torsdag 9 november 2017

Myndigheters prestige går före folkhälsan?


Jag fick brev från en vän, hon är alldeles förtvivlad av det bemötande myndigheter beter sig mot henne och familjen. Hennes barn är drabbad av en funktionsnedsättning, som gör barnet sjukt vid exponering av elektromagnetiska fält och mobilstrålning.
Hon berättar att det tar mycket energi att strida mot olika myndigheterna, när de inte vill acceptera att ett barn blir sjukt och inte klarar av all trådlös teknik i skolan. 
Istället hotar kommunen med att tvinga henne betala höga vitesbelopp för att barnet inte kan gå i skolan. Kommunen vägrar acceptera barnets el- och strålningsöverkänslighet som är en funktionsnedsättning, istället för att lösa problemet med att t.ex.stänga av den trådlösa tekniken eller erbjuda hemundervisning. Vill man hitta lösningar så finns det bra lösningar.

Trots att det finns läkarintyg vägrar myndigheten, när modern upplyst om att barnet kommer bli livshotande  sjuk när han kommer att utsättas för den trådlösa tekniken.
”Att vara den lilla Daniel som kämpar mot en jätten Goliat”, är inte någon lätt uppgift.
Skolinspektionen som ska vara till stöd, men sedan 2016 hjälper de inte elöverkänsliga barn längre, på samma sätt som förr.
Detta är ett tydligt bevis på hur en myndighet inte visar respekt för person som är drabbas av en funktionsnedsättning. Myndigheten ignorerar totalt den hjälpsökande, där de hämtar  otydliga och osanna underlag som påstående, underlag som hämtas från telekomindustrins betalda lobbyister.
Jag vill påstå att detta är brott mot både barnkonventionen och respekt för de mänskliga rättigheter, som Sverige skrivit under på, men har inte större värde än dasspapper.
Vår regering, riksdag och ansvariga myndigheter och politiker kör sitt egna race så länge de flesta medborgare inte reagerar, då kan de lugnt sitta kvar  och njuta av "demokratin".
Vad är det för samhälle vi vill ha eller stödjer med passivitet och egoism?

Skolplikten innebär snåriga regler och Sverige är ett av två länder som förbjuder hemundervisning.
Enligt 2011 års skollag, anges det tre synnerliga skäl för hemundervisning:
·       Elev som är nyanländ från annat land.
·       Elev som ska göra en längre resa.
·       Elev som deltar i en filminspelning.
·       Men inget om hälsan, att minimera hälsoproblem m.m.  I detta fallet klarar inte barnet att exponeras av trådlös teknik. Enda möjligheten är att skapa en helt strålningsfri miljö för honom och där saknas totalt intresse från myndigheten.

Sverige är anslutet till Europarådet, där Parlamentariska församlingen i Europarådet
talar om ”De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön.
Den parlamentariska församlingen har flera gånger betonat vikten av staternas åtagande att skydda miljön och miljörelaterad hälsa, såsom fastslagits i många stadgar, konventioner, deklarationer och protokoll sedan FN-konferensen om den mänskliga miljön och Stockholmsdeklarationen (Stockholm 1972)
Resolution 1815 (2011): 6. Parlamentariska församlingen beklagar att trots uppmaningar om att beakta försiktighetsprincipen och trots alla rekommendationer, deklarationer och vissa framsteg inom lagstiftningsarbetet, råder det fortfarande en ganska ljum reaktion av kända och nya miljö- och hälsorisker.
Förseningar är mer regel än undantag när det gäller att anta och genomföra effektiva förebyggande åtgärder. Att invänta hög bevisnivå från vetenskaplig och klinisk forskning innan man går till handling för att förhindra välkända risker, kan leda till utomordentligt höga framtida kostnader av både ekonomisk och mänsklig art, såsom det en gång skedde i frågan om asbest, blyad bensin och tobak.
8.1. att allmänt: 8.1.1. vidtaga alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering när det gäller barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer;
8.1.3. införa informations- och upplysningskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, särskilt med inriktning på barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder;
8.1.4. ägna särskild uppmärksamhet åt elöverkänsliga människor som lider av ett syndrom som medför överkänslighet mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive att inrätta strålningsfria zoner som  inte täcks av trådlösa nätverk;
8.1.5. i syfte att minska kostnader samt att spara energi och skydda miljö och människors hälsa
8.3. angående skydd av barn: 8.3.1. att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;
8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet;
8.5.7. se till att insyn i lobbygrupperna blir obligatorisk;
Idag styra all information om negligerad miljöpåverkan från trådlös teknik från mobilindustrin lobbyister. Deras påverkan på myndigheter och ansvariga politiker är total.

·       Det är känt att strålningen öppnar blodhjärnbarriären och släpper igenom giftiga ämnen in i hjärnan.
·       Stör melatoninregleringen med åtföljande sömnproblem, samt att den slår emot immunförsvaret.
·       Det har också visat sig att ett barns huvud kan absorbera dubbelt så mycket mobilstrålning och när det gäller benmärgen så är det tio gånger så mycket.
·       Barn och ungdom som i tidig ålder utsätts och exponeras av trådlös teknik, kan löpa mycket större risk att utsättas för hjärntumör i vuxen ålder.

Att strålskyddsmyndigheten i stort förnekar detta efter information från telekomindustrin lobbyister, är högst anmärkningsvärt. Då ansvariga politiker och myndigheter hämtar sin information från Strålskyddsmyndigheten (SSM), blir detta ett moment 22, som innebär ett dilemma som saknar lösning. 

