fredag 17 november 2017

Information, demokrati eller diktaturhandling?


Hur kan det komma sig att ansvariga myndigheter, organisationer, politiker i riksdag och regering med flera, medverkar endast i spridning av den information telekomindustrin och mobiloperatörerna levererar i sociala media och övrig massmedia?

Hur kan det komma sig att den information som publiceras, att den verklighet som ska spegla vardagslivet hos el- och strålningskänsliga personer, förnekas, förlöjligas och kränks av ansvariga myndigheter, organisationer, politiker i riksdag och regering med flera?

Vad finns respekten, förståelsen, medvetenheten, empatin, mänskliga rättigheter, barnkonventionen och andra konventioner som Sverige skrivit under, alla oberoende forskningrapporter från internationella läkare och forskare, alla verkliga dokument om el- och strålningsöverkänsliga personer? Den information som visar verklighetens vardag för el- och strålöverkänsliga personer.
Jag blir så frustrerad och upprörd över hur samhället mörklägger sanningen, till fördel för den trådlösa infrastrukturen, en odemokratisk handling vill jag påstå.

Att media och myndigheter mörklägger och negligerar strålningsrisker från trådlös teknik och Wi-Fi, mikrovågor och elektromagnetisk strålning som exponeras ofrivilligt på människor.
Myndigheters nonchalans, åsidosättande, genom förvrängd sanning, förnekande, att lämna därhän, kränkningar och förtal med mera, är tyvärr det bemötandet som speglas mot det ”osynliga folket” , människor som mot sin vilja har drabbats av en funktionsnedsättning, som de aldrig valt frivilligt.
Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen skriver: Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G.
De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer p.g.a den ökande strålning som 5G innebär.
De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell.
Över 190 vetenskapsmän och doktorer har undertecknat 5G-appellen. ”Den trådlösa industrin avser att använda teknik som kan ha några mycket allvarliga skadliga följder”, förklarar en av undertecknarna av skrivelsen, Lennart Hardell, cancerläkare och docent vid onkologiska institutionen, medicinska fakulteten, Örebro Universitetet, Örebro. (lista undertecknare 15 september 2017).

Om detta publiceras inte en rad i massmedia, Tv m.m, självklart en avsikt att inte sprida till allmänheten. I ett öppet samhälle, där demokrati ska gälla, måste båda sidor redovisas för att inte styra informationen ensidigt, som sker i diktaturländer.

Felaktig Miljöhälsorapport från Folkhälsomyndigheten om strålningsrisker
9 november, 2017 Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2017 är grovt felaktig och vilseledande gällande hälsorisker med elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik.
Det konstaterar Strålskyddsstiftelsen i en granskning.  De båda författarna till avsnittet om elektromagnetiska fält, Anders Ahlbom och Maria Feychting, professorer vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, har tydliga intressekonflikter i form av bland annat finansiering från den berörda industrin som inte redovisas.

Att Miljöhälsorapporten på sidorna 200-208 ger en djupt felaktig bild av forskningsläget om hälsorisker med elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik är synnerligen allvarligt för folkhälsan.
Rapporten ligger till grund för många beslut gällande val av teknik samt nödvändiga åtgärder för att skydda människor mot hälsoeffekter av elektromagnetiska fält, i regeringen, inom myndigheterna och inom kommunerna.  Det berör även beslut gällande barn i skolan och förskolan.
De hälsorisker som forskningen allt tydligare visat under senare år inkluderar risk för aggressiv hjärntumör, Alzheimers och ALS, dvs sjukdomar med hög dödlighet, stort lidande för drabbade och anhöriga. De innebär också höga kostnader för samhället.
Ändå avfärdas riskerna för dessa svåra sjukdomar utan reservation i Miljöhälsorapporten.
Det är särskilt allvarlig då exponeringen för elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning ökat massivt under senare år, även gällande alla barn.
Ledande experter anser att mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning bör klassas som högsta klassens cancerogen, enligt IARC:s klassningssystem.
De växande vetenskapliga beläggen för att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning orsakar psykisk ohälsa och cancer ignoreras också.
I dag utgör den ökande psykiska ohälsan ett stort folkhälsoproblem med stora kostnader för samhället.

Miljöhälsorapporten bör dras tillbaka och omarbetas i samarbete med forskare som förmår ge en saklig och opartisk bedömning av kunskapsläget i enligt regeringsformens krav på all offentlig verksamhet och i folkets intresse, konstaterar Strålskyddsstiftelsen.
Miljöhälsorapporten/Anders Ahlbom och Maria Feychting hävdar bland annat:
”Det finns inget vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker….det finns ingen vetenskaplig grund för att misstänka detta. ”

230 vetenskapsmän har i en gemensam appell (EMFscientists appeal) nyligen konstaterat följande:
”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.”
Att Miljöhälsorapporten/Anders Ahlbom och Maria Feychting har fel är enkelt att bevisa:
Det vetenskapliga stöd för hälsorisker p.g.a elektromagnetiska fält som rapporten påstår inte finns, finns bevisligen i stor omfattning och är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (se lista).

Frågan alla bör ställa sig är: – Vilka är mest trovärdiga, Anders Ahlbom och Maria Feychting, båda finansierade av den berörda industrin? Eller de 230 vetenskapsmännen?

Vi bör också ställa frågorna: -Vilket ansvar har Anders Ahlbom och Maria Feychting för sina uppenbart grovt felaktiga påståenden i rapporten?
Vilket ansvar har de ansvariga på Folkhälsomyndigheten för att ha brustit mot grundläggande krav på saklighet och opartiskhet i en stor miljöhälsofråga?
Det är obegripligt hur Folkhälsomyndigheten har kunnat förbise Anders Ahlboms och Maria Feychtings väl kända intressekonflikter i form av medlemskap i ICNIRP och mångåriga finansiering från telekomindustrin samt Anders Ahlboms koppling till brodern Gunnar Ahlbom, mångårig lobbyist för Telia i Bryssel.
År 2011 accepterades därför inte Anders Ahlbom som objektiv expert åt IARC vid cancerutvärderingen. Nedan bild är från Sveriges Radios artikel om händelsen 2011:

Hälsorapportens text hämtat från Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen.

/ 2017-11-17 Egon Reiver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar