måndag 5 november 2012

Strålsäkerhetsmyndigheten förvränger sanningen

När Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) gjorde mätningar av mobil- och annan högfrekvent strålning i Jönköping den 2 november 2012, var budskapet i media tydligt: ”Oroar du dig för att utsättas för strålning från till exempel mobiltelefoner? Det finns ingen anledning.”Vidare kan man läsa: ”Faktum är att maxvärdet låg under en hundradel av det rekommenderade maxvärdet”.

Det är Torsten Augustsson, tidigare anställd på telekomföretaget Ericsson numera representant för Strålsäkerhetsmyndigheten, som är noggrann med att poängtera ofarligheten med strålningen som Jönköpingsborna exponeras för varje dag, 24 timmar om dygnet.
Det som inte sägs i intervjun är att Sveriges gränsvärde för 3G-strålning är ett av de högsta i världen. Med 10 000 mW/m² (milliwatt per kvadratmeter) ligger vi hundra gånger högre, eller mer, än tillåtna nivåer i till exempel Ryssland, Luxemburg, Schweiz, Italien och Belgien. I Paris och Wien är gränsvärdet numera 10 mW/m², alltså en tusendel av det svenska. 
2007 publicerade 14 forskare och vetenskapsmän från olika länder den så kallade Bioinitiative-rapporten, en sammanställning av oberoende forskning som behandlar hälsopåverkan av bland annat mobilstrålning. Bioinitiative-rapporten, som föreslår en högsta tillåten strålnivå av 1 mW/m², uppmärksammades av Europaparlamentet som i en resolution ett år senare (2008) hänvisade till denna och skrev att dagens gränsvärden för högfrekventa elektromagnetiska fält är föråldrade och borde sänkas. Parlamentet uppmanade samtidigt EU-kommissionen att vidta åtgärder och att inte låta sig påverkas av lobbyverksamhet av olika slag. 2011 publicerades Europarådets resolution 1815, där rådet uppmanar alla medlemsstaterna att vidta alla rimliga åtgärder för att minska på befolkningens exponering för elektromagnetiska fält.
Men det är inte bara forskare och politiker som uppmärksammat gränsvärdenas brister. En mängd läkare har också höjt sina röster för en ökad försiktighet. 2004 skrev över hundra tyska läkare på i ett upprop för bland annat kraftigt sänkta gränsvärden, och i mars 2012 publicerade det Österrikiska Läkarsällskapet riktlinjer för bland annat högstanivåer för mobil- och annan högfrekvent strålning. Med hänvisning till över 30 olika rapporter, vetenskapliga artiklar mm., betecknar sällskapet 1mW/m² som mycket över det normala. En nivå som alltså är 10 000 gånger lägre än högsta tillåtna strålnivån i Sverige.
När Elöverkänsligas förening i Jönköping mötte SSM vid mätningen i Jönköping och ställde frågan till SSM:s Jimmy Estenberg om varför myndigheten inte tar hänsyn till alla studier som visar på hälsopåverkan långt under gränsvärdena, gavs endast det korta svaret att studierna inte upprepats i tillräcklig omfattning. Avsaknad av upprepning är en myt som SSM uppenbarligen gärna håller liv i. Numera finns emellertid en lång rad publicerade och upprepade studier som visar på hälsorisker långt under de svenska gränsvärdena. Några av de vanligaste effekterna som observerats är DNA-skador, stress, ångest, huvudvärk och störningar av fortplantningsförmåga.
Men Jimmy Estenbergs svar är inte bara ett tecken på myndighetens okunskap, eller ovilja att berätta sanningen. Det är även tydligt tecken på att SSM åsidosätter den lagstadgade försiktighetsprincipen, som säger att ”försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”. SSM vänder alltså på begreppen och agerar i stället utifrån principen att en verksamhet är ofarlig så länge ingen lyckats bevisa något annat. Om samma resonemang hade förts av till exempel läkemedelsverket, så skulle det innebära att man fick sälja vilken medicin som helst så länge det inte fanns upprepade studier som visade att den var farlig.
Ytterligare en sak som inte framgår när SSM uttalar sig i media, är att den strålning som de mäter gator och torg, även når in i våra sovrum, på arbetsplatser, på dagis och i skolorna. Det nämns inte heller att gränsvärdet på 10 000 mW/m² endast är avsett att skydda mot omedelbara effekter som uppstår inom 6 minuter. Vad som händer vid längre tids exponering, tar myndigheten alltså inte hänsyn till, trots att en stor del av befolkningen utsätts för strålningen dygnet runt.
Det är välkänt att det skett en kraftig försämring av den psykiska hälsan hos särskilt barn och ungdomar under de senaste åren. Utskrivningen av både sömnmedel och antidepressiv medicin har ökat kraftigt. Enligt socialstyrelsen mer än fördubblades utskrivningen av sömnmedel till barn och ungdomar under 19 år mellan 2006 och 2011.
Det finns självfallet många orsaker till varför människor sover dåligt eller inte bår bra. Men en stor mängd forskning indikerar tydligt att strålningen spelar en viktig roll. Det bör därför anses rimligt att man tar hänsyn till det och tillämpar försiktighetsprincipen för att säkerställa människor skyddas på ett lämpligt sätt.


Egon Reiver,
ordf. Elöverkänsligas förening i Jönköpings län
Henrik Thurén, Ingenjör


1 kommentar:

  1. Mobil-IT-myntet har en förskräckande baksida - och då särskilt för barn och tonåringar - som jag ser det.

    SvaraRadera