tisdag 20 mars 2012

Kemisk känslighet och Elöverkänslighet

SKRIFTLIG FÖRKLARING
i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen
om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade
hälsoproblem (ICD)
Oreste Rossi 0014/2012
Europaparlamentet avger denna förklaring
– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2008 om halvtidsöversyn av den
europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (2007/2252(INI)), särskilt
skäl J,

– med beaktande av beslut nr 1350/2007/EG om inrättande av ett andra gemenskapsprogram
för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013) och vitboken ”Tillsammans för hälsa: Strategi
för EU: 2008–2013” (COM(2007)0630),

– med beaktande av sin resolution av den 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med
elektromagnetiska fält,

– med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ojämlikheter i hälsa mellan olika europeiska länder bör åtgärdas.

B. Patienter som lider av multipel kemisk känslighet är känsliga för miljöföroreningar,
medan patienter som lider av elöverkänslighet är känsliga för elektromagnetisk strålning. I
båda fallen är det fråga om allvarliga risker på många olika områden som patienterna inte
själva kan påverka, såsom luften de andas eller exponering för elektromagnetisk strålning.

1. Europaparlamentet rekommenderar att de medlemsstater som ännu inte har gjort det ska ta
med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin version av den internationella
statistiska klassifikationen och i sina förteckningar över yrkessjukdomar som grundar sig
på ILO:s rekommendationer. Parlamentet föreslår att Världshälsoorganisationens
generalförsamling bör ta med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin
kommande klassifikation ICD-11.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar att tillämpa gällande
bestämmelser om elektromagnetisk strålning och exponering för skadliga ämnen samt att
strikt tillämpa försiktighetsprincipen om effektiva åtgärder i hälso- och miljöfrågor för att
omedelbart skydda de drabbade, vars antal hela tiden drastiskt ökar.

3. Europaparlamentet föreslår att man ska harmonisera bestämmelserna om fysikaliska agens
eller skadliga ämnen i medlemsstaterna, på grundval av de striktaste kriterier som finns
och också kontrollera importerade produkter.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med
namnen på undertecknarna till rådet och kommissionen samt medlemsstaternas parlament.

Skriftlig förklaring om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar