tisdag 26 november 2019

Funktionsrätt – är till för vem?


Det finns många av oss som har mer eller mindre funktionsnedsättning, eller som andra vill kalla funktionsvariation.
Vad innebär det att ha en funktionsnedsättning? För den som är helt beroende av t.ex. permobil, rullstol etc., finns många besvärande hinder för dem som andra människor inte ägnar en tanke åt.
Egentligen är vi alla beroende av att se och höra, men för den synskadade finns det ”osynliga hinder” över allt och för dem med nedsatt hörsel till dövhet kan problemen i samhället vara otroligt besvärande.
Att testa med att stänga av ljudet på Tv:n, är för mej helt omöjligt att följa med i debatter eller annan information. Visst förekommer textning som är bra, men vid direktsändning kan den vara mycket bristfällig eller sakna helt och hur ska då vederbörande kunna följa med och förstå innehållet???
Det finns flera organisationer som har problem som ”gemensam nämnare”, jag tänker på en del människor med doftallergi och de som reagerar mot trådlös teknik, mobil strålning eller EMF: De är helt uteslutna att kunna åka allmänna kommunikationsmedel som tåg, buss och flyg. De är också förhindrade att kunna gå på bio, teater och vistas i andra allmänna utrymmen, av den enkla anledningen att de reagerar negativt och mår dåligt eller blir sjuka av  dofter från parfym och liknande ämnen eller ”smogen” från mobiltelefon och annan trådlös teknik, en del reagerar även mot elektromagnetiska fält som finns i dagens teknikutrustning.
Vad vill jag ha sagt med detta? Alla är vi medborgare i samhället, alla har vi rätt till mänskliga rättigheter, alla betalar vi skatt efter de möjligheter och omständigheter vi lever i. För vem gäller mänsklig rätt till funktionsrätt, en rättighet att få delta i samhället på olika nivåer och möjligheter?
En sak kan vi konstatera, det är ingen status att var drabbad av någon form av funktionsnedsättning i dagens samhälle, jag vill påstå att det finns krafter i samhällets olika organ, som helst vill sopa vissa delar under mattan eller förneka eller förvränga verkligheten, en bister sanning.

Egon Reiver,

torsdag 13 juni 2019

Öppet brev till våra (hälso)myndigheter

Till För Kännedom:
Jimmy Estenberg Strålsäkerhetsmyndigheten (JE) Chefer för berörda, registratorer
Torsten Augustsson - ” – (TE) anders.wynne@vk.se
Fredrik Haux Folkhälsomyndigheten (FH) Socialminister Lena Hallengren
Olivia Wigzell Socialstyrelsen
Frågor med anledning av ert deltagande i Umeå ang. 5-G-information/artikel
Med anledning av medlemskap i Elöverkänsligas Riksförbund som själv drabbad av EHS, önskar jag få svar på ett antal frågor. Jag har fått en artikel mig tillskickad och artikeln delges er via fil.
Frågor som jag önskar få skriftligt besvarade:
- Vilka rapporter drar ni slutsatser av att inte celler skadas av EMF? JE, TA
- Jag är tacksam att få veta vilka rapporter Vetenskapliga Rådet utgår ifrån och som ger er råden att EMF inte skadar JE, TA
- Varför hänvisar ni inte till de rapporter som visar på samband mellan cellskador/ ohälsa/EMF? De rapporterna är i majoritet av de EMF-rapporter som finns. JE, TA, FH
- Varför uppmanar ni inte att utgå från beprövad erfarenhet? Vi är åtskilliga som skrivit och även besökt era myndigheter och med övermäktiga ansträngningar sökt förklara vad ohälsa/EMF innebär för befolkningen i både vårt land och internationellt. JE, TA, FH
- Varför nonchalerar ni oss? JE, TA, FH
- Vill ni inte förstå att EMF ger ohälsa och varför? JE, TA, FH
- Hur mycket försämrad sjukvårdsstatistik skall beskrivas för att ni skall förstå orsaker och samband utifrån övertydliga symtom? JE, TA, FH
- Hur kommer det sig att JE säger att endast Ryssland har lägre gränsvärden när Italien, Schweiz, Polen, Ungern m fl. har betydligt lägre gränsvärden än Sverige? JE
- Hur kan ni ö h t försvara ett gränsvärde som inte ens är baserad på en levande person med levande celler? TA, JE
- Varför lyssnar ni inte på de (216 forskare) som vädjar till både WHO och EU och som är sakkunniga inom det medicinska området i stället för att envist inte förstå att det finns försiktighetskunskaper som kan rädda befolkningen i stället för stjälpa? JE, TA, FH Vi i vårt förbund vet vad stjälpandet innebär
- Vad menar FH egentligen med omvänd bevisbörda? Har Folkhälsomyndigheten inget ansvar alls? FH
- Vad menar FH med att: – Om 5G ser vi inga specifika risker om det installeras rätt, sade han. FH
Ingrid Berggren
Kålgårdsgatan 4 B,
553 24 Jönköping
036-860 55 13
- Vad vet FH om 5 G ? Skall inte FH bevaka att en adekvat folkhälsa skall kunna existera utan onödig skadlig påverkan från teknik och miljö? FH
- I går fylldes s. k. WiFi-gruppen på sociala medier till 10.000 medlemmar, i skrivande stund 10.031 medl. Jag har följt den sedan 2015 med 1.500 medl. Det är beprövad erfarenhet att ta del av. Borde inte en Folkhälsomyndighet kunna förstå att något är fel när så många kan beskriva att de skadas och oroas av EMF? FH
- Och varför demonstrerar människorna emot 5 G? Tror ni att man demonstrerar för att det är ett nöje - FH, JE, TA?
- Vad kommer FHM och SSM göra när Telia sagt att EMF kan skada levande celler? FH, TA, JE I mobilanvisningar står att mobiltelefonen inte skall beröra kroppen varför?
- Vad kommer då PTS att göra? Riva master? Skall de uppmanas av SSM och FHM? Vem?
- Kommer ni att förstå att ev. ytterligare sämre sjukvårdsstatistik 2020 kan vara orsakad av EMF? JE, TA, FH Vilka åtgärder vidtar ni då inom resp. myndighet?
Ja, sista frågan är hypotetisk men eftersom jag reagerar på all EMF > 0, 030 mW/m2 vilket är det värde som Bioinitiative-group 2012 beskriver som det tänkbart rätta att inte överstiga, så VET jag att EMF skadar.
Salzburgs gränsvärde är 1 mW/m2,, Sveriges är 10.000!!
Det är dock tur att inte alla är lika känsliga som jag är, men över tid så drabbas ni övriga av diverse oklara symtom, beroende på känslighet, arv och onödig miljö, och det är detta som jag vill att ni måste förstå innan det är för sent. I och med att EMF tränger in och ger cellskador, kan i stort sett alla möjliga svåra sjukdomar uppstå. Framförallt på de platser i kroppen där känsliga cellmembran med Kalciumjonkanaler finns. Allt enligt forskarna Leif Salford, Bertil Persson, Martin L. Pall och Magda Havas m. fl. Barn, ungdomar, kvinnor, och äldre är särskilt utsatta. Jag har noterat att män får hjärtåkommor och sinusknutan i hjärtat är en plats med känsliga Kalciumjonkanaler. Skadorna är mycket lömska, ex dimsyn/ögonen, ledvärk/bindväv, hjärtrusning/sinusknutan, tinnitus/öronens båggångar, hosta/lungalveolerna osv.
Läs de adekvata ohälsa/sambands-vetenskapliga rapporter som finns!
Lyssna på oss som vet av erfarenhet!
Gå in för försiktighetsprincipen och ta ansvar!
Inse att 5 G kommer att skada än mer!
Svar till:
Ingrid Berggren
Pensionär, f.d. narkossjuksköterska, utbildningsledare, vårdlärare, vård- och säkerhetsutvecklare
Kålgårdsgatan 4 B
553 24 Jönköping
PS: Eftersom jag vet att ni fått flera hänvisningar och adekvata rapporter tidigare så hänvisar jag än en gång till dessa DS.

Kommentar: Vad väger mest för våra politiker och (hälso)myndigheter om folkets hälsa? När marknaden och industrin har sista ordet??
Detta gäller all påverkan där industrin har "självkontroll" på allt som syftar på hälsorisker. Deras svar är genomgående att det är så långt eller så litet, men sammantaget räknas inte. För mej gäller alltid helheten och inga "nano-begrepp": / Egon  Reiver.

ORO FÖR 5 G-SATSNING I UMEÅUMEÅ. Det finns en oro och en misstro mot försöket med nästa generations mobilnät, 5G, i Umeå. Experterna på informationsmötet i förra veckan möttes med demonstrationsplakat och många kritiska frågor.
Initiativet handlar om att etablera Umeå som Sveriges första 5G-stad. Syftet är att 5G ska vara till nytta för medborgare och företag, och att satsningen ska väcka intresse för Umeå hos investerare och inflyttare.
Men alla är inte lika glada. Till förra veckans informationsmöte på Folkets hus kom många skeptiker med kritiska frågor.
– Vilka blir vinnare? Vilken myndighet kollar på cellnivå att det inte är några negativa effekter? Vi har inte blivit tillfrågade om vi vill vara med i det här experimentet, kan vi välja om vi vill vara med?
På plats för att svara på frågor fanns bland andra Jimmy Estenberg från Strålsäkerhetsmyndigheten. Han förklarade att riskbedömningen för 5G bygger på vilka nivåer som krävs för att skada människor – och vilka nivåer vi exponeras för.
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd drar sina sammanvägda slutsatser utifrån de vetenskapliga studier som gjorts på celler, djur eller människor och som publicerats på engelska.
– Vad vi vet gör alla expertmyndigheter utom den ryska samma bedömning av vilka gränsvärden som ska gälla, sade Jimmy Estenberg.
På plats i publiken fanns bland andra Mikko Ahonen, en av de tongivande 5G-kritikerna i Sverige:
– Nuvarande gränsvärden skyddar inte människor. Hur kan ni säga att gränsvärdena skyddar mot effekterna?
Jimmy Estenberg svarade:
– De skyddar mot alla hittills säkerställda effekter. Vi stödjer oss på WHO, på EU:s gränsvärden och vårt eget vetenskapliga råd.
Umeås 5G-försök ska använda frekvenser som ligger nära dem som används av dagens 4G. I framtiden kommer 5G också att använda betydligt högre frekvenser.
– Där saknas det forskning om långsiktiga effekter, så där behövs mer forskning innan det rullas upp, sade Torsten Augustsson, Strålsäkerhetsmyndigheten.
Enstaka 5G-antenner finns i dag monterade hos KTH i Stockholm, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet i Sundsvall.
– De väldigt höga frekvenserna jobbar vi inte med i dag, sade Ivan Bretan, Telia.
Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort egna mätningar av strålningen från 4G-basstationer i Stockholm. De högsta värdet som uppmätts fanns på Skeppsbron där ett antal basstationer sitter monterade. Det var långt under gränsvärdet.
– Det motsvarar en promille av gällande referensvärde, sade Torsten Augustsson.
Hans och Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning, utifrån hur tätbebyggt Umeå är, blir att strålningen här ligger strax under en promille av referensvärdet.
– Det är rimligt att anta att det inte är så mycket högre än så här.
Var den första 5G-antennen ska monteras i Umeå är än så länge oklart.
Fredrik Haux från Folkhälsomyndigheten förklarade att i miljöbalken är det omvänd bevisbörda som gäller. Det är den som driver verksamheten, i det här fallet mobiloperatören, som ska visa att han gör rätt för att undvika risker.
– Finns det några risker, då ska de banne mig åtgärda dem, men det är de som driver anläggningarna som ska se till att det inte finns några risker.
Samtidigt sade Fredrik Haux att det måste finnas en rejäl miljö-
nytta med de åtgärder som sätts in.
– Om 5G ser vi inga specifika risker om det installeras rätt, sade han.
Daniel Nordström, miljö- och hälsoskyddschef i Umeå kommun:
– Vi kommer att kräva att verksamhetsutövaren Telia har egenkontroll och att de, när sändare är i gång, mäter de faktiska värdena.
Bakom initiativet Umeå 5G står kommunen tillsammans med universitetet, Umeå Energi, Umeå Science Park och Region Västerbotten.
ANDERS WYNNE
090-17 60 48 anders.wynne@vk.se

torsdag 11 april 2019

Tyst miljögift?Att ställa miljökrav är en bristvara idag av beslutande politiker, de verkar vara helt bakbundna av den globala industrin? De verka påverkas av det mesta som industrins lobbyister styr, som användning av bekämpningsmedel, övriga gifter och mikrovågor.
För 20-30 år sedan eller mer under våren, var det stora svärmar av gråsparvar och andra småfåglar i våra städer och samhällen, men vad finns kvar idag? Några pilfinkar, talgoxar m.fl. Det som inte verkar ha minskat är kajor, som ofta syns i stora svärmar.
Läste en artikel om att Frankrike, där vissa fågelarter har försvunnit med ca 70% sedan början av 2000-talet. Annan forskning vittnar om liknande problem runt om i Europa, där insekter och småfåglar minskat med upp till <80% på vissa platser.   

Frågan är om de miljökrav som ställs idag är tillräckliga eller är ett slag i luften, det innebär då att industrin fortfarande i stort har fria händer och egen självkontroll för sin verksamhet?  Den enskilde står helt utan skydd mot industrins miljöfarliga verksamhet.

Även miljöbalkens krav är i stort bara vackra ord, vilka krav ställs på att redovisa en miljö och en hälsokonsekvensbeskrivning för sin verksamhet?
Varför denna tystnadskultur hos så många inblandade, är det rädsla, bekvämlighet eller blindhet som styr de ansvariga? En fråga som lär bli obesvarad.

Hur är detta möjligt i ett samhälle, där bland annat Strålskydds- och Folkhälsomyndigheten blundar för många fakta, fakta som finns i ett stort antal dokumentationer?

Att se helhet av miljögifter och mikrovågor, kan skapa ett tillstånd på nedsatt hälsa, värk i kroppen, trötthet och koncentrationssvårigheter med mera.
T.ex. kvicksilver (ca 50% i amalgam) har drabbat många personer i vårt samhälle, problem som har ignoreras av hälsomyndigheter, politiker i riksdag och regering. Kvicksilver är ett av våra farligaste miljögifter, som skapat grunden till kvicksilverförgiftning och drabbat så många människor till en sämre hälsa och funktionsnedsättning, som begränsat en sådan självklar som att inte kunna gå och handla eller vara ute i folksamling av olika tillfällen. En begränsad eller total tillgänglighet att inte vistas på allmän plats, gå på teater, bio, olika samlingslokaler, resa med tåg, buss och flyg.
 (Kvicksilver är i stort förbjudet sedan några år, men skadeverkningar och annan påverkan är lagrat i människokroppens fettvävnad under lång tid).

Eftersom myndigheter från början inte följer de miljölagar för industriell miljöfarlig verksamhet, som skall skydda människors hälsa och naturmiljö, så bryter myndigheten (vad jag kan förstå) mot mänskliga rättigheter och vår grundlag? 
 / Egon Reiver.

tisdag 12 mars 2019

Hur medvetna är vi egentligen?


En domstol i Rom beslutade tidigare att regeringen i Italien måste informera folket om de hälsorisker mobilanvändning kan medföra. Beslutet har inte överklagats utan välkomnades och har nu vunnit laga kraft. Enligt den advokat som drev målet är detta ett revolutionerande beslut, därefter har en lokal domstol beordrat en skola att stänga ner Wi-Fi. Domaren konstaterade att skolor med Wi-Fi är skadligt för barns hälsa och en bra lösning är att internetuppkoppling använd med kabelanslutning, vilket fler italienska skolor har börjat med.
I ett gemensamt pressmeddelande från tre italienska ministrar (hälsoministern, miljöministern och utbildnings- och forskningsministern), medger regeringen att det finns ett behov av att informera allmänheten om säker användning av mobiltelefoner.
Domstolen konstaterade även att den information som mobiltelefontillverkarna själva tillhandahåller är otillräcklig. En informationskampanj ska informera allmänheten om rätt sätt att använda mobilen samt att mobilens strålning kan orsaka allvarliga hälsoskador, enligt tidningen La Republicca.
När jag tar del av detta, är min fråga vilken kompetens den svenska regeringen och riksdagen har och om de har gjort någon miljökonsekvensbeskrivning över de skador och risker som mikrovågsstrålningen kan medföra?
Idag styrs näst intill all information från telekomindustrin via lobbyister till svenska myndigheter och rikspolitiker.
 Varför blundar de för rapporter, som när 157 vetenskapsmän och läkare samt 90 miljöorganisationer begär i ett gemensamt upprop, THE EMF CALL, nya gränsvärden för tillåten mikrovågsstrålning från master, Wi-Fi och mobiler mm? Idag gäller de rekommendationer för tillåten strålning från ICNIRP och SSM, som saknar skydd mot cancer, psykisk ohälsa och andra hälsorisker med långvarig exponering för strålningen. De skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter av intensiv korttidsexponering. De skyddar industrin, men inte människors hälsa skriver Strålskyddsstiftelsen i ett pressmeddelande.
Som jag påpekat så många gånger tidigare: När, var och hur man använder sin mobiltelefon, har en avgörande betydelse på hur vår kropp kan exponeras av skadlig mobilstrålning.
Egon Reiver

onsdag 27 februari 2019

5G är inte förhandlingsbart


Telekomchefer ser risk att 5G försenas, stod det i en tidningsartikel i Smålands Tidningen 26/2 (och Hallpressen).
Enligt Ericssons vd Börje Ekholm riskerar Europa att hamna rejält på efterkälken, när det gäller 5G-teknik. Både Asien och Nordamerika ligger i framkant när det gäller utbyggnad. Som avslutning i artikeln sägs att säkerheten inte kommer att vara förhandlingsbar i 5G.
Vad innebär detta? Vid en utfrågning i den amerikanska senaten nyligen ställde senator Richard Blumenthal frågor om forskning om 5G:s säkerhet till representanter för telekomindustrin.
Svaret han fick var att det saknas forskning om 5G:s hälsopåverkan och som kan påvisa att 5G är säkert. Industrin har inte heller tagit något initiativ för att sådan forskning ska komma till stånd. Blumenthal konstaterade att man alltså famlar i blindo här, då det gäller säkerhet för människors hälsa av 5G:s strålning.
Idag driver telekomindustrin 5G som ett oetiskt olagligt experiment med människors liv och hälsa, ingen utredning av konsekvenserna för folkhälsan och miljön har genomförts. De har inte heller frågat om behovet, då 5G innebär ytterligare ökning av mycket högfrekvent strålning, där konsekvenser för folkhälsan är helt outredda. Forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder skickade hösten 2017 en gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G.
De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer pga den ökande strålning som 5G innebär. De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell
Sveriges folkvalda regering och riksdag, samt berörda myndigheterna har lagt locket på och vill inte beröra säkerheten, då det kan störa utbyggnaden av 5G-nätet, för dem är det tydligen viktigare med en utbyggnad av 5G och infrastrukturen, än risker men ohälsan.
Den 19/12 2018 representerade jag och en kollega Elöverkänsligas Riksförbund vid ett samrådsmöte med Strålskyddsmyndigheten SSM, Folkhälsomyndigheten, Post- och Telestyrelsen PTS och Arbetsskyddsstyrelsen på SSM i Solna, där mötet gällde säkerhet kring 5G. Ett konstruktivt och bra möte, där olika vinklar fick läggas fram. SSM betonade också vikten av försiktighetsprincipen, när jag samtalade med dem.
Vad är då Försiktighetsprincipen? Strålskyddsmyndigheten säger följande: En svag misstanke om att långvarig mobilanvändning ökar risken för vissa tumörtyper. Även en svag misstanke om att magnetfält från kraftledningar, som ökar risken för barnleukemi. Flera oberoende forskningsrapporter pekar på att barn tar skada av strålningen från trådlös teknik, bara det är allvarligt.
NÄR – VAR - HUR vi använder den trådlösa tekniken är viktig, det betyder A & O för vår hälsa och välbefinnande.
Cancerforskaren ­Lennart Hardell säger: Det är viktigt att myndigheterna tar sitt ansvar, för att trådlös ­teknik ­används på ett förnuftigt sätt.

Egon Reiver, ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län.

torsdag 6 december 2018

De osynliga barnen.


De osynliga barnen i skolan, är de barn som kallas hemmasittare. Barn som av olika anledningar inte klarar av den tuffa miljön i skolan.
I senaste Kalla fakta, beskrevs tydligt om Skollagen reglerar, vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för barn, elever och vårdnadshavare och vad som står i lagen och vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten.
Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen. Ansvar i skolfrågor är Skolverkets uppgift att stödja, implementera och ge råd kopplade till skollagen, förordningar och föreskrifter.
Varför uppstår då denna situation, där ca 5500 barn stigmatiseras, det vill säga att de faller utanför samhället?
Många kommuner som har det stora ansvaret, vill inte synliggöra problemet för de barn och ungdomar som har svårt att fokusera på skolarbetet.
Barn och ungdom som behöver en lugn skolmiljö, som ger dem trygghet, negligeras ofta. Detta är inget nytt problem, det har funnits länge. Det värsta är att problemet eskalerar hela tiden, ingen vill eller kanske inte kan ta tag i det av olika orsaker eller kanske avsaknad kompetens?
Sedan den nya skollagen från 2011 infördes, har det bara gått utför enligt Kalla fakta. Skolan är skyldig att erbjuda barn och ungdom individuella lösningar, skapa den hjälp som de så väl behöver. Detta är ett klart misslyckande för alla, barn, föräldrar, skolan och hela samhället.
De osynliga barnen döms till ett utanförskap i samhället, därför att många skolor och kommuner inte erbjuder till anpassade undervisningen, som de osynliga barnen måste få för att kunna ta del av undervisningen.
Enligt Kalla fakta har 4 av 10 skolor hemmasittande barn, någon förståelse för detta saknas tydligen hos de ansvariga? Problemet skapar stora kostnader för samhället, i en kostnadsberäkning kostar det samhället cirka 10 – 12 miljarder kr för att ingen tar tag i problemet, utan blundar eller hänvisar till andra. Problemet genererar kostnader för Socialen, anhöriga måste vara hemma från sina arbeten och ta hand om sina barn och på sikt kan kostnaderna skena iväg upp till 20 – 30 miljarder enligt Kalla fakta.
Alla barn har rätt till särskild hjälp och stöd i skolan. Alla barn klarar inte av den tuffa miljön i stora klasser, där tydligen alla ”ska vara lika”.
I statistiken existerar inte verkliga kostnader för hemmasittande barn? Det måste till mer långsiktiga lösningar för att lösa problemet, kostnader som får och måste kosta. Detta måste vara viktigare än typ skattesänkningar, som en del talar om.
Alla barn och ungdom har rätt till särskild hjälp, en individuell hjälp för att kunna gå vidare och utvecklas. Att bunta ihop stora klasser för ekonomisk vinning och glömma behov för individen, är ett stort samhällsmisslyckande.
Jag har talat med föräldrar, som lämnat in orosanmälan, föräldrar som förstår problemet för sitt barn. Från skola och kommunala myndigheter har oftast kommit till svar, ett oförstående svar och en total saknad av kompetens och förståelse. Alla har skolplikt men det måste också finnas förutsättningar.
Egon Reiver,