torsdag 6 februari 2014

Europarådet och Sverige.

Europarådet bildades 1949 av 10 nationer, däribland Sverige, idag är det 47 medlemsländer. Europakonventionen är ett effektivt verktyg för att skydda mänskliga rättigheter. Hur fungerar Europarådets Resolutioner 1815 (2011), om el- och strålningsöverkänslighet. En resolution är inte folkrättsligt bindande, utan en kraftfull rekommendation som varje medlemsland på förhand förbundit sig att följa, därför är den politiskt bindande. I de flesta skolor byggs trådlösa nätverket ut, då tekniken kräver mer kapacitet. - För de elever som inte mår bra av trådlös teknik, vilka alternativ finns för dem? En möjlighet är att vara uppkopplad med kabelanslutning i avskärmad miljö. - Finns någon miljökonsekvensbeskrivning framtagen om de strålningsrisker som uppstår med trådlösa nätverk? - Tillämpas försiktighetsprincipen vid utbyggnad av trådlösa nätverk? - Varför nonchaleras Biointiativerapporten från 2012, där ett stort antal oberoende läkare och forskare pekat på de risker som trådlös teknik kan medföra. Europarådets resolution 1815 handlar om de potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön. Trådlösa nätverk blir allt vanligare i hem, skola, offentliga lokaler och arbetsplats, Med utbyggnad av basstationer och nätverk, utsätts många människor för ökad radiofrekvent strålning. Här är några punkter ur 1815 som är politiskt bindande för Sverige: - Att vidtaga alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering för barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer. - Att införa informations- och upplysningskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, särskilt med inriktning på barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder. - Att ägna särskild uppmärksamhet åt el- och strålningsöverkänsliga människor som far illa av elektromagnetisk strålning och införa särskilda åtgärder för att skydda dem och att inrätta lågstrålande zoner som inte täcks av trådlösa nätverk. - Att öka medvetenheten om potentiella hälsorisker med trådlösa hemtelefoner, babyvakter och annan teknisk utrustning som avger kontinuerligt pulsade vågor. - Att myndigheter ansvarar för utbildning, miljö och hälsa, utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med långvarig användning av mobiltelefoner och datorer som avger mikrovågor. - Att barn i skolor och klassrum, prioriteras trådbunden Internetanslutning, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet. - Att riskbedömningen får en mer förebyggande inriktning och att förbättra riskbedömningars kvalitet. Hur mycket av detta från Europarådet följer svenska myndigheter, för att respektera mänskliga rättigheter? Egon Reiver Ordförande i Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar