lördag 26 mars 2011

Fakta om EMF och radiofrekvent strålning

I denna rapport används elektromagnetiska fält som samlingsnamn för såväl lågfrekventa elektriska och
magnetiska fält som för radiofrekvent strålning.Elektriska fält bildas runt föremål och ledningar anslutna till en elektrisk spänningskälla och den bildade elektriska fältstyrkan anges i enheten volt per meter (V/m). Om det är växelspänning bildas ett elektriskt växelfält. Vanlig hushållsel ger en elektrisk spänning på 230 volt med 50 svängningar per sekund, dvs. frekvensen 50 Hertz (Hz).

Magnetiska fält bildas först då det flyter en elektrisk ström i ledningen, vilket sker när en apparat slås på.
Den magnetiska fältstyrkan anges i ampere per meter (A/m). Av historiska skäl används oftare den magnetiska flödestätheten som mätvärde, vilken benämns tesla (T). Då det handlar om miljondels tesla används begreppet mikrotesla (μT).

Om man höjer frekvensen tillräckligt långt så att ledningslängden blir av samma storleksordning som våglängden, kommer en del av energin att ge sig av från ledaren. Det bildas s.k. radiofrekvent strålning. Den rör sig med ljusets hastighet (300 000 km/s) och med våglängden 0,3 meter för frekvensen GSM 900 och tre meter för FMbandets radiosignaler. Våglängden är avståndet mellan två på varandra följande toppar av den elektromagnetiska vågen.
Nivån på radiofrekvent strålning, t.ex. strålning från en mobilantenn, mäts på avstånd i det s.k. fjärrfältet och då mäts vanligen den elektriska fältstyrkan (V/m). Utifrån denna fältstyrka kan effekttätheten beräknas, vilket anges i watt per kvadratmeter (W/m2). Mer information finns på Elöverkänsligas Riksförbunds hemsida
www.feb.nu/wireless/.

Ofta förekommer s.k. övertoner (multipler av 50 Hz) eller transienter (oregelbundna kortvariga
störningar) på elnätet. Detta kan vara mycket besvärande för elöverkänsliga. Starka s.k.
vagabonderande strömmar bildas när skyddsledarna från två eller flera gruppcentraler står i förbindelse
med en och samma metallstruktur. Exempelvis kan det gälla fjärrvärmerör, vilket medför att de
vagabonderande strömmarna kan spridas i ett helt fjärrvärmesystem och ställa till bekymmer för
elöverkänsliga personer.

Källa: HET-projektet, Elöverkänsligas Förbund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar