tisdag 30 augusti 2011

El- och strålningsöverkänslighet, en funktionsnedsättning


Socialstyrelsen 2009-10-05. Dnr 32-11316/2009
Socialstyrelsens definition av funktionshinder: ”Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.”

”När det gäller begränsningar hänvisade till besvär relaterade till elektromagnetiska fält vidhåller Socialstyrelsen den hållning som enheten för handikappfrågor bl.a. uttryckte i ärende Dnr 72-8346/2007, d.v.s att avsaknaden av bevisning om samband mellan exponering av elektromagnetiska fält och besvär inte får leda till att enskilda undanhålls från det stöd vederbörande är i behov av.
Utgångspunkten för handikappolitiken är just det miljörelaterade, relativa handikapp-begreppet, d.v.s att funktionshinder inte ses som en egenskap hos individen utan att begreppet betecknar brister i mötet mellan individens förutsättningar och den miljö hon befinner sig i.”

El- och strålningsöverkänslighet är miljörelaterat, effekten av olika kemikalier, tungmetaller, bekämpningsmedel och konserveringsmedel som påverkar miljön på olika sätt, där människan är en del av naturen och miljön.
Kemikalier, bekämpningsmedel och den ökande elektromagnetiska strålningen i vår miljö, påverkar människor, djur och växter. Som utgör ett hot mot vår hälsa och våra barns hälsa.

Barn påverkas mest av miljögifter och den strålning de kan utsättas för redan som foster, för att sedan under sin uppväxt utsättas från mikrovågsstrålning varje dag, varje timma från trådlösa data- och telefonsystem.

Barn kan även ärva tungmetallförgiftningen av sin mor och mormor och är man tungmetallbelastad kommer olika former av reaktion/symptom av överkänslighet från eksem, astma till el- och strålningsöverkänslighet.

Europarådet resolution 1815/2011 vädjar till medlemsstaterna att ta hänsyn till elöverkänsliga. Lågstrålande områden bör inrättas och andra åtgärder bör vidtas för att skydda elöverkänsliga personer i Europa. Resolutionen är mycket radikal och en rekommendation i de 47 medlemsstater.
I Sverige finns inget större intresse för frågan hos kommuner eller medialt.
Det är viktigt att skydda lågstrålande och tysta områden i PBL, så utbyggnad av trådlösteknik och basstationer  förhindras inom dessa zoner.

I skolorna reglerar EU-Rådet mobilanvändandet strikt och fast uppkoppling ska användas före trådlöst och att minska befolkningens exponering för mobilstrålning och trådlösa nätverk.
Inga nya trådlösa datanätverk bör eller ska byggas i skolorna och befintliga nätverk bör bytas ut till trådbundna datanätverk för att skydda barn och unga från onödig exponering.
Rådet hänvisar även till ny forskning som visar på cancerrisker och andra hälsoproblem i.s.m med radiofrekventa fält ökar.
Mona Nilsson skriver att under de senaste 30 åren har
barncancerfallen ökat med 1% varje år.
10% av barnen överviktiga,
14% har astma
1% har autism.

Minns vi vår historia ett antal år tillbaks?

          Neurosedyn, fenoxisyror, hormoslyr, kvicksilver, DDT, asbest, tobak, bly m.fl. som var ”ofarligt för människan tidigare”, innan sanningen kom ifatt!
          Varför glömmer vi bort tidigare hot mot mänskligheten?
          Varför inser inte myndigheterna det nya faran/hotet från strålning och elektromagnetiska fält, som påverkar och skadar barn och den unga generationen?

Professor John Ionescu behandlar barn och vuxna med miljörelaterade sjukdomar, genom att avgifta och stärka patientens immunförsvar.
För att bli allergisk/överkänslig behövs en orsak, som ex. kvicksilver, bekämpningsmedel, dieselavgaser, olika kemiska ämnen och konserveringsmedel.
Rådet varnar för all trådlös teknik som är digital och pulsad som DECT-telefoner, babyvakter och liknade. Det gäller att handskas rätt med elektromagnetisk strålning.

Inflytandet är stort från en liten grupp experter inom telekomindustrin, där alla håller varandra om ryggen styr med hjälp av lobbyister hela samhället. De gränsvärden som ICNIRP och WHO är alldeles för höga för människans hälsa, resolutionen uppmanar medlemsländerna att söka egen vetenskaplig grund i frågan och stödja forskning som leder till mer ofarlig teknik.
Mobilstrålning från 3G kan skada DNA redan vid 0,05 W/kg, gränsvärde idag är 2,0 W/kg,
Medlemmar i ICNIRP dominerar de flesta utredningar om risker med mobiler. Hitintills har de sagt: ”det finns inte något samlat vetenskapligt underlag som tyder på att radiofrekventa fält orsakar skadliga hälsoeffekter hos människor”, men att försiktighetsprincipen ska gälla. Dubbla budskap?

Lennart Hardell, professor Universitetssjukhus, Örebro och Kjell Hansson Mild, forskare vid Arbetslivsinstitutet, Umeå, säger: Hos personer som använt mobiltelefon eller trådlös telefon mycket och med lång latenstid (tid sedan användningsdebut) finns en klart ökad risk för elakartad hjärntumör.

Äldreboende bygger idag på mycket trygghet för de äldre, men de ansvariga i kommuner glömmer totalt bort de elektromagnetiska strålningsfälten i byggnaden, där trådlösa system är en självklarhet för dem.

Hur ska en person som drabbats av el- och strålningsöverkänslighet över huvud taget kunna vara boende i den miljön?
Inte ska den elöverkänsliga personen behandlas som psykiskt sjuk och drogas ner för att dämpa de problem som uppstår av den trådlösa tekniken?
Elöverkänslighet är ett funktionshinder, hänsyn måste tas till ”den person med syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält”.
(Syndrom, ger en bild av ett bakomliggande förhållande eller förlopp.)
(Intolerant är att inte respektera och acceptera mänskliga olikheter.)

Vårt samhälle är en mångfald, där alla ska kunna bo, leva, utvecklas och må bra, även på ålderns höst.
Det är tekniken som ska anpassas till människan och inte tvärtom. Vi måste använda en beprövad teknik som är anpassad till varje individ, det är en del av mänskliga rättigheter.
Därför gäller att inrätta lågstrålande zoner i varje kommun för el- och strålningsöverkänsliga personer, där all trådlös teknik som stör förbjuds inom ett skyddat område/zon.

Albert Einstein:  ”Det farligaste för mänskligheten är när man litar på överheten.”

Vi inom Elöverkänsligas förening i Jönköpings län har erfarenhet och kunskap om ”vårt funktionshinder” elöverkänslighet, tillsammans kan vi hjälpas åt och skapa goda förutsättningar med vårt boende i samhället.

2010 skulle alla offentliga lokaler vara tillgängliga för alla, men vad har hänt sedan?

Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar