av Magda Havas och Dr Jeffrey Marrongelle presenterade under konferensen.
"Detta var en studie för att testa effekten av strålning från en trådlös telefon på hjärtfrekvensen (HRV) eller antalet slag per minut. Även om inte påverkar alla deltagare på samma sätt, det fanns vissa ämnen upplever takykardi eller snabb hjärtrytm , "Havas förklaras.
Intressant besökte flera studenter i Kanada sin pediatrisk kardiolog och bar pulsmätare till skolan för att spela hjärta oegentligheter på Mountainview School i en studie som presenteras av Havas på Wi-Fi strålningen.
"Ett sex-årig flicka upplevde en" musikalisk hjärta ", huvudvärk och yrsel bara medan skolan. En 12-årig pojke upplevelse takykardi. En 12-årig flicka upplevde illamående, kräkningar, ingen feber, sömnlöshet, dimsyn och takykardi bara i skolan. En 13-årig pojke erfaren hjärta bultande, sömnlöshet och huvudvärk men symtomen avtagit när han flyttade. "
Havas sade att medan många föräldrar och lärare kanske tänker att deras barn bara uppfinna ursäkter för att inte gå i skolan, får dessa barn bara upplever dessa symtom medan i skolan på grund av överexponering för mikrovågor som emitteras från antenner eller Wi-Fi-routrar . "Jag har talat med ett antal barn som säger att de älskar skolan, men inte njuta av att vara där eftersom de känner sig sjuka."
Studier med humana spermier visade att spermier utsatt för Wi-Fi-strålning i närheten av en bärbar dator var mycket långsammare och hade DNA-skador.
"Har Wi-Fi påverkar kvinnliga äggceller? Vi vet inte. Men om det gör det, kan exponering av en generation få konsekvenser för kommande generationer", Havas sagt.
Havas sade att även trådlöst internet är högst osannolikt att någonsin tas bort helt, bör mobiltelefon antenner inte placeras i närheten av skolor och Wi-Fi routrar bör inte placeras inuti skolan.
"Det värsta man kan göra är att hålla Wi-Fi på hela tiden. Detta är ett högteknologiskt och låg intelligens alternativ. Ett bättre alternativ är den modifierade Wi-Fi som innebär att begränsa plats och tid för användning. Det bästa av Alternativet är en kabelanslutning som är både högteknologisk och hög intelligens ", Havas sagt.

tisdag 2 oktober 2012

Sverige och Europarådet

Europarådet bildades för 63 år sedan av tio likasinnade länder i Västeuropa, däribland Sverige. Andra världskrigets grymheter och erfarenheter av totalitära regimer hade skapat en insikt om behovet av försoning och samarbete för att värna demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Idag har Europarådet 47 medlemsländer
Alla Europas stater förutom Vitryssland är i dag medlemmar i Europarådet. Europarådets huvuduppgifter är fortfarande desamma som när organisationen grundades 1949. Genom att värna individens rättigheter ska organisationen bidra till fred, stabilitet och säkerhet i Europa.
Sverige arbetar för att stärka Europarådets roll på de områden där organisationen har fördelar i jämförelse med andra organisationer, nämligen i arbetet med att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer.
Så långt låter allt bra, säkert och tryckt, men hur är verkligheten?
I maj 2011 hade Världshälsoorganisationen WHO ett möte med världens främsta cancerforskare, där de klassade de radiofrekventa nätverken som möjligen cancerframkallande, klass 2B på en skala där klass 4 med största sannolikhet inte är cancerframkallande, medan klass 1 med säkerhet är det.
Den 27 maj 2011 hade Europarådet antagit resolutionen nr 1815,
Den potentiella faran med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön.

De skriver: Det finns en stigande oro för negativa hälsoeffekter vid exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält.
Mobiltelefonin finns runt om i världen, över 1,4 miljoner basstationer och det ökar markant.
Idag (2012) finns över 5 miljarder mobiltelefonanvändare.
Att föra in information och upplysning om miljön och på människors hälsa, särskilt riktad till barn och tonåringar och ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” personer och övriga personer med funktionshinder.

Vikten att öka medvetenheten om hälsorisker från DECT-typ trådlösa telefoner, babyvakter och annan utrustning som avger kontinuerliga puls vågor och att för barn - särskilt i skolor och klassrum ska ges företräde åt trådbunden Internetanslutningar, och strikt reglera användningen av mobiltelefoner för skolbarn i skolans lokaler/

Vad innebär Europarådets resolution 1815 för Sverige?

Riksdagens utredningstjänst har gjort en utredning om resolutionens status. Skillnad mellan resolution och konvention, när den har ratifierats, är juridiskt bindande – det är inte en resolution, men den betraktas som kraftfull rekommendation. Utredningstjänsten använder begreppet ”politiskt bindande” om resolution, vilket betyder att politiker har en moralisk skyldighet att försöka följa resolutionen.

En resolution från Europarådet för mänskliga rättigheter ska väga tungt, om man anser att politik handlar om etik och moral och att arbeta för allas bästa!

Finns det någon politiker som har en annan uppfattning? Ja, det får framtiden utvisa, men för dagen är det mycket magert.

Europarådets resolution 1815 innebär att rådet uppmanar medlemsstaterna vidta alla rimliga åtgärder för att minska på befolkningens exponering för elektromagnetiska fält.
Europarådet rekommenderar försiktighetsprincipen, särskilt för barn och unga. Europarådet vill också sänka gränsvärdena för strålningen.
Vad innebär då försiktighetsprincipen, den går ut på att så länge ett fenomen inte är bevisat ofarligt, bör befolkningen skyddas från det som om det var farligt.

Den myndighet som har det övergripande ansvaret inom området för strålskydd är SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten), deras ansvar är att följa utveckling och forskning och dess eventuella hälsorisker. SSM:s ansvarsområde innefattar även exponering från mobiltelefoni.
Att det råder oenighet om den högfrekventa strålningens farlighet beror i första hand på att oberoende forskare säger en sak, och den av mobilindustrin sponsrade forskningen en annan.
Oenigheten beror också på att varken folket eller pressen vill höra talas om att trådlösa telefoner, datorer och leksaker kan ge upphov till skada, särskilt barn och ungdom som är mångdubbelt mer känslig.
Vad säger då SSM som regeringen lyssnar till? Enligt SSM:s bedömning finns det inte några vetenskapliga belägg, för att mobiltelefon och trådlös teknik förorsakar några skadliga effekter. Man hänvisar till de gränsvärden ICNIRP rekommenderar, det som är anpassat telekomindustrin och militären.
Men även om de hänvisar till inga vetenskapliga belägg och förnekar de 2000 forskningsrapporter som finns, så finns det en tydlig praktisk erfarenhet att människor mår sämre eller blir sjuka av elektromagnetisk strålning över hela världen och Sverige är inget undantag.
Det är skamligt att myndigheterna lägger sig platt inför telekomindustrin och telefonoperatörerna marknadsföring och krav.
Vad finns den efterlevnad av mänskliga rättigheterna i FN-konventioner och Europarådets resolution 1815?

Ändå är det konstaterat att överkänslighet mot elektromagnetiska fält och strålning är miljörelaterat och kan ge upphov till ohälsa eller mycket ohälsa.
De flesta som drabbats av el- och strålningsöverkänslighet är inte teknikfientliga, dagens teknik är en del av infrastrukturen, men det är så viktigt att ha sin bostad i ett lågstrålande område, så kroppen får hämta upp sig!
Lågstrålande zon är inte en strålningsfri zon, utan upprättande eller bevarande av lågstrålande område som har låg strålningsmiljö.
När vissa människor inte tål dagens trådlösa teknik, när de reagerar på kraftledningsfälten från högspänningsledningar, så är ett lågstrålande område en förutsättning att överleva. Alla människor reagerar idag på detta, men många kan känna av det utan att veta vad det är och en del personer klarar sig.

I Sv.D 12 juli 2012 stod det att läsa: Sömnmedel ökar bland barn och unga, förskrivning av sömnmedel till barn och unga har ökat med 170 % de senaste 5 åren, enligt Socialstyrelsen. Användningen av melatoninläkemedel har nästan femdubblats – trots att Läkemedelsverket inte rekommenderar medlet till barn.
Allt fler familjer tar hjälp av mediciner för att få barnen att somna.
Mellan 2006 och 2011 ökade antalet barn och ungdomar upp till 19 år som fick sömnmedel från 5170 till 13991 personer.
Går du som förälder till vårdcentralen så får du direkt piller utskrivna till ditt barn, istället för att man använder andra metoder. Säger Mårten Gerle – sakkunnig i psykiatrifrågor vid Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsens egen hälsorapport 2009 är ca 3,2 % (ca 300 000) personer i Sverige elöverkänsliga, ca 36 000 är svårt elöverkänsliga men mörkertalet är mycket stort.. De har utvecklat en allergi/elöverkänslighet som är miljörelaterad. Effekten av olika kemikalier som tungmetaller, bekämpningsmedel och konserveringsmedel bl.a. är sådant som de reagerar stark på.
Många elöverkänsliga får fly från sin bostad i tätort. Många har flyttat ut i skogen till lågstrålande områden för att komma långt ifrån mobilmaster och övrig trådlös teknik (lugna områden)
De har blivit flyktingar i eget land.

Sverige är medlem i Europarådet och ska följa de konventioner och resolutioner som arbetas fram, men hur villig är regeringen? Vad man med tydlighet kan konstatera är att kapitalet styr industrin och marknaden och politikerna finner sig ofta i den sitsen. Konventioner och resolutioner är ofta bara vackra ord som ingen regering eller myndigheter vill följa, de kan ju alltid svänga med orden.


Egon Reiver