Det SSM hänvisar knapphändigt till är Försiktighetsprincipen, som betyder att det finns en svag misstanke om att långvarig mobilanvändning ökar risken för vissa tumörtyper.
·       Att även en svag misstanke om att magnetfält från kraftledningar, som ökar risken för barnleukemi. Därför tillämpar Strålsäkerhetsmyndigheten försiktighet på dessa områden. 
·       Principen innebär att onödig exponering för strålning ska begränsas om det kan ske till rimliga kostnader och konsekvenser.
·       Att Försiktighetsprincipen finns även reglerad i Miljöbalken i 2 kap 3 § tillsammans med andra hänsynsregler. 
·       I miljöbalken sägs att redan vid risk för negativ påverkan på människors hälsa och miljö, innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra en störning.
Det finns hänvisning, men den efterlevs inte av myndigheter, regering och riksdag. Svenska myndigheter och politiker har tyvärr helt ignorerat rekommendationerna, trots att den är politiskt bindande.

Cyperns skolminister förbjuder trådlösa nätverk i förskolan samt stoppar installation av nya trådlösa nätverk i grundskolan för att skydda barnen mot hälsoriskerna med mikrovågsstrålningen
I Sverige vill vi gärna slå oss på bröstet när det gäller barnens situation, men inte ens här har vi lyckats att tillgodose barns rättigheter fullt ut.
Det framgick när barnrättskommittén 2015 kom med sina sammanfattande slutsatser över hur Sverige följer barnkonventionen.
– Idag kan myndigheter och domstolar avfärda konventionen eftersom den inte har status av svensk lag.
Vi har sett att detta får konsekvenser för beslut som rör barn, säger Christina Heilborn.  Källa: Unicef.

Enligt Socialstyrelsens cancerregister har cancersjukdomar ökat med
ca 50 % från år 2000 med 46 000 fall, till år 2015 med 64 000 fall.

Dramatisk ökning av psykisk ohälsa – En effekt av ökad mobilstrålning:
·       Antalet patienter som varje år i öppenvården fått diagnosen ”psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar” har ökat från 142 000 år 2005 till 344 000 år 2014.
·       I åldern 0-29 år har antalet patienter ökat med 200%, från 46 000 år 2005 till 139 000 år 2015.
·       Den ökande psykiska ohälsan är därmed en förväntad effekt av den ökande exponeringen för mikrovågsstrålning och den mest sannolika förklaringen.  
Källa: Strålskyddsstiftelsen.
·       Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse till EU-kommissionen, i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G.
·       De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer p.g.a den ökande strålning som 5G innebär.
·       De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön.
Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell, cancerläkare och docent vid onkologiska institutionen, medicinska fakulteten, Örebro Universitetet, Örebro.

För mycket skärmtid skadar barns hjärnor. "De får svårare att känna empati och det går aldrig att ta igen", säger barn- och skolläkaren Åse Victorin
Åse har inget emot datorer och skärmar som arbetsredskap, men spelande, tittande och kommunicerande via skärmar är skadligt.
Skärmtiden hämmar den kognitiva utvecklingen och ungdomar med mycket skärmtid i bagaget har sämre förmåga att känna empati.
– Hjärnan är plastisk. De områden som tränas utvecklas och de områden som undviks går tillbaka. - Barn måste träna sig i empati.
Skolverkets förslag att digital teknik ska bli obligatoriskt i förskolan är mycket dåligt, tycker Åse Victorin.

Kalle Hellberg skriver: Den trådlösa tekniken skadar barnen i skolor med wi-fi och där mobiler är tillåtna, i mycket stor grad, då borde väl all information som handlar om mobiler och trådlös teknik i skolor belysa dessa risker i första hand!
Det handlar ju om barnens hälsa, vilket väl borde vara viktigare än barnens trevnad av att få använda Internet och sociala medier på lektionstid! 
Givetvis skadas alla (allt levande) i hela samhället av den trådlösa tekniken, barnen mest. Men när inte ens barnens arbetsplats skolan tar larmrapporter på allvar, så är det heller ingen som i hemmen och på fritiden bryr sig om denna risk.
Med den faktiska vetskapen om dessa risker, belysta av över 20 000 forskningsrapporter, är det inte mindre än skandal att ni medvetet undanhåller dessa risker i ett program som handlar om mobiler och dess påverkan och inverkan i skolarbetet.

Det är bara att konstatera att myndigheterna inte tar sitt ansvar för hälsomiljön i skolan:
När man använder wi-fi i skolan och förskolan, påverkas barn och ungdom av detta genom trötthet, huvudvärk, sämre inlärning, försämrat minne, psykisk ohälsa, utmattning m.m.
I de skolor där de stängt av wi-fi och annan trådlös teknik, har det genererat till en bättre skolmiljö, bättre hälsa och mer välmående barn.
Man kan med största säkerhet peka på ”PISA-rapporten”, som ett skrämmande exempel på hur den svenska skolan har redovisat sämre resultat på grund av all trådlös teknik. Alla påverkas negativt av trådlös teknik, en del mindre, en del mer och en del blir allvarligt sjuka. El- och strålningsöverkänslighet är en allergi-symtom, som påverkas från yttre påverkan från trådlös teknik som wi-fi, mobilsändare och annan radiofrekvent verksamhet.
Detta förnekas av mobilindustrin, som är fyra gånger större än läkemedelsindustrin, så styrs helt av ekonomiska intressen.


2017-10-08 Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar