fredag 25 mars 2011

Öppet brev till kommuner


Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län är en intresseförening mot elektromagnetiska fält och radiofrekvent mikrovågsstrålning.
    * Vi arbetar med att ge råd och stöd till dem som blivit överkänsliga och även till deras familjer.
    * Att skapa förståelse för problemen.
    * Att sprida information om riskerna med elektromagnetiska fält, digital teknik, högfrekvent strålning.
    * Att upplysa och vilja påverka myndigheter och beslutsfattare m.fl., så att det satsas på åtgärder för att lösa/förebygga problem.

Den mobila utveckling som vi har i vårt samhälle idag kan vi inte ta bort, det är en del av infrastrukturen. Personligen tycker jag att tekniken i alla dess former är fantastisk, men vi måste också tänka på att det alltid finns människor som mer eller mindre blir sjuka av den nya tekniken och en del av dem blir totalt utslagna och kan inte vistas ute i samhället som de flesta av oss.
Många av de utslagna elöverkänsliga människorna har fått söka sig ut till mycket lågstrålande områden där radioskuggande är deras skydd, (men där vanlige Svensson inte vill vara med sin mobil).
Vi har tidigare 2009 sökt stöd hos samtliga kommuner för evakueringsbostad för personer med elöverkänslighet, som är ett erkänt funktionshinder, men med inget eller svagt intresse från kommunerna. 
Det måste ändå finnas en vilja från respektive kommun att alla deras medborgare ska må bra och känna det stöd de kan få från sin kommun.
Att se över mast- och sändarbeståndet i varje kommun är en viktig del för alla människor, och att se möjligheter att skapa eller befästa lågstrålande zoner på de platser som idag har betydande radioskugga och är lågstrålande område.
Elöverkänsligas förening i Jönköpings län ser här en möjlighet att hjälpa de utslagna och strålningsskadade människorna till ett drägligare liv i samarbete just den kommun som de bor i.


Mats Dämvik, Juristfirman Unité., har skrivit följande:
Flera kommuner har i sina översiktsplaner avsatt områden som lågstrålande zoner, vars syfte är att främja en social synpunkt god livsmiljö för överkänsliga mot EMF och radiofrekvent mikrostrålning (elöverkänsliga), Plan- och bygglagen PBL 2:2 eller att med utgångspunkt från försiktighetsprincipen ta hänsyn till deras hälsa (PBL 2:3).
Denna typ av planer är givetvis bra och förbättrar möjligheterna att få stopp på mastbyggen inom området. Problemet är dock att översiktsplanen inte är bindande vid bygglovsprövningar, och därför inte utgör något säkert skydd. Även om kommunen nekar bygglov för en mast, finns det risk för att ett sådant beslut ändras av en senare prövningsinstans.
Hur gör man då för att få ett bättre skydd?
PBL ger två verktyg som kan användas för att skapa juridiskt bindande planer; detaljplan och områdesbestämmelser (OB).
Efter en omfattande utredning har den av regeringen tillsatta PBL-kommittén tydligt angivit att denna typ av rättverkande planer kan användas för att skapa lågstrålande zoner.
Då kommunen redan har skapat lågstrålande zon i översiktsplanen, är det i de flesta fall lämpligast att göra denna juridiskt bindande genom att meddela OB för området.
Den rättsliga grunden för att skapa sådana bestämmelser återfinns i PBL 5:16, där det anges att grunddragen för användning av mark för bebyggelse får regleras genom OB.
För ett område som är tillräckligt stort för att hålla masterna på lämpligt avstånd från en skyddande bebyggelse, kan kommunen exempel ge OB av följande betydelse: ”Detta område ska användas för boende av strålnings- och elöverkänsliga personer. Inga åtgärder får vidtas som kan försvåra en sådan användning”.

Områdesbestämmelsernas rättsverkan
Om en operatör ansöker om bygglov för att sätta upp en mast inom zonen, görs en prövning av denna ansökan enligt PBL 8:12.
Av detta lagrum följer att bygglovsansökan inte får bifallas om den strider mot OB. Mindre avvikelser får visserligen göras, men endast om dessa avvikelser är förenliga med syftet med bestämmelserna.
Har kommunen formulerat sina OB på ett lämpligt sätt, ska alltså dessa utgöra en säker grund för att neka bygglov för mobilmaster.
Det kan även vara så att operatörerna vill sätta upp basstationer på befintliga byggnadsverk, och att det därför inte krävs något bygglov för åtgärden också i sådana fall ger OB ett skydd. Av PBL 5:36 följer nämligen att åtgärder som inte kräver bygglov och avser byggnader eller andra anläggningar, ska utföras så att de inte strider mot OB.
OB har därutöver verkan utanför PBL, det händer t.ex. att operatörerna ansöker om ledningsrätt hos Lantmäterimyndigheten, för att få sätta upp en mast en basstation på annans mark, i strid mot fastighetsägarens vilja. Enligt §8 ledningsrättslagen, får inte ledningsrätten meddelas i strid mot OB.

Ett annat stort problem är den rasering TeiliaSonera utför på landsbygden, där ca 50 000 telefoninnehavare i Sverige mister sin trådbundna telefon i utbyte mot trådlös telefoni. Detta försvårar för många överkänsliga som inte tål den radiofrekventa strålningen och även äldre människor som har sina trygghetslarm.
Därför är det av stor vikt att enskilda personer, organisationer, kommuner och länsstyrelsen gemensamt ser över problemen i vår infrastruktur och agerar för medborgaren och samhället.


Att idag använda trådlös telefoni över allt i samhället är det största problemet för människor som är överkänsliga mot radiofrekvent mikrovågstrålning.
Samhället har inte visat något större intresse för dem utan hela tiden hänvisat till Boverket och SSM och lutat sig emot deras uttalande att det inte är vetenskapligt beprövat o.s.v.
Men ännu har ingen beslutsfattande person gjort besök hos någon drabbad elöverkänslig person och skaffa sig en egen grundad uppfattning i frågan.
Ett ytterligare problem är och kommer att växa mer, är den de trådlös telefoni och data (DECT och Wi-Fi) på våra barndaghem, skolor, vårdinrättningar och även äldreboende.
När man ser på all forskning om skador på hjärnan, finns den obestridliga slutsatsen att det kommer att bli en stor hälsorisk, som troligen redan är på gång.
Inlärningsproblem bland de unga, ADHD, autism, cancer, Alzheimers, Parkinsson, psykologiska och beteendemässiga störning har framförs i olika internationella forskningar.

Egon
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar