måndag 30 maj 2011

Mobilförbud i skolor på grund av strålningsrisk

Mobiltelefoner i skolan har varit en omdebatterad fråga i Sverige. När
Europarådet träffas nästa vecka, ska man diskutera ett förbud mot att ha med sig
telefonen på skoltid, enligt Europaportalen. Anledningen: att skydda barnen från strålning.
Försämrad och stökig studiemiljö är vanliga argument för att förbjuda mobiler i skolmiljö. Men när Europarådet politiska ledningsgrupp träffas nästa vecka kommer man att diskutera om mobiler ska förbjudas från skolor med syfte att skydda barnen från strålning.
Förslaget kommer från socialdemokraten Jean Huss, Luxemburg, som i en rapport skriver att strålning från mobiltelefoner är mer eller mindre skadligt för både plantor, djur och människor som utsätts för höga nivåer.
Han menar att de nuvarande tröskelvärdena måste ses över och att man inte bör vänta för länge på vetenskapliga bevis för att mobilstrålning är farligt. Enligt Europaportalen vill Huss även ha informationskampanjer som riktas till lärare, föräldrar och barn om riskerna med strålning från mobiler. Men förslaget får inte stöd av alla.
– Får han igenom detta har han en väldig tur beroende på vilka som finns på mötet. Det är en knepig fråga inte minst för elöverkänsliga men utvecklingen går inte att stoppa. Jag kommer inte att stödja förslaget, säger Marietta de Pourbaix-Lundin (M) ordförande för den svenska parlamentariska delegationen i Europarådet, till Europaportalen.
Jean Huss föreslår även att trådlösa nätverk för Internet bör förbjudas i skolmiljö. Resolutionen kommer slutligen att behandlas av Europarådets parlamentariska församling i juni.

Hämtat ur artikel av KARIN EURENIUS 08-13 50 00

onsdag 25 maj 2011

Misstanke om intressekonflikt utreds

WHO:s cancerforskningsorgan har på grund av en intressekonflikt entledigat Anders Ahlbom, ordförande i ett av Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd, från en arbetsgrupp. Strålsäkerhetsmyndigheten utreder nu om uppgifterna om intressekonflikt även påverkar Anders Ahlboms uppdrag i myndighetens vetenskapliga råd.
Den 24 till 31 maj har WHO:s cancerforskningsorgan IARC ett möte för att utvärdera om det finns någon cancerrisk med elektromagnetiska fält, som exempelvis används för mobiltelefoni. Efter mötet ska en arbetsgrupp med experter klassificera den eventuella cancerrisken.

Professor Anders Ahlbom, som är ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för frågor om elektromagnetiska fält, skulle ha ingått i den arbetsgruppen. Men IARC bedömer att Anders Ahlbom har haft uppdrag som innebär en intressekonflikt.
Det aktuella uppdraget avser att han har varit styrelseledamot i Gunnar Ahlbom AB.
– Anders Ahlbom har idag informerat oss om att han entledigats ur arbetsgruppen på grund av en intressekonflikt. Vi tar de här uppgifterna på stort allvar och utreder nu om uppgifterna om intressekonflikt även påverkar hans uppdrag som ordförande i vårt vetenskapliga råd, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.
Utredningen beräknas vara klar under vecka 23.

tisdag 17 maj 2011

Skadestånd till elöverkänslig


Tillkännagivande av en dom som nu utdömer skadestånd till elöverkänsliga som blir diskriminerade.

Elallergiker tilldöms 60 000 kronor i skadestånd då hon som elöverkänslig hade blivit diskriminerad av en läkare som hade ansett att besvären var psykiska.
Läkaren hade anmälts till HSAN som då hade givit läkaren en erinran.
DO har bedömt att det föreligger en diskriminering av kvinnan som elöverkänslig. Efter domen utdömde Landstinget Kalmar 60 000 kronor till kvinnan i skadestånd. Landstinget har även upphört samarbetet med företaget Vikteam som hade hyrt ut läkaren till landstinget.
Tyvärr finns inte artikeln i nättidningen. Barometern-OT 17 maj 2011
Mvh
Solveig Silverin
Det finns fler elöverkänsliga personer som sökt läkarvård och likt fallet ovan blivit likvärdigt behandlade av andra läkare, de har fått "psykmedicin" (lyckopiller) utskrivet, utan närmare undersökning. Läkare har även i ett känt fall klart och tydligt påpekat för patienten att "det finns inget som heter elöverkänslighet".


Egon Reiver

måndag 16 maj 2011

Barnens hälsa under miljöhot

Utdrag ur Mona Nilssons artikel i Miljömagasinet 6 maj 2011, där hon deltog på en konferens om cancerforskning i Paris 12 april 2011. All text är av Mona Nilsson.
Mona Nilsson skriver hur professor Dominique Belpomme i snart 10 år varnat för cancerriskerna med kemikalier och bekämpningsmedel. I appellen står en stor del av dagens sjukdomar, orsakas av miljöfaktorer samt att den ökade förekomsten av kemikalier i miljön, är ett allvarligt hot mot barnen och människans överlevnad.
Vi befinner oss i en värld där människans hälsa offras för rådande ekonomiska system. Det måste upphöra, säger han.
Under de senaste 30 åren har barncancerfallen ökat med 1 % per år. Idag är 10 % av barnen överviktiga, 14 % har astma och 1 % har autism. Barn är mest känsliga för miljögifter och exponeras massivt redan som foster.
Det scenariot är för mig som läkare helt oacceptabelt, säger Dominique Belpomme, en optimist trots de mörka siffror som han presenterat.
Han riktar samtidigt kritik mot media, som han beskriver tiger om problemen. Vi behöver en medievärld som informerar allmänheten. Under de senaste 18 månaderna har han intresserat sig för elöverkänslighet. Han har undersökt 200 patienter och via analyser konstaterat att de har förhöjda nivåer av stressmarkörer i blodet. Samma ämnen ses hos personer med kemikalieöverkänslighet. Patienterna erbjuds behandling med bland annat vitaminer och antihistaminer, vilket har hjälpt i 60-70 % av fallen.

Förutom kemikalier uppmärksammades denna gång även hotet från den ökade strålningen från mobiltelefonin. Cancerläkare Lennart Hardell från Örebro var inbjuden att tala om hjärntumörrisker med mobiler och en session ägnades åt riskerna med elektromagnetiska fält.

Dr. Ana Soto, professor i cellbiologi i Boston, USA, talade om exponering av miljögifter under fosterlivet som kan ge allvarliga sjukdomar hos barnet. Redan 1971 fanns fakta om att flickor som exponerats för gifter i fosterstadiet, som kunde utveckla cancer i livmodern. Idag vet vi att embryonal exponering förutom cancer kan ge andra effekter, som i fallet Bisfonol A: Som för tidig pubertet, övervikt, beteendestörningar, autism och försämrad fertilitet.
Idag får fostren genom exponering för kemikalier ”ny information” jämfört med den de tidigare fått under miljarder år av utveckling. Människan programmeras på ett felaktigt sätt genom exponering.

Niels Skakkeback från Danmark, professor i endokrinologi, berättade att 40 % av danska män idag är mindre fertila än tidigare generationer. Kvinnors fertilitet minskar också. När bröstmjölk från Finland och Danmark jämförs, är den danska mycket mer förorenad av kemikalier. Män från Danmark har också högre förekomst av testikelcancer och sämre spermier.

Professor John Ionescu, behandlar barn och vuxna med miljörelaterade sjukdomar utan det traditionella skolmedicinska artilleriet, behandlingen har istället fokus på avgifta och stärka  patientens immunförsvar.
Han behandlar elöverkänsliga, de är ofta tungmetallbelastade. Vi ger dem stora doser antioxidanter och preparat som för ut gifterna.
 För att bli allergisk behövs något som orsakar det, säger han och ger kvicksilver, bly, bekämpningsmedel, dieselavgaser, ftalater och konserveringsmedel som exempel. Många allergier har sitt ursprung i en förorenad tarm, där olika jästinfektioner lättare får fäste. Allergier kan botas om jästinfektionerna behandlas och kroppen renas från gifter.

Gilles Seralini påpekade liksom många andra på det 2:a stora problemet är industrins inflytande över myndigheter och experter.

David Gee från Europeiska  Miljöbyrån har konstaterat att mänskligheten har utvecklas till Homo Stupidus, som inte förmår att lära av tidigare misstag, utan fortsätter upprepa samma felaktiga beteende. Han är starkt kritisk till slitna argument som ”det finns inga entydiga belägg” för att vita åtgärder. Det var samma argument som tobaksindustrin använde i decennier.
Om du väntar på skada, får du skada, säger David Gee. Han menade att experter och politiker måste ställa sig den viktiga frågan: Vilka blir konsekvenserna för människorna och miljön om jag har fel?

 Denna textsammanfattning är hämtad från Mona Nilssons artikel, som finns som helhet i Miljömagasinet nr 18 2011.

Egon Reiver

måndag 9 maj 2011

Myndigheter undanhåller sanning

Myndigheter undanhåller sanning
Europaparlamentet gick för ett antal år sedan ut med en sammanställning av Fysiologiska effekter och miljöeffekter av icke-joniserande strålning, och att med att avråda barn, särskilt i förpubertetsåldern – att använda mobiltelefon under längre samtal p.g.a barns förhöjda mottaglighet för negativa effekter på hälsan.
I EU:s sammanfattning på sju sidor kan man läsa vidare: Ett nutida hot mot folkhälsan är den av människan framkallade ”elektrosmogen”. Denna icke-joniserande elektromagnetiska förening med tekniskt ursprung är särskilt förrädiskt eftersom den inte upptäcks med våra sinnen – ett faktum som tenderar att främja en ganska nonchalant hållning beträffande det personliga skyddet. Ändå är föroreningen av det slag att det egentligen inte finns någonstans där man kommer undan den.
Eftersom elektromagnetiska fält är absolut nödvändigt för sådan teknik som samhället inte är beredd att avstå ifrån, bör mer omfattande skydd utvecklas. Som förklarats ovan finns det en risk för negativa effekter på människors hälsa.
Det finns för närvarande en stor oro bland allmänheten när det gäller eventuella negativa effekter på hälsan av lång- och kortsiktig exponering för elektrosmog. Allmänheten är också, med fog skeptisk till statens och industrins försök att lugna, särskilt med tanke på det oetiska sätt på vilket staten och industrin samarbetar för att gynna sina egna intressen. Som mellanhänder i detta samarbete förekommer dessutom ofta tillsynsorgan, vars funktion del antas vara att säkerställa att allmänhetens säkerhet inte äventyras av elektromagnetiska fält. I  Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som har det övergripande ansvaret.
Allmänhetens skepsis intensifieras ytterligare av rapporter om fall där mobilindustrin, i samband med att de ger finansiellt stöd till forskning, försöker ”övertala” forskare, vars iakttagelser kan skada marknadens utveckling att rentav ändra sina resultat för att göra dem mer ”marknadsvänliga”.
Det finns en beklaglig tendens att tillskriva marknadsvänlig forskning en större betydelse, publicitet och profil än icke marknadsvänlig forskning, som antyder potentiella negativa effekter på hälsan. Här har media medverkat med större rubriken åt telekomindustrin, än den forskning som visat på ohälsan.
Allmänhetens oro är alltså inte ogrundad och det ironiska med den nuvarande situationen, vad beträffar mobiltelefoner och basstationer, är att nuvarande säkerhetsvärden ger större skydd åt elektronisk utrustning än åt människan.
Vad som är mest oroande för barn och vuxna, är att utsättas ofrivilligt för mikrovågsstrålning 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.
Under alla tidigare år har (SSI) vidhållit, nuvarande Strålsäkerhetsmyndighet (SSM) att det inte finns något vetenskapligt stöd för att avråda från att använda mobiltelefoner, för att i nästa uttalande rekommenderar ”viss försiktighet” vid långvarig användning av mobiltelefon.
Cancerläkare Lennart Hardell har i sin forskning visat att både trådlösa telefoner och mobiltelefoner ökar risken för hjärntumörer, men det berör inte SSM – verkar det som.
Barnleukemin har ökat stark efter all mobilsmog, som alla ofrivilliga barnen utsätts för.
I början av december 2009 gick telekomindustrin ut i media med ny forskningsrapport att mobilen inte ger hjärntumör, med dagens information visar hur och vem som bestämmer dagordningen i Sverige och Norden. Det var väl för att gagna julklappsinköpen.
Samtidigt berättar journalisten Mona Nilsson i en artikel om två fall i Italiensk domstol, där det konstaterar att mobiltelefoner och trådlösa telefoner orsakat cancertumörer. Personer som använt både trådlös telefon som mobiltelefon flera timmar varje dag.
Sverige tillhör de länder som godkänner det högsta strålningsvärdet, ett strålningsvärde som inte skyddar människan, utan bara telekomindustrin. Socialstyrelsen hänvisar till SSM. Vem tar ansvar för de människor som kan drabbats av cancer eller andra skador vid användande av trådlös telefoni, när Strålsäkerhetsmyndigheten bara förvränger eller undanhåller sanning.

Ann-Louise och Egon Reiver.