tisdag 2 oktober 2012

Sverige och Europarådet

Europarådet bildades för 63 år sedan av tio likasinnade länder i Västeuropa, däribland Sverige. Andra världskrigets grymheter och erfarenheter av totalitära regimer hade skapat en insikt om behovet av försoning och samarbete för att värna demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Idag har Europarådet 47 medlemsländer
Alla Europas stater förutom Vitryssland är i dag medlemmar i Europarådet. Europarådets huvuduppgifter är fortfarande desamma som när organisationen grundades 1949. Genom att värna individens rättigheter ska organisationen bidra till fred, stabilitet och säkerhet i Europa.
Sverige arbetar för att stärka Europarådets roll på de områden där organisationen har fördelar i jämförelse med andra organisationer, nämligen i arbetet med att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer.
Så långt låter allt bra, säkert och tryckt, men hur är verkligheten?
I maj 2011 hade Världshälsoorganisationen WHO ett möte med världens främsta cancerforskare, där de klassade de radiofrekventa nätverken som möjligen cancerframkallande, klass 2B på en skala där klass 4 med största sannolikhet inte är cancerframkallande, medan klass 1 med säkerhet är det.
Den 27 maj 2011 hade Europarådet antagit resolutionen nr 1815,
Den potentiella faran med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön.

De skriver: Det finns en stigande oro för negativa hälsoeffekter vid exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält.
Mobiltelefonin finns runt om i världen, över 1,4 miljoner basstationer och det ökar markant.
Idag (2012) finns över 5 miljarder mobiltelefonanvändare.
Att föra in information och upplysning om miljön och på människors hälsa, särskilt riktad till barn och tonåringar och ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” personer och övriga personer med funktionshinder.

Vikten att öka medvetenheten om hälsorisker från DECT-typ trådlösa telefoner, babyvakter och annan utrustning som avger kontinuerliga puls vågor och att för barn - särskilt i skolor och klassrum ska ges företräde åt trådbunden Internetanslutningar, och strikt reglera användningen av mobiltelefoner för skolbarn i skolans lokaler/

Vad innebär Europarådets resolution 1815 för Sverige?

Riksdagens utredningstjänst har gjort en utredning om resolutionens status. Skillnad mellan resolution och konvention, när den har ratifierats, är juridiskt bindande – det är inte en resolution, men den betraktas som kraftfull rekommendation. Utredningstjänsten använder begreppet ”politiskt bindande” om resolution, vilket betyder att politiker har en moralisk skyldighet att försöka följa resolutionen.

En resolution från Europarådet för mänskliga rättigheter ska väga tungt, om man anser att politik handlar om etik och moral och att arbeta för allas bästa!

Finns det någon politiker som har en annan uppfattning? Ja, det får framtiden utvisa, men för dagen är det mycket magert.

Europarådets resolution 1815 innebär att rådet uppmanar medlemsstaterna vidta alla rimliga åtgärder för att minska på befolkningens exponering för elektromagnetiska fält.
Europarådet rekommenderar försiktighetsprincipen, särskilt för barn och unga. Europarådet vill också sänka gränsvärdena för strålningen.
Vad innebär då försiktighetsprincipen, den går ut på att så länge ett fenomen inte är bevisat ofarligt, bör befolkningen skyddas från det som om det var farligt.

Den myndighet som har det övergripande ansvaret inom området för strålskydd är SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten), deras ansvar är att följa utveckling och forskning och dess eventuella hälsorisker. SSM:s ansvarsområde innefattar även exponering från mobiltelefoni.
Att det råder oenighet om den högfrekventa strålningens farlighet beror i första hand på att oberoende forskare säger en sak, och den av mobilindustrin sponsrade forskningen en annan.
Oenigheten beror också på att varken folket eller pressen vill höra talas om att trådlösa telefoner, datorer och leksaker kan ge upphov till skada, särskilt barn och ungdom som är mångdubbelt mer känslig.
Vad säger då SSM som regeringen lyssnar till? Enligt SSM:s bedömning finns det inte några vetenskapliga belägg, för att mobiltelefon och trådlös teknik förorsakar några skadliga effekter. Man hänvisar till de gränsvärden ICNIRP rekommenderar, det som är anpassat telekomindustrin och militären.
Men även om de hänvisar till inga vetenskapliga belägg och förnekar de 2000 forskningsrapporter som finns, så finns det en tydlig praktisk erfarenhet att människor mår sämre eller blir sjuka av elektromagnetisk strålning över hela världen och Sverige är inget undantag.
Det är skamligt att myndigheterna lägger sig platt inför telekomindustrin och telefonoperatörerna marknadsföring och krav.
Vad finns den efterlevnad av mänskliga rättigheterna i FN-konventioner och Europarådets resolution 1815?

Ändå är det konstaterat att överkänslighet mot elektromagnetiska fält och strålning är miljörelaterat och kan ge upphov till ohälsa eller mycket ohälsa.
De flesta som drabbats av el- och strålningsöverkänslighet är inte teknikfientliga, dagens teknik är en del av infrastrukturen, men det är så viktigt att ha sin bostad i ett lågstrålande område, så kroppen får hämta upp sig!
Lågstrålande zon är inte en strålningsfri zon, utan upprättande eller bevarande av lågstrålande område som har låg strålningsmiljö.
När vissa människor inte tål dagens trådlösa teknik, när de reagerar på kraftledningsfälten från högspänningsledningar, så är ett lågstrålande område en förutsättning att överleva. Alla människor reagerar idag på detta, men många kan känna av det utan att veta vad det är och en del personer klarar sig.

I Sv.D 12 juli 2012 stod det att läsa: Sömnmedel ökar bland barn och unga, förskrivning av sömnmedel till barn och unga har ökat med 170 % de senaste 5 åren, enligt Socialstyrelsen. Användningen av melatoninläkemedel har nästan femdubblats – trots att Läkemedelsverket inte rekommenderar medlet till barn.
Allt fler familjer tar hjälp av mediciner för att få barnen att somna.
Mellan 2006 och 2011 ökade antalet barn och ungdomar upp till 19 år som fick sömnmedel från 5170 till 13991 personer.
Går du som förälder till vårdcentralen så får du direkt piller utskrivna till ditt barn, istället för att man använder andra metoder. Säger Mårten Gerle – sakkunnig i psykiatrifrågor vid Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsens egen hälsorapport 2009 är ca 3,2 % (ca 300 000) personer i Sverige elöverkänsliga, ca 36 000 är svårt elöverkänsliga men mörkertalet är mycket stort.. De har utvecklat en allergi/elöverkänslighet som är miljörelaterad. Effekten av olika kemikalier som tungmetaller, bekämpningsmedel och konserveringsmedel bl.a. är sådant som de reagerar stark på.
Många elöverkänsliga får fly från sin bostad i tätort. Många har flyttat ut i skogen till lågstrålande områden för att komma långt ifrån mobilmaster och övrig trådlös teknik (lugna områden)
De har blivit flyktingar i eget land.

Sverige är medlem i Europarådet och ska följa de konventioner och resolutioner som arbetas fram, men hur villig är regeringen? Vad man med tydlighet kan konstatera är att kapitalet styr industrin och marknaden och politikerna finner sig ofta i den sitsen. Konventioner och resolutioner är ofta bara vackra ord som ingen regering eller myndigheter vill följa, de kan ju alltid svänga med orden.


Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar